Ι.Ν 1971, 20 Νοεμβρίου 1991, ΦΕΚ Α’ 173
ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ
 
  Επειδή ο σκοπός του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, όπως ανατίθεται σ’ αυτόν από τον Καταστατικό του Χάρτη, είναι να ¨συμβάλλει στην ειρήνη και την ασφάλεια προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ των Εθνών διά μέσου της παιδείας, της επιστήμης και του πολιτισμού, για να προωθήσει τον παγκόσμιο σεβασμό της δικαιοσύνης, του νόμου και των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών που κατοχυρώνονται για τους λαούς του κόσμου, αδιακρίτως φυλής, φύλου, γλώσσας ή θρησκείας, από τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών¨.
  Επειδή είναι βασικό, αν ο Οργανισμός θέλει να επιτύχει το σκοπό αυτόν, ότι σε κάθε Κράτος μέλος θα πρέπει να έχει την ενεργό υποστήριξη των πνευματικών και επιστημονικών κοινοτήτων και τη συνεργασία του πληθυσμού.
Εν όψει του πλαισίου που παρέχει το άρθρο VII του Καταστατικού Χάρτη, που ορίζει ρητώς προς το σκοπό αυτόν ότι ¨κάθε Κράτος μέλος θα λάβει τις κατάλληλες για τις ιδιαιτέρες συνθήκες του διατάξεις με σκοπό να συνδέσει τους κύριους οργανισμούς του που ενδιαφέρονται για τα εκπαιδευτικά, επιστημονικά και πολιτιστικά θέματα με το έργο του Οργανισμού, κατά προτίμησιν με τη συγκρότηση μιας Εθνικής Επιτροπής, ευρέως αντιπροσωπευτικής της κυβερνήσεως και των οργανισμών αυτών¨
  Επειδή οι Εθνικές Επιτροπές, που έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου VII του Καταστατικού Χάρτη, βοηθούν κατά αποτελεσματικό τρόπο να γίνουν καλύτερα γνωστοί οι στόχοι της UNESCO, να διευρυνθεί το φάσμα επιρροής της και να προωθηθεί η εκτέλεση του προγράμματός της, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή των πνευματικών και επιστημονικών κοινοτήτων των αντίστοιχων χωρών τους στο έργο αυτό.
  Επειδή η Γενική Διάσκεψη, σε διάφορες ευκαιρίες και ιδιαιτέρως κατά την 19η σύνοδό της, έχει υπογραμμίσει την ανάγκη να συνδεθούν τα Κράτη μέλη, μέσω των Εθνικών Επιτροπών τους, στενότερα με τη διαμόρφωση, εφαρμογή και αξιολόγηση των προγραμμάτων του Οργανισμού, και έχει συστήσει να ενισχυθούν οι Εθνικές Επιτροπές ως συμβουλευτικά, συνδετικά, πληροφοριακά και εκτελεστικά όργανα και να επεκταθεί η συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Επιτροπών στο υποπεριφερειακό, περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο.
  Η Γενική Διάσκεψη, κατά την 19η σύνοδό της που πραγματοποιείται στο Παρίσι, σήμερα, 27 Νοεμβρίου 1978, εγκρίνει τον παρόντα Καταστατικό Χάρτη των Εθνικών Επιτροπών για την UNESCO.
Άρθρο I
Σκοπός και Καθήκοντα
 
