ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

Η Γενική Διάσκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό, που συγκλήθηκε στο Παρίσι από τις 3 μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2005 για την 33η συνεδρίασή της,

Επιβεβαιώνοντας ότι η πολιτιστική πολυμορφία είναι χαρακτηριστικό συνυφασμένο με την ανθρωπότητα,

Συνειδητοποιώντας ότι η πολιτιστική πολυμορφία αποτελεί κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας και θα έπρεπε να διατρανωθεί και να διαφυλαχθεί προς όφελος όλων,

Γνωρίζοντας ότι η πολιτιστική πολυμορφία δημιουργεί έναν κόσμο με πλούτο και ποικιλία, που διευρύνει τις πιθανές επιλογές, ότι τροφοδοτεί τις ανθρώπινες ικανότητες και τις αξίες και ότι είναι, άρα, βασικό εφαλτήριο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων, των λαών και των εθνών,

Υπενθυμίζοντας ότι η πολιτιστική πολυμορφία, η οποία αναπτύσσεται μέσα σε πλαίσιο δημοκρατίας, ανοχής, κοινωνικής δικαιοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού ανάμεσα στους λαούς και τους πολιτισμούς, είναι απαραίτητη για την ειρήνη και την ασφάλεια σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο,

Διατρανώνοντας τη σημασία της πολιτιστικής πολυμορφίας για την πλήρη πραγματοποίηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, που διακηρύσσονται στην Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε άλλα κείμενα παγκοσμίως αναγνωρισμένα,

Υπογραμμίζοντας την ανάγκη να ενσωματωθεί ο πολιτισμός σαν στρατηγικό στοιχείο στις εθνικές και διεθνείς πολιτικές ανάπτυξης καθώς και στη διεθνή συνεργασία για την ανάπτυξη, λαμβάνοντας επίσης υπ’ όψη τη Διακήρυξη της Χιλιετίας του Ο.Η.Ε. (2000), που δίνει έμφαση στην εξάλειψη της φτώχειας,

Θεωρώντας ότι ο πολιτισμός λαμβάνει διάφορες μορφές στο χώρο και το χρόνο και ότι η πολυμορφία αυτή ενσαρκώνεται στην πρωτοτυπία και στην ποικιλία των ταυτοτήτων, καθώς και σε όλες τις πολιτιστικές εκφράσεις των λαών και των κοινωνιών, που αποτελούν την ανθρωπότητα,

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των παραδοσιακών γνώσεων σαν πηγή υλικού και άυλου πλούτου και ειδικότερα των συστημάτων γνώσης των αυτοχθόνων λαών και τη θετική συνεισφορά τους στη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και την ανάγκη να εξασφαλισθεί η προστασία και η προώθηση τους με ικανοποιητικό τρόπο,

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την προστασία της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων, συμπεριλαμβανομένων και των περιεχομένων τους, ιδιαίτερα σε καταστάσεις, όπου οι πολιτιστικές εκφράσεις μπορούν να απειληθούν με εξάλειψη ή με σοβαρές αλλοιώσεις,

Υπογραμμίζοντας τη σημασία του πολιτισμού για την κοινωνική συνοχή γενικά και ιδιαίτερα τη συνεισφορά του στη βελτίωση της θέσης και του ρόλου των γυναικών στην κοινωνία,

Συνειδητοποιώντας ότι η πολιτιστική πολυμορφία ενισχύεται με την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και ότι τροφοδοτείται από τις διαρκείς ανταλλαγές και αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους πολιτισμούς,

Επιβεβαιώνοντας εκ νέου ότι η ελευθερία της σκέψης, της έκφρασης και της ενημέρωσης, καθώς και η πολυμορφία των μέσων επιτρέπουν την ανάπτυξη των πολιτιστικών εκφράσεων μέσα στις κοινωνίες,

Αναγνωρίζοντας ότι η πολυμορφία των πολιτιστικών εκφράσεων, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών πολιτιστικών εκφράσεων, είναι σημαντικός παράγοντας, που επιτρέπει στα άτομα και στους λαούς να εκφράσουν και να μοιρασθούν με άλλους τις ιδέες και τις αξίες τους,

Υπενθυμίζοντας ότι η γλωσσική πολυμορφία είναι θεμελιώδες στοιχείο της πολιτιστικής πολυμορφίας και επιβεβαιώνοντας εκ νέου το θεμελιώδη ρόλο, που παίζει η εκπαίδευση στην προστασία και στην προώθηση των πολιτιστικών εκφράσεων,

