Συμβάσεις:

 

Σύμβαση για την Προστασία και την Προώθηση της Πολυμορφίας των Πολιτιστικών Εκφράσεων (υιοθετήθηκε 20 Οκτωβρίου 2005, τέθηκε σε ισχύ 18 Μαρτίου 2007, Ν. 3520/22.12.2006, ΦΕΚ Α΄ 274)

Σύμβαση για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (υιοθετήθηκε 17 Οκτωβρίου 2003, τέθηκε σε ισχύ 20 Απριλίου 2006, Ν. 3521/22.12.2006, ΦΕΚ Α΄ 275)

Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage (υιοθετήθηκε 2 Νοεμβρίου 2001)

Multilateral Convention for the Avoidance of Double Taxation of Copyright Royalties, with model bilateral agreement and additional Protocol (υιοθετήθηκε 13 Δεκεμβρίου 1979)

Διεθνής Σύμβαση δια την προστασίαν της Παγκοσμίου Πολιτιστικής και Φυσικής κληρονομιάς (υιοθετήθηκε 16 Νοεμβρίου 1972, τέθηκε σε ισχύ 17 Δεκεμβρίου 1975, Ν. 1126/10.02.1981, ΦΕΚ Α΄ 32)

Διεθνής Σύμβαση περί της Προστασίας των Παραγωγών Φωνογραφημάτων εναντίον της μη Επιτρεπόμενης Αναπαραγωγής των Φωνογραφημάτων τους (υιοθετήθηκε 29 Οκτωβρίου 1971, τέθηκε σε ισχύ 18 Απριλίου 1973, Ν. 2148/16.06.1993, ΦΕΚ Α΄ 96)

Universal Copyright Convention as revised at Paris on 24 July 1971, with Appendix Declaration relating to Article XVII and Resolution concerning Article XI (υιοθετήθηκε 24 Ιουλίου 1971, τέθηκε σε ισχύ 10 Ιουλίου 1974)

-Protocol 1 annexed for Universal Copyright Convention as revised at Paris on 24 July 1971 concerning the application of that Convention to works of Stateless persons and refugees (υιοθετήθηκε 24 Ιουλίου 1971, τέθηκε σε ισχύ 10 Ιουλίου 1974)

-Protocol 2 annexed for the Universal Copyright Convention as revised at Paris on 24 July 1971 concerning the application of that Convention to the works of certain international organizations 1971 (υιοθετήθηκε 24 Ιουλίου 1971, τέθηκε σε ισχύ 20 Ιουλίου 1974)

Διεθνής Σύμβαση αφορώσα εις τα Ληπτέα Μέτρα διά την Απαγόρευσιν και Παρεμπόδισιν της Παρανόμου Εισαγωγής, Εξαγωγής και Μεταβιβάσεως της Κυριότητος των Πολιτιστικών Αγαθών (υιοθετήθηκε 14 Νοεμβρίου 1970, τέθηκε σε ισχύ 24 Απριλίου 1972, Ν. 1103/29.12.1980, ΦΕΚ Α΄ 297)

Convention concerning the International Exchange of Publications (υιοθετήθηκε 3 Δεκεμβρίου 1958, τέθηκε σε ισχύ 23 Νοεμβρίου 1961)

Convention concerning the Exchange of Official Publications and Government Documents between States (υιοθετήθηκε 3 Δεκεμβρίου 1958, τέθηκε σε ισχύ 30 Μαΐου 1961)

Σύμβαση περί Προστασίας των Πολιτιστικών Αγαθών εν Περιπτώσει Ενόπλου Συρράξεως μετά του Κανονισμού Εκτελέσεως αυτής (υιοθετήθηκε 14 Μαιου 1954, τέθηκε σε ισχύ 7 Αυγούστου 1956, Ν. 1114/8.01.1981, ΦΕΚ Α΄ 6)

– Πρωτόκολλο στη Σύμβαση περί Προστασίας των Πολιτιστικών Αγαθών εν Περιπτώσει Ενόπλου Συρράξεως και οι υπ’ αριθ. Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ αποφάσεις της Διασκέψεως (υιοθετήθηκε 14 Μαιου 1954, τέθηκε σε ισχύ 7 Αυγούστου 1956, Ν. 1114/8.01.1981, ΦΕΚ Α΄ 6)

– Δεύτερο Πρωτόκολλο στη Σύμβαση της Χάγης του 1954 για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών σε Περίπτωση Ένοπλης Σύρραξης (υιοθετήθηκε 26 Μαρτίου 1999, τέθηκε σε ισχύ 9 Μαρτίου 2004, Ν. 3317/23.02.2005, ΦΕΚ Α΄ 45)

Παγκόσμια Σύμβαση Πνευματικής Ιδιοκτησίας (υιοθετήθηκε 6 Σεπτεμβρίου 1952, τέθηκε σε ισχύ 16 Σεπτεμβρίου 1955, Ν.Δ. 4254/17.10.1962, ΦΕΚ Α΄ 166)