  1. Η αποστολή των Εθνικών Επιτροπών είναι να συμπεριλάβει στις δραστηριότητες της UNESCO τα διάφορα υπουργικά τμήματα, τις υπηρεσίες, τα ιδρύματα, τους οργανισμούς και τα άτομα που εργάζονται για την προώθηση της παιδείας, της επιστήμης, του πολιτισμού και της πληροφόρησης, έτσι ώστε κάθε Κράτος μέλος να μπορεί :
   α. να συμβάλει στην διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας και της κοινής ευημερίας της ανθρωπότητας συμμετέχοντας στις δραστηριότητες της UNESCO που αποσκοπούν στο να προωθήσουν την αμοιβαία γνώση και κατανόηση των λαών, να δώσουν νέα ώθηση στη λαϊκή εκπαίδευση και στην εξάπλωση της παιδείας και να διαφυλάξουν, να αυξήσουν και να διαδώσουν τη γνώση
  β. να παίζει ένα διαρκώς μεγαλύτερο ρόλο στο έργο της UNESCO και ιδιαιτέρως στην επεξεργασία και εκτέλεση των προγραμμάτων της.
  2. Για το σκοπό αυτόν, οι Εθνικές Επιτροπές:
  α. συνεργάζονται με τις κυβερνήσεις τους και με τις υπηρεσίες, οργανισμούς, ιδρύματα και άτομα που ασχολούνται με τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της UNESCO
  β. ενθαρρύνουν τη συμμετοχή εθνικών, κυβερνητικών και μη-κυβερνητικών ιδρυμάτων και διαφόρων ατόμων στην επεξεργασία και εκτέλεση των προγραμμάτων της UNESCO, ώστε να εξασφαλίζουν για τον Οργανισμό όλη την πνευματική, επιστημονική, καλλιτεχνική ή διοικητική βοήθεια που μπορεί να χρειάζεται
   γ. παρέχουν πληροφορίες για τους στόχους, το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες της UNESCO και προσπαθούν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης γι’ αυτά.  
  3. Επί πλέον και αναλόγως των αναγκών και των διατάξεων κάθε Κράτους μέλους, οι Εθνικές Επιτροπές μπορούν :
  α. να συμμετέχουν στον προγραμματισμό και την εκτέλεση δραστηριοτήτων που έχουν ανατεθεί στην UNESCO, οι οποίες έχουν αναληφθεί με τη βοήθεια του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP), του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), του Ταμείου των Ηνωμένων εθνών για Πληθυσμιακές Δραστηριότητες (UNFPA) και άλλων διεθνών προγραμμάτων
 β. να συμμετέχουν στην αναζήτηση υποψηφίων για τις θέσεις της UNESCO που χρηματοδοτούνται από το Κανονικό Πρόγραμμα ή από πηγές εντός προϋπολογισμού και στην τοποθέτηση των υποτρόφων της UNESCO
  γ. να συμμετέχουν μαζί με άλλες Εθνικές Επιτροπές σε κοινές μελέτες επί θεμάτων που ενδιαφέρουν την UNESCO
  δ. να αναλαμβάνουν με δική τους πρωτοβουλία άλλες πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τους γενικούς στόχους της UNESCO.
  4. Οι Εθνικές Επιτροπές συνεργάζονται μεταξύ τους και με τα περιφερειακά γραφεία και κέντρα της UNESCO για να ενθαρρύνουν την περιφερειακή, υποπεριφερειακή και διμερή συνεργασία στην εκπαίδευση, τις επιστήμες, τον πολιτισμό και την πληροφόρηση, ιδιαιτέρως μέσω της κοινής επεξεργασίας και εκτέλεσης των προγραμμάτων. Αυτή η συνεργασία μπορεί να αφορά την προετοιμασία, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων και μπορεί να λάβει τη μορφή κοινών ερευνών, σεμιναρίων, συναντήσεων και διασκέψεων και ανταλλαγών πληροφοριών, εγγράφων και επισκέψεων.
 
