Η Διονυσία Τσολάκη είναι Υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου LLM (Νομική Σχολή ΕΚΠΑ) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, μεταπτυχιακού τίτλου ΜΑ (ΑΠΚΥ) στο Ευρωπαικο Δίκαιο Επιχειρήσεων και πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (OU).

Η διδακτορική της έρευνα εστιάζεται στο ζήτημα του καταμερισμού των αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών στο ευρύτερο συγκριτικό πλαίσιο συγκεκριμένων οικονομικών, νομισματικών και συναφών πτυχών διακυβέρνησης του ΧΕΑΔ εντός της ΕΕ.

Στο παρελθόν κατείχε θέσεις βοηθού έρευνας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με επίκεντρο την προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει επίσης συμμετάσχει ή έχει παρακολουθήσει πολυάριθμα σεμινάρια, συνέδρια και θερινά σχολεία κυρίως στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με κοινή έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο δίκαιο και τις πολιτικές της ΕΕ, που κυμαίνονται από το δίκαιο των πνευματικών δικαιωμάτων, τα κοινωνικά και προσφυγικά δικαιώματα μέχρι τις οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας  και την αντίστοιχη ατζέντα πολιτικής και εξωτερικών σχέσεων στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Συγγραφέας αρκετών άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους σχετικά με την οικονομική & μεταναστευτική κρίση, τις πολιτικές της ΕΕ για τη νεολαία και το πλαίσιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

Dionysia Tsolaki is a PhD Candidate at the Department of International & European Studies of the University of Macedonia. She holds an LLM in European Law, an MA in European Business Law and a BA in English Language and Literature. Her PhD research is focused on the issue of the division of competences between the EU and the Member States in the broader comparative framework of certain economic, monetary and AFSJ governance aspects within the EU.

In the past she has held research assistant positions in the context of the Jean Monnet European Center of Excellence of  the National and Kapodistrian University of Athens with a focus on fundamental human rights protection. She has also participated or attended numerous seminars, conferences and summer schools mainly at the University of Macedonia with a common emphasis on human rights.

Her research interests focus on EU law and policies, ranging from copyright law, social and refugee rights to the economic and social dimensions of Eurozenship and the respective policy and external relations agenda in the European legal framework. Author of several articles in peer-reviewed journals and chapters in contributed volumes regarding the economic & the migration crisis, EU youth policies and fundamental human rights protection regimes.