– Πρωτόκολλον 1, προσηρτημένον εις την Παγκόσμιον Σύμβασιν περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, αφορών εις την εφαρμογήν της Συμβάσεως εις προστασίαν των έργων προσώπων άνευ υπηκοότητος και προσφύγων (υιοθετήθηκε 6 Σεπτεμβρίου 1952, τέθηκε σε ισχύ 16 Σεπτεμβρίου 1955, Ν.Δ. 4254/17.10.1962, ΦΕΚ Α΄ 166)

– Πρωτόκολλον 2, προσηρτημένον εις την Παγκόσμιον Σύμβασιν περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, αφορών εις την εφαρμογήν της Συμβάσεως εις έργα δημοσιευθέντα υπό διαφόρων διεθνών Οργανώσεων (υιοθετήθηκε 6 Σεπτεμβρίου 1952, τέθηκε σε ισχύ 16 Σεπτεμβρίου 1955, Ν.Δ. 4254/17.10.1962, ΦΕΚ Α΄ 166)

– Πρωτόκολλον 3, προσηρτημένον εις την Παγκόσμιον Σύμβασιν περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, αφορών εις την υπό όρους κύρωσιν αποδοχήν ή προσχώρισην (υιοθετήθηκε 6 Σεπτεμβρίου 1952, τέθηκε σε ισχύ 19 Αυγούστου 1954, Ν.Δ. 4254/17.10.1962, ΦΕΚ Α΄ 166)

Διακυρήξεις:

UNESCO Declaration concerning the Interntional Destruction of Cultural Heritage (υιοθετήθηκε 17 Οκτωβρίου 2003)

UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity (υιοθετήθηκε 2 Νοεμβρίου 2001)

Declaration on Fundamental Principles concerning the Contribution of the Mass Media to Strengthening Peace and International Understanding, to the Promotion of Human Rights and to Countering Racialism, apartheid and incitement to war (υιοθετήθηκε 28 Νοεμβρίου 1978)

Declaration of Guiding Principles on the Use of Satellite Broadcasting for the Free Flow of Information, the Spread of Education and Greater Cultural Exchange (υιοθετήθηκε 15 Νοεμβρίου 1972)

Declaration of Principles of International Cultural Co-operation (υιοθετήθηκε 4 Νοεμβρίου 1966)

Συστάσεις:

Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore (υιοθετήθηκε 15 Νοεμβρίου 1989)

Recommendation for the Safeguarding and Preservation of Moving Images (υιοθετήθηκε 27 Οκτωβρίου 1980)

Recommendation concerning the Status of the Artist (υιοθετήθηκε 27 Οκτωβρίου 1980)

Recommendation for the Protection of Movable Cultural Property (υιοθετήθηκε 28 Νοεμβρίου 1978)

Recommendation on the Legal Protection of Translators and Translations and the Practical Means to improve the Status of Translators (υιοθετήθηκε 22 Νοεμβρίου 1976)

Recommendation on Participation by the People at Large in Cultural Life and their Contribution to It (υιοθετήθηκε 26 Νοεμβρίου 1976)

Recommendation concerning the International Exchange of Cultural Property (υιοθετήθηκε 26 Νοεμβρίου 1976)

Recommendation concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas (υιοθετήθηκε 26 Νοεμβρίου 1976)

Recommendation concerning the Protection, at National Level, of the Cultural and Natural Heritage (υιοθετήθηκε 16 Νοεμβρίου 1972)

Recommendation concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private works (υιοθετήθηκε 19 Νοεμβρίου 1968)

Recommendation on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Export, Import and Transfer of Ownership of Cultural Property (υιοθετήθηκε 19 Νοεμβρίου 1964)

Recommendation concerning the Safeguarding of Beauty and Character of Landscapes and Sites (υιοθετήθηκε 11 Δεκεμβρίου 1962)

Recommendation concerning the Most Effective Means of Rendering Museums Accessible to Everyone (υιοθετήθηκε 14 Δεκεμβρίου 1960)

Recommendation on International Principles Applicable to Archaeological Excavations (υιοθετήθηκε 5 Δεκεμβρίου 1956)

Συμφωνίες:

Συμφωνία Εισαγωγής Ειδών Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού ή Μορφωτικού Χαρακτήρος (υιοθετήθηκε 17 Ιουνίου 1950, τέθηκε σε ισχύ 21 Μαϊου 1952, Ν. 2930/26.07.1954, ΦΕΚ Α΄ 161)

– Πρωτόκολλο στη Συμφωνία για την Εισαγωγή Αντικειμένων Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού ή Μορφωτικού Χαρακτήρα μαζί με τα Παραρτήματά του (υιοθετήθηκε 26 Νοεμβρίου 1976, τέθηκε σε ισχύ 2 Ιανουαρίου 1982, Ν. 1308/23.12.1982, ΦΕΚ Α΄ 151)

Συμφωνία δια την Διευκόλυνσιν της Κυκλοφορίας Οπτικού και Ακουστικού Υλικού Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού ή Μορφωτικού Χαρακτήρος (υιοθετήθηκε 10 Δεκεμβρίου 1948, τέθηκε σε ισχύ 2 Αυγούστου 1954, Ν.Δ. 2427/09.05.1953, ΦΕΚ Α΄ 130)