Άρθρο II
Ρόλος των Εθνικών Επιτροπών στις σχέσεις τους
με τα Κράτη μέλη
 
   1. Κάθε Κράτος μέλος καθορίζει τα καθήκοντα της δικής του Εθνικής Επιτροπής. Γενικά, οι Εθνικές Επιτροπές :
   α. ενθαρρύνουν το στενό σύνδεσμο μεταξύ των κρατικών οργάνων και υπηρεσιών, των επαγγελματικών και άλλων σωματείων, των πανεπιστημίων και άλλων ιδρυμάτων που ασχολούνται με την παιδεία, τις επιστήμες, τον πολιτισμό και την πληροφόρηση
   β. συνεργάζονται με τις αντιπροσωπείες των αντίστοιχων κυβερνήσεών τους στη Γενική Διάσκεψη και σε άλλες διακυβερνητικές συναντήσεις που συγκαλεί η UNESCO, μεταξύ άλλων προετοιμάζοντας τη συμβολή των κυβερνήσεών τους στο έργο των συναντήσεων αυτών
   γ. ακολουθούν την εξέλιξη του προγράμματος της UNESCO και εφιστούν την προσοχή των αρμόδιων οργάνων στα πιθανά οφέλη της διεθνούς συνεργασίας
   δ. συμβάλλουν στις εθνικές δραστηριότητες, που σχετίζονται με το πρόγραμμα της UNESCO και την αξιολόγησή του
   ε. εξασφαλίζουν τη διάδοση των πληροφοριών που προέρχονται από άλλες χώρες και αφορούν θέματα εθνικού ενδιαφέροντος στους τομείς της παιδείας, των επιστημών, του πολιτισμού και της πληροφόρησης
   στ. ενθαρρύνουν, στο εθνικό επίπεδο, το διάλογο μεταξύ των διαφόρων επιστημονικών κλάδων και τη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων που ασχολούνται με την παιδεία, τις επιστήμες, τον πολιτισμό και την πληροφόρηση, με σκοπό να βοηθήσουν τους πνευματικούς κύκλους να συνδεθούν με ορισμένες αναπτυξιακές προτεραιότητες.
   2. Αναλόγως των διατάξεων που έχει θεσπίσει κάθε Κράτος μέλος, οι Εθνικές Επιτροπές μπορούν, μεταξύ άλλων :
   α. να αναλαμβάνουν, μόνες ή σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς, την ευθύνη και τη λειτουργία των προγραμμάτων της UNESCO στη χώρα τους και για την εθνική συμμετοχή στις υποπεριφερειακές, περιφερειακές ή διεθνείς δραστηριότητες της UNESCO
   β. να ενημερώνουν τους εθνικούς οργανισμούς και ιδρύματα για τα συμπεράσματα και τις συστάσεις που υιοθετεί η Γενική Διάσκεψη ή άλλα συνέδρια ή περιλαμβάνονται σε μελέτες και εκθέσεις, να ενθαρρύνουν τη συζήτησή τους υπό το φως των εθνικών αναγκών και προτεραιοτήτων και να οργανώνουν τις συμπληρωματικές δραστηριότητες που πιθανόν είναι αναγκαίες.
 
Άρθρο III
Υπηρεσίες που προσφέρουν στην UNESCO
οι Εθνικές Επιτροπές
 
   1. Σε κάθε Κράτος μέλος, η Εθνική Επιτροπή εξασφαλίζει τη μόνιμη παρουσία της UNESCO στην χώρα της και συμβάλλει στην προσπάθεια του Οργανισμού να προωθήσει τη διεθνή συνεργασία στον τομέα των πνευματικών δραστηριοτήτων.
   2. Οι Εθνικές Επιτροπές είναι σημαντικές πηγές πληροφοριών για την UNESCO όσον αφορά τις εθνικές ανάγκες και προτεραιότητες ως προς την παιδεία, την επιστήμη, τον πολιτισμό και την πληροφόρηση, επιτρέποντας έτσι στον οργανισμό να λάβει καλύτερα υπόψη του τις ανάγκες των Κρατών μελών κατά την επεξεργασία των προγραμμάτων του. Συμβάλλουν επίσης στο κανονιστικό έργο του Οργανισμού και στον προσανατολισμό ή την εκτέλεση του προγράμματός του, γνωστοποιώντας τις απόψεις τους, όταν διεξάγονται έρευνες ή μελέτες, και απαντώντας σε ερωτηματολόγια.
   3. Οι Εθνικές Επιτροπές παρέχουν πληροφορίες :
   α. στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στη κοινή γνώμη, για τους στόχους, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες της UNESCO
   β. στα άτομα και ιδρύματα, που ενδιαφέρονται για οποιαδήποτε πλευρά του έργου της UNESCO
   4. Οι Εθνικές Επιτροπές πρέπει να είναι ικανές να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην εφαρμογή του προγράμματος της UNESCO :
   α. κινητοποιώντας υπέρ της UNESCO τη βοήθεια και την υποστήριξη των εξειδικευμένων κοινοτήτων της χώρας
   β. αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την εκτέλεση ορισμένων δραστηριοτήτων του προγράμματος της UNESCO.
Άρθρο IV
Ευθύνες των Κρατών μελών έναντι των
Εθνικών Επιτροπών
 