Εκτιμώντας τη σπουδαιότητα της ζωτικότητας των πολιτισμών για όλους, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες και των αυτοχθόνων λαών, όπως εκδηλώνεται στην ελευθερία τους να δημιουργούν, να διαδίδουν και να διακινούν τις παραδοσιακές πολιτιστικές τους εκφράσεις και να έχουν πρόσβαση σε αυτές με τρόπο τέτοιο ώστε να ευνοείται η δική τους ανάπτυξη,

Υπογραμμίζοντας το ουσιαστικό ρόλο της πολιτιστικής αλληλεπίδρασης και δημιουργικότητας, που τροφοδοτούν και ανανεώνουν τις πολιτιστικές εκφράσεις και ενισχύουν το ρόλο όσων εργάζονται για την ανάπτυξη του πολιτισμού με σκοπό την πρόοδο της κοινωνίας στο σύνολό της,

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για την υποστήριξη των προσώπων που συμμετέχουν στην πολιτιστική δημιουργία,

Πεπεισμένη ότι οι πολιτιστικές δραστηριότητες, αγαθά και υπηρεσίες έχουν διπλή φύση, οικονομική και πολιτιστική, επειδή είναι φορείς ταυτοτήτων, αξιών και εννοιών και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται σα να έχουν αποκλειστικά εμπορική αξία,

Διαπιστώνοντας ότι οι διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης, που διευκολύνονται από τη γρήγορη εξέλιξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας, παρά το γεγονός ότι δημιουργούν πρωτοφανείς προϋποθέσεις αυξημένης αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους πολιτισμούς, αποτελούν επίσης, πρόκληση για την πολιτιστική πολυμορφία, κυρίως αναφορικά με τους κινδύνους των ανισοτήτων ανάμεσα στις πλούσιες και τις φτωχές χώρες,

Συνειδητοποιώντας την ειδική εντολή που έχει ανατεθεί στην ΟΥΝΕΣΚΟ για να εξασφαλίσει το σεβασμό της πολυμορφίας των πολιτισμών και να προτείνει τις διεθνείς συμφωνίες, που κρίνει απαραίτητες για να διευκολυνθεί η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών μέσω ήχου και εικόνας,

Αναφερόμενη στις διατάξεις των διεθνών κειμένων, που έχουν υιοθετηθεί από την ΟΥΝΕΣΚΟ και συνδέονται με την πολιτιστική πολυμορφία και την άσκηση των πολιτιστικών δικαιωμάτων και ιδίως στην Παγκόσμια Διακήρυξη για την πολιτιστική πολυμορφία 2001,

Υιοθετεί στις 20 Οκτωβρίου 2005 την παρούσα Σύμβαση.

Ι. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1 Στόχοι

α. Η προστασία και η προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων.

β. Η δημιουργία των προϋποθέσεων, που επιτρέπουν στους πολιτισμούς να αναπτύσσονται και να αλληλεπιδρούν ελεύθερα, έτσι ώστε να εμπλουτίζονται αμοιβαία.

γ. Η ενθάρρυνση του διαλόγου ανάμεσα στους πολιτισμούς, για να εξασφαλίζονται πιο έντονες και ισοβαρείς πολιτιστικές ανταλλαγές μέσα στον κόσμο , προς όφελος του σεβασμού μεταξύ πολιτισμών και ενός πολιτισμού ειρήνης.

δ. Η ενίσχυση της διαπολιτισμικότητας για την ανάπτυξη πολιτιστικών αλληλεπιδράσεων μέσα στο πνεύμα της οικοδόμησης γεφυρών μεταξύ των λαών.

ε. Η προώθηση του σεβασμού της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων και η συνειδητοποίηση της αξίας της σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

στ. Η εκ νέου επιβεβαίωση της σημασίας της σχέσης ανάμεσα στον πολιτισμό και την ανάπτυξη για όλες τις χώρες, ιδιαίτερα για τις αναπτυσσόμενες χώρες και η ενθάρρυνση δράσεων, που διεξάγονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για να αναγνωρισθεί η πραγματική αξία της σχέσης αυτής.

ζ. Η αναγνώριση της ιδιαίτερης φύσης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων , αγαθών και υπηρεσιών ως φορέων ταυτότητας, αξιών και εννοιών.

η. Η εκ νέου επιβεβαίωση του κυριαρχικού δικαιώματος των Κρατών να διατηρήσουν, να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν τις πολιτικές και τα μέτρα, που κρίνουν απαραίτητα για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων στο έδαφός τους.

θ. Η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και αλληλεγγύης μέσα σε πνεύμα συνεργασίας, με σκοπό κυρίως να αυξήσουν, τις ικανότητες των αναπτυσσόμενων χωρών να προστατεύουν και να προωθούν την πολυμορφία των πολιτιστικών εκφράσεων.

