Συμβάσεις:

Διεθνής Σύμβαση που αφορά τη Διανομή Σημάτων Φορέων Προγραμμάτων Μεταδιδομένων δια Δορυφόρου

(υιοθετήθηκε 21 Μαίου 1974, τέθηκε σε ισχύ 25 Αυγούστου 1979, Ν. 1944/22.04.1991, ΦΕΚ Α΄ 56)

Διεθνής Σύμβαση περί της Προστασίας των Ερμηνευτών ή Εκτελεστών Καλλιτεχνών, των Παραγωγών Φωνογραφημάτων και των Οργανισμών Ραδιοτηλεόρασης

(υιοθετήθηκε 26 Οκτωβρίου 1961, τέθηκε σε ισχύ 18 Μαίου 1964, Ν. 2054/30.06.1992, ΦΕΚ Α΄ 104)

Διακηρύξεις:

Declaration on Fundamental Principles concerning the Contribution of the Mass Media to Strengthening Peace and International Understanding, to the Promotion of Human Rights and to Countering Racialism, apartheid and incitement to war

(υιοθετήθηκε 28 Νοεμβρίου 1978)

Declaration of Guiding Principles on the Use of Satellite Broadcasting for the Free Flow of Information, the Spread of Education and Greater Cultural Exchange

(υιοθετήθηκε 15 Νοεμβρίου 1972)

Declaration of Principles of International Cultural Co-operation

(υιοθετήθηκε 4 Νοεμβρίου 1966)

Συστάσεις:

Recommendation concerning the Promotion and Use of Multilingualism and Universal Access to Cyberspace

(υιοθετήθηκε 15 Οκτωβρίου 2003)

Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore

(υιοθετήθηκε 15 Νοεμβρίου 1989)

Recommendation concerning the Status of the Artist

(υιοθετήθηκε 27 Οκτωβρίου 1980)

Recommendation for the Safeguarding and Preservation of Moving Images

(υιοθετήθηκε 27 Οκτωβρίου 1980)

Recommendation for the Protection of Movable Cultural Property

(υιοθετήθηκε 28 Νοεμβρίου 1978)

Recommendation concerning the International Exchange of Cultural Property

(υιοθετήθηκε 26 Νοεμβρίου 1976)

Recommendation on Participation by the People at Large in Cultural Life and their Contribution to It

(υιοθετήθηκε 26 Νοεμβρίου 1976)

Recommendation concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas

(υιοθετήθηκε 26 Νοεμβρίου 1976)

Recommendation concerning the Protection, at National Level, of the Cultural and Natural Heritage

(υιοθετήθηκε 16 Νοεμβρίου 1972)

Recommendation concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private works

(υιοθετήθηκε 19 Νοεμβρίου 1968)

Recommendation on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Export, Import and Transfer of Ownership of Cultural Property

(υιοθετήθηκε 19 Νοεμβρίου 1964)

Recommendation concerning the Safeguarding of Beauty and Character of Landscapes and Sites

(υιοθετήθηκε 11 Δεκεμβρίου 1962)

Recommendation concerning the Most Effective Means of Rendering Museums Accessible to Everyone

(υιοθετήθηκε 14 Δεκεμβρίου 1960)

Recommendation on International Principles Applicable to Archaeological Excavations

(υιοθετήθηκε 5 Δεκεμβρίου 1956)

Λοιπά Κείμενα:

Charter on the Preservation of Digital Heritage

(υιοθετήθηκε 15 Οκτωβρίου 2003)