Λέκτορας (υπό διορισμό) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156 – 54003 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: +30 2310 891491

Εmail: kchainoglou@gmail.comThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Β. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΠΟΥΔΕΣ

Η Καλλιόπη (Ίλια) Χαΐνογλου σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Έσσεξ το 2001. Περάτωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο» στο University College London, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου το 2002.

Το Δεκέμβριο του 2002 έγινε δεκτή στη Νομική Σχολή του King’s College London, Πανεπιστημίου Λονδίνου, προκειμένου να διεκπεραιώσει τις διδακτορικές της σπουδές. Aναγορεύθηκε σε Διδάκτορα Διεθνούς Δικαίου τον Ιούνιο του 2007. Τα ανωτέρω πτυχία είναι αναγνωρισμένα με πράξεις ΔΟΑΤΑΠ.

Από το 2008 μέχρι σήμερα εργάζεται ως δικηγόρος. Στις 17 Μαρτίου 2010 εκλέχθηκε ομόφωνα Λέκτορας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Από το 2008 και έπειτα έχει διδάξει σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα τα μαθήματα: «Πολιτιστική Διπλωματία» (Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Παν/μιο Μακεδονίας), «Ζητήματα Διεθνούς Δικαίου στη ΝΑ Ευρώπη» και «Ειδικά θέματα Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομική και Πολιτική Διακυβέρνηση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών, Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας, «Διεθνές Εμπόριο» (Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης).

Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, του British Institute of International and Comparative Law, του British Association of International Studies, της International Studies Association και άλλων επιστημονικών συλλόγων.

Κατά την διάρκεια του έτους 2006 συμμετείχε σε συλλογική μεταδιδακτορική έρευνα της Ακαδημίας Διεθνούς Δικαίου της Χάγης υπό την εποπτεία του καθηγητή Michael Glennon, του Tufts Fletcher School of Diplomacy,   με θέμα «Τρομοκρατία και Διεθνές Δίκαιο». Στην ομάδα συμμετείχαν καθηγητές και διδάκτορες από 9 Πανεπιστήμια της Ευρώπης και 2 Πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Από 2007 μέχρι τον Ιούνιο του 2009 συνεργάστηκε με την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, για την εκπόνηση έρευνας με θέμα «Το νομικό καθεστώς των Ελλήνων προσφύγων κατά την Μικρασιατική Καταστροφή». Συμμετείχε από τις 5 έως 23 Ιουλίου 2010 ως Υπότροφος των Ηνωμένων Εθνών σε 26-μελή ομάδα ερευνητών και διπλωματών η οποία ανέλαβε υπό την επίβλεψη του καθηγητή Z. Galizcki, και μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου, να εκπονήσει έρευνα προκειμένου να βοηθήσει την Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου του ΟΗΕ στις εργασίες ως προς την αρχή aut dedere aut judicare στην περίπτωση της διεθνούς τρομοκρατίας. Η μελέτη που εκπονήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, παρουσιάστηκε ενώπιον της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου στις 23 Ιουλίου 2010, και δημοσιεύθηκε από τον ΟΗΕ. Διετέλεσε μέλος της ομάδας εργασίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2004/113, του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών. Το έργο παραδόθηκε το Σεπτέμβριο του 2008.

Από το 2007 έως σήμερα είναι συνεργάτιδα στην ερευνητική ομάδα της έδρας UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Γ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΒΙΒΛΙΑ-ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

1. K. CHAINOGLOU, “Psychological Warfare”, Max Planck Encyclopaedia of International Law, Oxford University Press, Oxford, 2012, σελ. 11 (υπό δημοσίευση).

2. Π. ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ, Ν. ΖΑΙΚΟΣ, Κ. ΧΑΪΝΟΓΛΟΥ, Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο – Κείμενα Διεθνούς Πρακτικής, Τ. 3, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, 2010.

3. Κ. ΧΑΪΝΟΓΛΟΥ, “OHE: Aμφιλεγόμενοι θεσμοί και πρακτικές, Κληροδοτήματα του Ψυχρού Πολέμου”, συμβολή στο Θ. Καρβουναράκης(Επιμ.), Ψυχρός Πόλεμος (Κριτική, Αθήνα, 2011), σελ.33.

4. K. Chainoglou et al., Aut dedere Aut judicare against international terrorism, (United Nations, Geneva, 2010)

5. Κ. ΧΑΪΝΟΓΛΟΥ, “Αφρικανικοί οικονομικοί οργανισμοί: η συμβολή των περιφερειακών δικαστηρίων στην περιφερειακή ολοκλήρωση”, Πρακτικά Συνεδρίου 16-18 Δεκεμβρίου 2009 Η Διεθνής Συνεργασία σε οικουμενικό και περιφερειακό επίπεδο: οι Διεθνείς Θεσμοί σε κίνηση, Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Ι. Σιδέρης, Αθήνα, σελ. 31. (υπό δημοσίευση)

6. Κ. ΧΑΪΝΟΓΛΟΥ, “Το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Σχέδιο Δράσης για τα ΑμεΑ”, Πρακτικά Ημερίδας με θέμα “Άτομα με αναπηρία και ΜΜΕ”, Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας/Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, 22-3 Ιουνίου 2009, Αθήνα.