Άρθρο 2 Κατευθυντήριες αρχές

1. Αρχή σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών

Η πολιτιστική πολυμορφία δεν μπορεί να προστατευθεί και να προαχθεί παρά μόνο αν διασφαλίζονται τα δικαιώματα του ανθρώπου και οι θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως η ελευθερία της έκφρασης, της ενημέρωσης και της επικοινωνίας, καθώς και η δυνατότητα των ατόμων να επιλέγουν πολιτιστικές εκφράσεις. Κανείς δεν μπορεί να επικαλεσθεί τις διατάξεις της παρούσης Σύμβασης, για να θίξει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως αυτά κατοχυρώνονται στην Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων το Ανθρώπου ή διασφαλίζονται από το διεθνές δίκαιο, ή για να περιορισθεί η εμβέλειά τους.

2. Αρχή της κυριαρχίας

Σύμφωνα με τη Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές του διεθνούς δικαίου, τα Κράτη έχουν το κυριαρχικό δικαίωμα να υιοθετούν μέτρα και πολιτικές, για να προστατεύουν και να προάγουν την πολυμορφία των πολιτιστικών εκφράσεων στο έδαφός τους.

3. Αρχή της ίσης αξιοπρέπειας και του σεβασμού όλων των πολιτισμών

Η προστασία και η προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων εμπεριέχουν την αναγνώριση της ίσης αξιοπρέπειας και του σεβασμού όλων των πολιτισμών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτισμών των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες και των αντίστοιχων των αυτοχθόνων λαών.

4. Αρχή της διεθνούς αλληλεγγύης και συνεργασίας

Η διεθνής συνεργασία και αλληλεγγύη θα πρέπει να επιτρέπουν σε όλες τις χώρες, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες να δημιουργούν και να ενισχύουν τα απαραίτητα για την πολιτιστική τους έκφραση μέσα, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών βιομηχανιών τους, είτε δημιουργούνται είτε έχουν ήδη δημιουργηθεί σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

5. Αρχή της συμπληρωματικότητας των οικονομικών και πολιτιστικών όψεων της ανάπτυξης

Δοθέντος ότι ο πολιτισμός είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες ανάπτυξης, οι πολιτιστικές όψεις της ανάπτυξης είναι τόσο σημαντικές όσο και οι οικονομικές όψεις και τα άτομα και οι λαοί έχουν το θεμελιώδες δικαίωμα να συμμετέχουν και να επωφελούνται από αυτές.

6. Αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης

Η πολιτιστική πολυμορφία αποτελεί μεγάλο πλούτο για τα άτομα και τις κοινωνίες. Η προστασία, η προώθηση και η διατήρηση της πολιτιστικής πολυμορφίας είναι μία ουσιώδης προϋπόθεση για μια βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος των παρόντων και των μελλοντικών γενεών.

7. Αρχή της δίκαιης πρόσβασης

Η δίκαιη πρόσβαση σε πλούσια και διαφοροποιημένη γκάμα πολιτιστικών εκφράσεων που προέρχονται από όλο τον κόσμο και η πρόσβαση των πολιτισμών σε μέσα έκφρασης και διάδοσης τους αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την ενδυνάμωση της πολιτιστικής πολυμορφίας και την ενθάρρυνση της αμοιβαίας κατανόησης.

8. Αρχή της ανοιχτότητας και ισορροπίας

Όταν τα Κράτη υιοθετούν μέτρα για να ευνοήσουν την πολυμορφία των πολιτιστικών εκφράσεων, θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να προωθούν, με τον κατάλληλο τρόπο, το άνοιγμα σε άλλους πολιτισμούς του κόσμου και να διασφαλίζουν ότι τα μέτρα αυτά είναι σύμφωνα με τους επιδιωκόμενους από την παρούσα Σύμβαση στόχους.

ΙΙ. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται στις υιοθετούμενες από τα Μέρη πολιτικές και μέτρα, που υιοθετούνται από τα Μέρη, που σχετίζονται με την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων.

ΙΙΙ. ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 4 Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης γίνονται αποδεκτοί οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Πολιτιστική πολυμορφία

Η « Πολιτιστική Πολυμορφία» παραπέμπει στην πολλαπλότητα των μορφών με τις οποίες οι πολιτισμοί των ομάδων και των κοινωνιών βρίσκουν την έκφρασή τους. Οι εκφράσεις αυτές μεταδίδονται στο πλαίσιο ομάδων και κοινωνιών αλλά και μεταξύ τους.