   1. Είναι καθήκον κάθε Κράτους μέλους, δυνάμει του Άρθρου VII του Καταστατικού Χάρτη, να παρέχει στην Εθνική Επιτροπή του την νομική κατάσταση, τη δομή και τους πόρους που της χρειάζονται για να είναι σε θέση να εκπληρώνει αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις της προς την UNESCO και προς το Κράτος μέλος.
   2. Κάθε Εθνική Επιτροπή περιλαμβάνει κανονικά εκπροσώπους των υπουργικών τμημάτων, υπηρεσιών και άλλων οργανισμών που ενδιαφέρονται για θέματα παιδείας, επιστήμης, πολιτισμού και πληροφόρησης, καθώς και αντιπροσωπευτικά άτομα που ανήκουν στις ενδιαφερόμενες εξειδικευμένες κοινότητες. Τα μέλη της θα πρέπει να έχουν το ανάλογο επίπεδο και την ικανότητα για της εξασφαλίζουν την υποστήριξη και τη συνεργασία των υπουργείων, υπηρεσιών, εθνικών ιδρυμάτων και προσώπων, που μπορούν να συμβάλλουν στο έργο της UNESCO.
   3. Οι Εθνικές Επιτροπές μπορούν να περιλαμβάνουν εκτελεστικές και μόνιμες επιτροπές, συντονιστικά όργανα, υποεπιτροπές και οποιοδήποτε άλλο αναγκαίο συμπληρωματικό όργανο.
   4. Για την αποτελεσματική τους λειτουργία, οι Εθνικές Επιτροπές πρέπει να διαθέτουν :
   α. ένα νομικό καθεστώς το οποίο να είναι σύμφωνο προς το Άρθρο VII του Καταστατικού Χάρτη της UNESCO και προς τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού Χάρτη και το οποίο να καθορίζει σαφώς τα καθήκοντα που ανατίθενται στην Εθνική Επιτροπή, τη σύνθεσή της, τους όρους που διέπουν τη λειτουργία της και τους πόρους που μπορεί να αντλεί
   β. μία μόνιμη γραμματεία που θα διαθέτει :
   i. προσωπικό υψηλού επιπέδου, η νομική κατάσταση του οποίου και ιδιαιτέρως αυτή του Γενικού Γραμματέως της, θα πρέπει να ορίζεται σαφώς και η θητεία του οποίου θα πρέπει να είναι επαρκούς διάρκειας, για να εξασφαλίζει την αναγκαία συνέχεια της εμπειρίας
   ii. επαρκή εξουσία και οικονομικά μέσα για να της επιτρέπουν να εκπληρώνει αποτελεσματικά τα καθήκοντα που καθορίζονται στον παρόντα Καταστατικό Χάρτη και να αυξάνει τη συμμετοχή της στις δραστηριότητες του Οργανισμού.
   5. Είναι σημαντικό να επιτευχθεί στενή συνεργασία σε κάθε Κράτος μέλος ανάμεσα στη μόνιμη αντιπροσωπεία του στην UNESCO και την Εθνική Επιτροπή του.
 