7. K. CHAINOGLOU, συμβολή στο P. NASKOU-PERRAKI, International Human Rights Protection Mechanisms, Ant. N. Sakkoulas, Athina-Komotini, 2010.

8. KALLIOPI CHAINOGLOU, Reconceptualising the law of self-defence, Διδακτορική Διατριβή υποβληθείσα στο Πανεπιστήμιο Λονδίνου 2006, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα (2008), σελ. 489.

9.  Π. ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ, Κ. ΧΑΪΝΟΓΛΟΥ, Μ. ΤΣΑΚΙΡΗ (Επιμέλεια)Τα δικαιώματα των γυναικών σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο-Διεθνείς Πράξεις, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ UNESCO ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (2), Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή (2008), σελ. 891.

10. Κ. ΧΑΪΝΟΓΛΟΥ, “Η Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας”, συμβολή στο Π. ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ, Μηχανισμοί προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου: Διεθνείς πράξεις, θεωρία και πρακτική, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ UNESCO ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (3), Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, (2008) σελ. 35.

11. Κ. ΧΑΪΝΟΓΛΟΥ, “Η Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των μεταναστών εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους”, συμβολή στο Π.ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ, Μηχανισμοί προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου: Διεθνείς πράξεις, θεωρία και πρακτική, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ UNESCO ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (3), Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, (2008) σελ. 24.

12. ΚALLIOPI CHAINOGLOU, “Modern Security Threats: Challenging the Accepted Understandings of the Right of Self-Defence”, συμβολή σε τόμο που επιμελήθηκε ο καθηγητής D. Frenkel, Selected Papers on Current Legal Issues, Εκδόσεις Athens Institute for Education and Research (2008) σελ.  15.

13. KALLIOPI CHAINOGLOU, “Revisiting the law of self-defence in the light of terrorism and weapons of mass destruction proliferation”, συμβολή σε συλλογικό τόμο, Κ.CHAINOGLOU, E. LOPEZ-JACOISTE DIAZ, V. EBOLI, A. SALINAS DE FRIAS, M. SOSSAI, International Terrorism and Changes in International Law (προλογικό σημείωμα Juan Antonio Carrilo Salcedo), The Global Law Collection – Thomson Aranzadi, Pamplona (2007), σελ. 60.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (peer-reviewed)

1. K. CHAINOGLOU, “An assessment of jus in bello issues concerning computer network attacks: A threat reflected in national security agendas”, (2011) 12 Romanian Journal of International Law, σελ. 38.

2. K. CHAINOGLOU, Βιβλιοκρισία: COOPERATING FOR PEACE AND SECURITY, EVOLVING INSTITUTIONS AND ARRANGEMENTS IN A CONTEXT OF CHANGING US SECURITY POLICY, Bruce D. Jones, Shepard Forman and Richard Gowan (eds.), Cambridge, Cambridge University Press, 2010, ISBN 978-0-521-88947-6, pp.332, (2011) 22:3 European Journal of International Law, σελ. 7

3. Κ. CHAINOGLOU, ‘The protection of disability rights in Europe’, (2011) 10:2 International Journal of Disability, Communication and Rehabilitation, σελ. 35

4. K. CHAINOGLOU et al, “Aut dedere aut judicare against international terrorism ”, (2011) Revue Hellenique de Droit International (υπό δημοσίευση)

5. Κ. CHAINOGLOU, ‘Recent Developments in the Protection of Human Rights of Persons with Disabilities within the European framework: the Council of Europe and the European Union’, (2010) 63:2 Revue Hellenique de Droit International, σελ 29.

6. Κ. CHAINOGLOU, ‘Reconceptualising Self-Defence in International Law’, (2007) 17 King’s Law Journal, σελ. 33.

 7. K. CHAINOGLOU και Τ. CHRISTODOULIDOU, ‘The Principle of Proportionality in Self-Defence and Humanitarian Intervention’, (2007) 2 Journal for International Law of Peace and Armed Conflict σελ.11

 8. K. CHAINOGLOU, Βιβλιοκρισία: Defining Terrorism in International Law. By Ben Saul. Oxford: Oxford University Press, 2006, (2008) European Law Journal vol. 14, σελ. 2

 9. K. CHAINOGLOU, Saving fish from drowning – the Responsibility to protect, International Law News, Spring 2006, σελ. 2.