Η «πολιτιστική πολυμορφία» εκδηλώνεται όχι μόνο με τις ποικίλες μορφές, μέσω των οποίων η πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας εκφράζεται, εμπλουτίζεται και διαβιβάζεται χάρη στην ποικιλία των πολιτιστικών εκφράσεων, αλλά εκδηλώνεται επίσης, μέσω διαφόρων τρόπων καλλιτεχνικής δημιουργίας, παραγωγής, διάδοσης, διανομής και απόλαυσης πολιτιστικών εκφράσεων, ανεξαρτήτως των χρησιμοποιούμενων μέσων και τεχνολογιών.

2. Πολιτιστικό Περιεχόμενο

Το «Πολιτιστικό Περιεχόμενο» παραπέμπει στη συμβολική έννοια, στην καλλιτεχνική διάσταση και στις πολιτιστικές αξίες, που απορρέουν από πολιτιστικές ταυτότητες ή τις εκφράζουν.

3 Πολιτιστικές εκφράσεις

Οι «Πολιτιστικές Εκφράσεις» είναι οι εκφράσεις , που προκύπτουν από τη δημιουργικότητα ατόμων , ομάδων ή κοινωνιών και οι οποίες εμπεριέχουν πολιτιστικό περιεχόμενο.

2. Πολιτιστικές Δραστηριότητες, Αγαθά και Υπηρεσίες

Οι « Πολιτιστικές Δραστηριότητες, Αγαθά και Υπηρεσίες» παραπέμπουν στις δραστηριότητες, αγαθά και υπηρεσίες που, όταν λαμβάνονται υπόψη η ποιότητα , η χρήση και η ειδική σκοπιμότητα τους, ενσαρκώνουν ή μεταδίδουν πολιτιστικές εκφράσεις ανεξαρτήτως της εμπορικής αξίας, που μπορούν να έχουν. Οι πολιτιστικές δραστηριότητες μπορούν να είναι αυτοσκοπός ή και να συνεισφέρουν στην παραγωγή πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών.

3. Πολιτιστικές Βιομηχανίες

Οι « Πολιτιστικές Βιομηχανίες» παραπέμπουν στις βιομηχανίες, που παράγουν ή διανέμουν πολιτιστικά αγαθά ή υπηρεσίες , όπως καθορίζονται στην προαναφερόμενη παράγραφο 4.

4. Πολιτιστικές Πολιτικές και Μέτρα

Οι « Πολιτιστικές Πολιτικές και Μέτρα» παραπέμπουν στις πολιτικές και τα μέτρα που σχετίζονται με τον πολιτισμό, σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, είτε επικεντρώνονται στον ίδιο τον πολιτισμό, είτε προορίζονται να έχουν άμεση επίπτωση στις πολιτιστικές εκφράσεις των ατόμων, ομάδων ή κοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας, της παραγωγής , της διάδοσης και της διανομής πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αγαθών και υπηρεσιών καθώς και της πρόσβασης σε αυτά.

5. Προστασία

Η «Προστασία» σημαίνει την υιοθέτηση μέτρων, που αποσκοπούν στην προφύλαξη, στην προστασία και στην ενδυνάμωση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων. «Προφυλάσσω» σημαίνει την υιοθέτηση τέτοιων μέτρων.

8. Διαπολιτισμικότητα

Η « Διαπολιτισμικότητα» παραπέμπει στην ύπαρξη και τη δίκαιη αλληλεπίδραση των διαφόρων πολιτισμών καθώς και στη δυνατότητα ανάδυσης κοινών πολιτιστικών εκφράσεων, μέσω του διαλόγου και του αμοιβαίου σεβασμού.

IV. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Άρθρο 5 Γενικός κανόνας που αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις

1. Τα Μέρη επιβεβαιώνουν εκ νέου, σύμφωνα με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τα παγκοσμίως αναγνωρισμένα κείμενα αναφορικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου, το κυριαρχικό τους δικαίωμα να διαμορφώνουν και να εφαρμόζουν τις πολιτιστικές πολιτικές τους και να υιοθετούν μέτρα για να προστατεύουν και να προωθούν την πολυμορφία των πολιτιστικών εκφράσεων καθώς και για να ενισχύουν τη διεθνή συνεργασία ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας Σύμβασης.

2. Όταν ένα Μέρος εφαρμόζει πολιτικές και λαμβάνει μέτρα για την προστασία και προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων στην επικράτειά του, αυτές οι πολιτικές και τα μέτρα πρέπει να είναι συμβατές με τις διατάξεις της παρούσης Σύμβασης.