Άρθρο V
Ευθύνες της UNESCO έναντι των Εθνικών Επιτροπών
 
   1. Είναι καθήκον του Γενικού Διευθυντού της UNESCO να λαμβάνει τα μέτρα που θεωρεί καταλληλότερα για να συνδέσει τις Εθνικές Επιτροπές με την επεξεργασία, εφαρμογή και αξιολόγηση του προγράμματος και των δραστηριοτήτων του Οργανισμού και να εξασφαλίζει την καθιέρωση στενού συνδέσμου μεταξύ των διαφόρων περιφερειακών υπηρεσιών, κέντρων και γραφείων του και των Εθνικών Επιτροπών.
   2. Ο Οργανισμός ευνοεί την ανάπτυξη των Εθνικών Επιτροπών και τους παρέχει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τα αναγκαία μέσα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους: 
   α. δίνοντας συμβουλές και θέτοντας στη διάθεση των Κρατών μελών τις υπηρεσίες των συμβούλων ή μελών της Γραμματείας, για να τα βοηθήσει, κατόπιν αιτήσεώς τους, να συγκροτήσουν ή να αναδιοργανώσουν την Εθνική Επιτροπή τους
   β. εξασφαλίζοντας την εκπαίδευση νέων Γενικών Γραμματέων και άλλων αξιωματούχων των Εθνικών Επιτροπών
   γ. παρέχοντας τους υλική βοήθεια
   δ. ενημερώνοντας τες για όλες τις αποστολές αξιωματούχων και συμβούλων της UNESCO και για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της UNESCO, που προγραμματίζεται στη χώρα τους
   ε. προμηθεύοντας τους, τεκμηρίωση και πληροφοριακό υλικό
   στ. βοηθώντας τις Εθνικές Επιτροπές στη μετάφραση, προσαρμογή και διάδοση των εκδόσεων και εγγράφων της UNESCO στις εθνικές γλώσσες και στην έκδοση των δικών της εκδόσεων.
   3. Η UNESCO μπορεί να επεκτείνει και να αναπτύξει τη δράση της μέσω των Εθνικών Επιτροπών :
   α. συνάπτοντας συμβόλαια με αυτές, όπου υπάρχει ανάγκη, για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά της
   β. παρέχοντας οικονομική υποστήριξη για τακτικές υποπεριφερειακές και περιφερειακές συναντήσεις, πραγματοποιούμενες από τις Εθνικές Επιτροπές με σκοπό τη συζήτηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, τη διατύπωση προτάσεων σχετικά με τα προγράμματα και την οργάνωση της κοινής εκτέλεσης συγκεκριμένων προγραμμάτων
   γ. παρέχοντας συμβουλές και τεχνική βοήθεια για τέτοιου είδους συναντήσεις με τη συμμετοχή αξιωματούχων της UNESCO
   δ. ενθαρρύνοντας την καθιέρωση σχέσεων συνεργασίας που θα επιτρέπουν τη εκτέλεση των αποφάσεων που έχουν ληφθεί σε υποπεριφερειακές κι περιφερειακές συναντήσεις.
   ε. παρέχοντας οικονομική και τεχνική βοήθεια για τους μηχανισμούς σύνδεσης, που έχουν δημιουργήσει οι Εθνικές Επιτροπές
   στ. ενθαρρύνοντας την οργάνωση συναντήσεων των Γενικών Γραμματέων, ιδιαιτέρως με την ευκαιρία των συνόδων της Γενικής Διάσκεψης.
   4. Η UNESCO ενθαρρύνει τις επαφές μεταξύ των Εθνικών Επιτροπών των διαφόρων περιοχών συνεχίζοντας και αυξάνοντας την υποστήριξη που παρέχει :
   α. στις συναντήσεις ομάδων Γενικών Γραμματέων από όλες τις περιοχές για την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών επί συγκεκριμένων προβλημάτων
   β. στις διαπεριφερειακές συλλογικές διαβουλεύσεις Γενικών Γραμματέων Εθνικών Επιτροπών
   γ. στις Εθνικές Επιτροπές μιας περιοχής που επιθυμούν να αποστείλουν παρατηρητή στις διασκέψεις των Εθνικών Επιτροπών άλλων περιοχών
   δ. στα κοινά προγράμματα και άλλες δραστηριότητες, που έχουν αναλάβει από κοινού Εθνικές Επιτροπές διαφόρων περιοχών.
 