Άρθρο 6 Δικαιώματα των Μερών σε εθνικό επίπεδο

1. Μέσα στο πλαίσιο των πολιτιστικών πολιτικών και μέτρων που περιγράφονται στο άρθρο 4.6 και λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε περιστάσεις και ανάγκες του, κάθε Μέρος μπορεί να υιοθετεί μέτρα, που προορίζονται για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων στο έδαφός του

2. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν:

α) Ρυθμιστικά μέτρα, που αποσκοπούν στην προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων,

β) Μέτρα τα οποία προσφέρουν, με κατάλληλο τρόπο, ευκαιρίες στις εθνικές πολιτιστικές δραστηριότητες, αγαθά και υπηρεσίες ώστε να βρουν τη θέση τους ανάμεσα στο σύνολο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων ,αγαθών και υπηρεσιών, που είναι διαθέσιμες στο έδαφός τους, σε ό,τι αφορά τη δημιουργία, την παραγωγή, τη διάδοση, τη διανομή και την απόλαυση τους, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων, που σχετίζονται με τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για τις εν λόγω δραστηριότητες, αγαθά και υπηρεσίες,

γ) Μέτρα, που αποσκοπούν στο να παρέχουν στις ανεξάρτητες εθνικές πολιτιστικές βιομηχανίες και στις δραστηριότητες του μη επίσημου τομέα πραγματική πρόσβαση στα μέσα παραγωγής, διάδοσης και διανομής των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αγαθών και υπηρεσιών,

δ) Μέτρα, που αποσκοπούν στο να προσφέρουν δημόσια οικονομική βοήθεια,

ε) Μέτρα, που αποσκοπούν στο να ενθαρρύνουν τους οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και τους δημόσιους και ιδιωτικούς θεσμούς, τους καλλιτέχνες και τους άλλους επαγγελματίες του πολιτισμού, να αναπτύσσουν και να προωθούν την ελεύθερη ανταλλαγή και την ελεύθερη κυκλοφορία πολιτιστικών ιδεών και εκφράσεων, καθώς και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αγαθών και υπηρεσιών και να ενισχύουν τη δημιουργία και το επιχειρηματικό πνεύμα στις δραστηριότητες τους,

στ) Μέτρα, που αποσκοπούν στο να καταρτίζουν και να υποστηρίζουν , με κατάλληλο τρόπο, τους φορείς του δημόσιου τομέα,

ζ) Μέτρα, που αποσκοπούν στο να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν τους καλλιτέχνες, καθώς και όσους εμπλέκονται στη δημιουργία πολιτιστικών εκφράσεων,

η) Μέτρα, που αποσκοπούν στο να προωθήσουν την πολυμορφία των μέσων επικοινωνίας, και μέσω της δημόσιας υπηρεσίας ραδιομετάδοσης

Άρθρο 7 Μέτρα, που προορίζονται για την προώθηση των πολιτιστικών εκφράσεων.

1. Τα Μέρη καταβάλλουν προσπάθειες να δημιουργήσουν στο έδαφός τους περιβάλλον, που να ενθαρρύνει τα άτομα και τις κοινωνικές ομάδες:

α) να δημιουργούν, να παράγουν, να διαδίδουν και να διακινούν τις δικές τους πολιτιστικές εκφράσεις και να έχουν πρόσβαση σε αυτές, λαμβάνοντας κατάλληλα υπόψη τις ιδιαίτερες προϋποθέσεις και τις ανάγκες των γυναικών καθώς και των διάφορων κοινωνικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων, που ανήκουν σε μειονότητες και των αυτοχθόνων πληθυσμών,

β) να έχουν πρόσβαση στις διάφορες πολιτιστικές εκφράσεις, που προέρχονται από την επικράτειά τους καθώς και από άλλες χώρες του κόσμου,

2. Τα Μέρη καταβάλλουν επίσης προσπάθειες να αναγνωρίσουν τη σημαντική συνδρομή των καλλιτεχνών και όλων αυτών που εμπλέκονται στη δημιουργική διαδικασία, των πολιτιστικών κοινοτήτων και οργανώσεων που τις υποστηρίζουν στο έργο τους, καθώς και τον κεντρικό τους ρόλο, που είναι η τροφοδότηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων.

Άρθρο 8 Μέτρα, που προορίζονται για την προστασία των πολιτιστικών εκφράσεων

1. Χωρίς να θίγονται οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6, ένα Μέρος μπορεί να διαγνώσει την ύπαρξη ειδικών καταστάσεων, όπου οι πολιτιστικές εκφράσεις στο έδαφός του, υπόκεινται στον κίνδυνο της εξάλειψης, σε σοβαρή απειλή ή απαιτούν με κάθε τρόπο μια επείγουσα προστασία.

2. Τα Μέρη μπορούν να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύσουν και να διατηρήσουν τις πολιτιστικές εκφράσεις σε όλες τις καταστάσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.

3. Τα Μέλη αναφέρουν στη Διακυβερνητική Επιτροπή, που προβλέπεται στο άρθρο 23 όλα τα μέτρα που έχουν λάβει για να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις της κατάστασης και η Επιτροπή μπορεί να διατυπώσει τις κατάλληλες συστάσεις.

Άρθρο 9 Κοινοποίηση πληροφοριών και διαφάνεια

Τα Μέλη:

1. υποβάλλουν κάθε τέσσερα χρόνια με τις αναφορές τους στην ΟΥΝΕΣΚΟ την κατάλληλη ενημέρωση για τα μέτρα, που λαμβάνονται για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων στο έδαφός τους και σε διεθνές επίπεδο,

2. ορίζουν ένα σημείο επαφής επιφορτισμένο με τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με την παρούσα Σύμβαση,

3. διανέμουν και ανταλλάσσουν πληροφόρηση σχετικά με την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων.

Άρθρο 10 Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού

Τα Μέρη:

α) ευνοούν και αναπτύσσουν την κατανόηση της σημασίας και της προώθησης των πολιτιστικών εκφράσεων, κυρίως μέσω των προγραμμάτων εκπαίδευσης και αυξημένης ευαισθητοποίησης του κοινού,

β) συνεργάζονται με τα άλλα Μέρη και τους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς για την επίτευξη των στόχων του παρόντος άρθρου,

γ) επιδίδονται στην ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων παραγωγής με την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανταλλαγών στον τομέα των πολιτιστικών βιομηχανιών. Τα μέτρα αυτά πρέπει να εφαρμόζονται με τρόπο ώστε να μην επηρεάζουν αρνητικά τις παραδοσιακές μορφές παραγωγής.

Άρθρο 11 Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας

Τα Μέρη αναγνωρίζουν το θεμελιώδη ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην προστασία και στην προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων. Τα Μέρη ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις προσπάθειές τους, για να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 12 Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας

Τα Μέρη καταβάλλουν προσπάθειες για την ενίσχυση της διμερούς, περιφερειακής και διεθνούς συνεργασίας, με σκοπό τη δημιουργία προϋποθέσεων κατάλληλων για την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις καταστάσεις, που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 17, κυρίως για:

α. να διευκολύνουν το διάλογο ανάμεσα τους σχετικά με την πολιτιστική πολιτική,

β. να ενισχύουν τις δεξιότητες στρατηγικής και διαχείρισης των δημόσιων πολιτιστικών θεσμών, μέσω των επαγγελματικών και διεθνών πολιτιστικών ανταλλαγών καθώς και της από κοινού ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών,

γ. να ενισχύουν τις συνεργασίες με την κοινωνία των πολιτών , με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και με τον ιδιωτικό τομέα και μεταξύ των οντοτήτων αυτών, για να ευνοούν και να προωθούν την πολυμορφία των πολιτιστικών εκφράσεων,

δ. να προωθούν τη χρήση των νέων τεχνολογιών και να ενθαρρύνουν τις συνεργασίες , για να ενισχύουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την κατανόηση μεταξύ των πολιτισμών και να ευνοούν την πολυμορφία των πολιτιστικών εκφράσεων,

ε. να ενθαρρύνουν τη σύναψη συμφωνιών συμπαραγωγής και συνδιανομής.

Άρθρο 13 Ενσωμάτωση του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη

Τα Μέρη καταβάλλουν προσπάθειες για την ενσωμάτωση του πολιτισμού σε όλα τα επίπεδα των αναπτυξιακών τους πολιτικών , με σκοπό τη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης και , μέσα στο πλαίσιο αυτό, την ενίσχυση εκείνων των εκφάνσεών της, που συνδέονται με την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων.

Άρθρο 14 Συνεργασία για την ανάπτυξη

Τα Μέρη αναλαμβάνουν να υποστηρίζουν τη συνεργασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας, ιδιαίτερα για ό,τι αφορά στις ειδικές ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών, με σκοπό να ευνοούν την ανάδειξη ενός δυναμικού πολιτιστικού τομέα μεταξύ άλλων με τα ακόλουθα μέσα:

α. την ενίσχυση των πολιτιστικών βιομηχανιών των αναπτυσσόμενων χωρών:

i. Δημιουργώντας και ενισχύοντας τις δεξιότητες πολιτιστικής παραγωγής και διανομής στις αναπτυσσόμενες χώρες

ii. Διευκολύνοντας την ευρύτερη πρόσβαση των πολιτιστικών τους δραστηριοτήτων, των αγαθών και των υπηρεσιών τους στην παγκόσμια αγορά και στα διεθνή δίκτυα διανομής

iii. Επιτρέποντας την ανάδειξη βιώσιμων τοπικών και περιφερειακών αγορών

iv. Υιοθετώντας κατάλληλα μέτρα στις ανεπτυγμένες χώρες, όποτε αυτό είναι δυνατό, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο έδαφός τους σε πολιτιστικές δραστηριότητες, αγαθά και υπηρεσίες των αναπτυσσόμενων χωρών

v. Υποστηρίζοντας τη δημιουργική εργασία και διευκολύνοντας , στο μέτρο του δυνατού, την κινητικότητα των καλλιτεχνών των αναπτυσσόμενων χωρών

vi. Ενθαρρύνοντας την κατάλληλη συνεργασία μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, κυρίως στους τομείς της μουσικής και του κινηματογράφου

β. Την ενίσχυση των δεξιοτήτων με την ανταλλαγή πληροφοριών , εμπειρίας και ειδικών γνώσεων , καθώς και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού των αναπτυσσόμενων χωρών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε ό,τι αφορά, κυρίως, τις δεξιότητες στρατηγικού σχεδιασμού και διαχείρισης, στην επεξεργασία και στην εφαρμογή πολιτικών, στην προώθηση και στη διάδοση των πολιτιστικών εκφράσεων, στην ανάπτυξη των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων , στη χρήση τεχνολογίας καθώς και στην ανάπτυξη και τη μεταβίβαση δεξιοτήτων.

γ. Τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας από την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων παροχής κινήτρων, ιδιαίτερα στον τομέα των πολιτιστικών βιομηχανιών και επιχειρήσεων.

δ. Την οικονομική υποστήριξη με:

i. Τη σύσταση ενός Διεθνούς Ταμείου για την πολιτιστική πολυμορφία, όπως προβλέπεται από το άρθρο 18

ii. Την παροχή δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας στο μέτρο που αυτή είναι αναγκαία, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής βοήθειας, που προορίζεται να ενισχύσει και να υποστηρίξει τη δημιουργικότητα

iii. Άλλες μορφές οικονομικής βοήθειας, όπως δάνεια με χαμηλό επιτόκιο, επιδοτήσεις και άλλους μηχανισμούς χρηματοδότησης

Άρθρο 15 Μορφές συνεργασίας

Τα Μέρη ενθαρρύνουν την ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς καθώς και μεταξύ τους, για να συνεργασθούν με τις αναπτυσσόμενες χώρες με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας τους να προστατεύουν και να προωθούν την πολυμορφία των πολιτιστικών εκφράσεων. Σε απάντηση στις συγκεκριμένες ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών, οι νεωτεριστικές αυτές συνεργασίες θα δώσουν έμφαση στην ανάπτυξη των υποδομών, των ανθρώπινων πόρων και πολιτικών καθώς και στην ανταλλαγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αγαθών και υπηρεσιών.

Άρθρο 16 Προνομιακή μεταχείριση για τις αναπτυσσόμενες χώρες

Οι αναπτυγμένες χώρες διευκολύνουν τις πολιτιστικές ανταλλαγές με τις αναπτυσσόμενες χώρες προσφέροντας μέσω κατάλληλων θεσμικών και νομικών πλαισίων, προνομιακή μεταχείριση στους καλλιτέχνες τους και τους λοιπούς ασχολούμενους με τον πολιτισμό επαγγελματικά ή με έναν πρακτικό τρόπο καθώς και στα πολιτιστικά αγαθά και τις υπηρεσίες τους.

Άρθρο 17 Διεθνής συνεργασία στις καταστάσεις σοβαρής απειλής κατά των πολιτιστικών εκφράσεων

Τα Μέρη συνεργάζονται για να προσφέρουν αμοιβαία βοήθεια, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις αναπτυσσόμενες χώρες, στις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8.

Άρθρο 18 Διεθνές ταμείο για την πολιτιστική πολυμορφία

1. Δημιουργείται Διεθνές Ταμείο για την πολιτιστική πολυμορφία, το οποίο καλείται στο εξής «Το Ταμείο».

2. Το Ταμείο αποτελείται από κατατεθειμένα κεφάλαια, σύμφωνα με τον Οικονομικό Κανονισμό της ΟΥΝΕΣΚΟ.