Άρθρο δεύτερο
Σύσταση Νομικού Προσώπου
 
   Συνίσταται υπό την άμεσον και αποκλειστικήν εποπτείαν του Υπουργού Εξωτερικών νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία ¨Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO¨, σε εφαρμογή του άρθρου 7 παρ.1 της Τελικής Πράξεως της Διασκέψεως των Ηνωμένων Εθνών για την Ίδρυση Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Μορφωτικού Οργανισμού, που υπογράφηκε στο Λονδίνο στις 16.11.1945 και κυρώθηκε με το ν.δ. 184/1946. Το ανώτερο νομικό πρόσωπο, υπαγόμενο στο δημόσιο τομέα, διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις :
 
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΚΟΠΟΙ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
 
   Οι σκοποί και η λειτουργία της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO καθορίζονται από το άρθρο 1 του παραπάνω Χάρτη των Εθνικών Επιτροπών για την UNESCO, οι δε αρμοδιότητες αυτής, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και έναντι της UNESCO και της Γραμματείας της, καθορίζονται από τα άρθρα II και III του εν λόγω Χάρτη. Τις αρμοδιότητες της ασκεί η Εθνική Επιτροπή υπό την εποπτεία του Υπουργείου των Εξωτερικών, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.1104/1980.
 
 
ΑΡΘΡΟ 2
ΟΡΓΑΝΑ
 
   1. Όργανα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO είναι η ολομέλεια, το διοικητικό συμβούλιο, ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας.
   2. Τα άτομα που απαρτίζουν τα πιο πάνω όργανα και ο αντιπρόεδρος επιλέγονται μεταξύ στελεχών αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, προσωπικοτήτων και εκπροσώπων οργανισμών ενασχολούμενων με θέματα παιδείας, επιστημών, πολιτισμού και πληροφόρησης. Θεωρείται αυτοδικαίως μέλος της ολομέλειας ο εκάστοτε μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO.
 
ΑΡΘΡΟ 3
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
 
   1. Ο αριθμός των μελών της ολομέλειας και η διάρκεια της θητείας τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών σε συνεννόηση με άλλα υπουργεία ιδιαίτερα αρμόδια σε θέματα της UNESCO. Κριτήριο της επιλογής τους από τον Υπουργό Εξωτερικών είναι οι ειδικές γνώσεις, η πείρα και οι αρμοδιότητες τους, με βάση τις οποίες μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO.
   2. Η ολομέλεια συνέρχεται υποχρεωτικώς άπαξ του έτους σε τακτική σύνοδο. Εκτάκτως δε οσάκις παρίσταται ανάγκη κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου.
   3. Οι αρμοδιότητες της ολομέλειας είναι οι εξής :
   α) Λαμβάνει γνώση, συζητά και υποβάλλει προτάσεις επί θεμάτων συμμετοχής της Ελλάδας στο έργο της UNESCO και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα προγράμματα αυτής και τις προτάσεις για την πραγματοποίησή τους.
   β) Εισηγείται στην Κυβέρνηση πάνω σε θέματα της γενικής πολιτικής μέσα στα πλαίσια της UNESCO.
   γ) Οργανώνεται σε επί μέρους ομάδες, που αντιστοιχούν σε αντικείμενα δραστηριοτήτων του προγράμματος, ενημερώνεται και εισηγείται πάνω σε θέματα, που απασχολούν τις ομάδες αυτές.
   δ) Συντάσσει τον κανονισμό της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής.
 
 
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
   1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι δεκαπενταμελές, βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον οκτώ μέλη και αποτελείται εκτός από τον πρόεδρο και τον εκάστοτε προϊστάμενο της Α7 Διευθύνσεως Διεθνών Οργανισμών και Διασκέψεων του Υπουργείου Εξωτερικών ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, από πρόσωπα τα οποία επιλέγονται μεταξύ των μελών της ολομέλειας και ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεωργίας, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει τον ταμία και όποιο άλλο όργανο ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής, τον οποίο η ίδια εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία, σε περίπτωση δε τυχόν ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου.
   2. Το διοικητικό συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες :
   α) Καταρτίζει σχέδιο δραστηριοτήτων της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής, τα σχέδια ενεργειών για μελέτη ή καθορισμό των στόχων του προγράμματος της UNESCO
   β) μελετά και εισηγείται αρμοδίως προτάσεις που υποβάλλονται στην ολομέλεια
   γ) παρακολουθεί τις εξελίξεις πραγματοποιήσεως των προγραμμάτων
   δ) βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην έδρα της UNESCO, και τις αρμόδιες διευθύνσεις των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεωργίας, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κέντρα και ινστιτούτα σπουδών και ερευνών
   ε) κάνει προτάσεις για τη σύνθεση της ελληνικής εκπροσώπησης στις διάφορες διασκέψεις, συναντήσεις, σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις της UNESCO ή άλλων Εθνικών Επιτροπών, τις οποίες υποβάλλει στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών για σχετική έγκριση.
 
ΑΡΘΡΟ 5
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
   Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, το δε αξίωμα τους είναι άμισθο. Ο πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων της ολομέλειας και του διοικητικού συμβουλίου. Εκπροσωπεί την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO στις δημόσιες αρχές, στα όργανα του Διεθνούς Οργανισμού UNESCO, στις ομοειδείς ξένες επιτροπές, στα δικαστήρια και εξωδίκως. Ο αντιπρόεδρος αναπληροί τον πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο.
 
ΑΡΘΡΟ 6
ΓΕΝΙΚΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
   1. Ο γενικός γραμματέας διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για ορισμένο ή αόριστο χρόνο. Όταν ο γενικός γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα. Ο νόμιμος αναπληρωτής του γενικού γραμματέα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μεταξύ των στελεχών του προσωπικού της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO. Ο γενικός γραμματέας , ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού, εκτελούν χρέη εισηγητή χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις της ολομέλειας και του διοικητικού συμβουλίου.
   2. Ο γενικός γραμματέας έχει τις εξής αρμοδιότητες :
   α) Προΐσταται των υπηρεσιών της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO
   β) Εκτελεί τις αποφάσεις και οδηγίες της ολομέλειας και του διοικητικού συμβουλίου. Σ ε συνεργασία με τον πρόεδρο προετοιμάζει προτάσεις για το πρόγραμμα δραστηριοτήτων τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό.
 
ΑΡΘΡΟ 7
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 
   Οι θέσεις του αναγκαίου υπαλληλικού προσωπικού, επιστημονικού και διοικητικού, μπορούν να πληρούνται είτε με απόσπαση λειτουργών ή υπαλλήλων από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και λοιπούς φορείς του δημόσιου τομέα με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του αρμόδιου ή εποπτεύοντος υπουργού, είτε με διορισμό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για ορισμένο ή αόριστο χρόνο. Το προσωπικό αυτό πρέπει να διακρίνεται για το υψηλό επίπεδο παιδείας και πνευματικής του καλλιέργειας.
 
ΑΡΘΡΟ 8
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
 
   Όλα τα θέματα, σχετικά με την εσωτερική δομή και λειτουργία της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής, τη σύσταση θέσεων και την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού αυτής, ρυθμίζονται από τον εσωτερικό της κανονισμό, ο οποίος συντάσσεται από το αρμόδιο όργανό της, κατά την παράγραφο (3), εδάφ. (δ) του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Ο εσωτερικός κανονισμός εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εξωτερικών και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ
 
   Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO θα επικουρείται στην εκτέλεση του έργου της από τις αρμόδιες για την UNESCO υπηρεσίες των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεωργίας, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
 
ΑΡΘΡΟ 10
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ
 
   Οι πόροι της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO είναι οι εξής :
   α) Χορηγίες και δωρεές, τις οποίες η UNESCO, άλλοι διεθνείς οργανισμοί, ενώσεις, ιδρύματα ή ιδιώτες αποφασίζουν να παράσχουν στην Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO
   β) Ετήσια επιχορήγηση του Δημοσίου εγγραφόμενη στον προϋπολογισμό των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεωργίας, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
 
ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ
 
   Οι Υπουργοί Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεωργίας, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Οικονομικών ορίζουν με αποφάσεις τους τα εκάστοτε όργανα και τη διαδικασία που θα ακολουθείται για τη διαχείριση των πιστώσεων και τον έλεγχο των δαπανών της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO.
 
ΑΡΘΡΟ 12
 
   Κάθε προγενέστερη διάταξη, αντικείμενη αμέσως ή εμμέσως στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, καταργείται.