3. Οι πόροι του Ταμείου συνίστανται από: α. τις εκούσιες συνεισφορές των Μερών,

β. Τα κεφάλαια, που χορηγούνται για το σκοπό αυτό από τη Γενική Διάσκεψη της ΟΥΝΕΣΚΟ,

γ. Τις καταβολές, δωρεές ή κληροδοτήματα, που θα μπορούν να κάνουν άλλα Κράτη, οργανισμοί και προγράμματα του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, άλλοι περιφερειακοί ή διεθνείς οργανισμοί καθώς και δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί ή ιδιώτες,

δ. Οποιοδήποτε τόκο επί των πόρων του Ταμείου,

ε. Το προϊόν των εισπράξεων και των εσόδων από εκδηλώσεις, που διοργανώνονται προς όφελος του Ταμείου,

στ. Όλους τους άλλους πόρους, που επιτρέπονται από τον κανονισμό του Ταμείου.

4. Η χρήση των πόρων του Ταμείου αποφασίζεται από τη Διακυβερνητική Επιτροπή με βάση τις κατευθύνσεις της Διάσκεψης των Μερών , που αναφέρεται στο άρθρο 22.

5. Η Διακυβερνητική Επιτροπή μπορεί να δεχθεί συνεισφορές και άλλες μορφές βοήθειας με γενικούς ή ειδικούς σκοπούς, που συνδέονται με καθορισμένα σχέδια, αρκεί τα σχέδια αυτά να έχουν εγκριθεί από αυτήν.

6. Οι συνεισφορές στο Ταμείο δεν μπορούν να συνδυασθούν με καμία πολιτική, οικονομική ή άλλη προϋπόθεση, η οποία είναι ασυμβίβαστη με τους στόχους της παρούσας Σύμβασης.

7. Τα Μέρη θα προσπαθήσουν να καταβάλουν εθελοντικές συνεισφορές σε τακτική βάση για την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 19 Ανταλλαγή, ανάλυση και διάδοση πληροφοριών

1. Τα Μέρη συμφωνούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και τεχνογνωσία, που αναφέρονται στη συλλογή δεδομένων και στις στατιστικές, που αφορούν την πολυμορφία των πολιτιστικών εκφράσεων καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία και την προώθησή της.

2. Η ΟΥΝΕΣΚΟ διευκολύνει, χάρη στους μηχανισμούς, που υπάρχουν στη Γραμματεία, τη συλλογή, την ανάλυση και τη διάδοση όλων των πληροφοριών, στατιστικών και βέλτιστων πρακτικών στο θέμα αυτό.

3. Επιπλέον, η ΟΥΝΕΣΚΟ συνιστά και ενημερώνει μία τράπεζα δεδομένων, που αφορά τους διάφορους τομείς και οργανισμούς κυβερνητικούς, ιδιωτικούς και μη κερδοσκοπικούς, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των πολιτιστικών εκφράσεων.

4. Για να διευκολυνθεί η συλλογή δεδομένων , η ΟΥΝΕΣΚΟ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας των Μερών, που διατυπώνουν σχετικό αίτημα βοήθειας.

5. Η συλλογή των πληροφοριών, που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, συμπληρώνει την πληροφόρηση, που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 9.

V. Σχέσεις με άλλες Συμβάσεις

Άρθρο 20 Σχέσεις με τις άλλες Συμβάσεις: Αμοιβαία υποστήριξη, συμπληρωματικότητα και μη υπαγωγή

1) Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι οφείλουν να εκπληρώσουν με καλή πίστη τις υποχρεώσεις τους, δυνάμει της παρούσας Σύμβασης και όλων των άλλων συνθηκών, στις οποίες είναι μέρη. Έτσι, χωρίς να υπαγάγουν τη Σύμβαση αυτή σε άλλες συνθήκες,

(1) Ενθαρρύνουν την αμοιβαία υποστήριξη ανάμεσα στη Σύμβαση αυτή και τις άλλες συνθήκες , στις οποίες είναι μέρη και

(2) Όταν ερμηνεύουν και εφαρμόζουν τις άλλες συνθήκες στις οποίες είναι μέρη ή όταν αναλαμβάνουν άλλες διεθνείς υποχρεώσεις, τα Μέρη λαμβάνουν υπόψη τους τις σχετικές διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.

2) Τίποτα μέσα στην παρούσα Σύμβαση δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι τροποποιεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Μερών σχετικά με τις άλλες συνθήκες, στις οποίες είναι μέρη.

Άρθρο 21 Διεθνής συντονισμός και συνεργασία

Τα Μέρη δεσμεύονται να προωθήσουν τους στόχους και τις αρχές της παρούσας Σύμβασης σε άλλα διεθνή πλαίσια. Για τα σκοπό αυτό, τα Μέρη διαβουλεύονται, αν συντρέχει περίπτωση, έχοντας υπόψη τους αυτούς τους στόχους και αρχές.

VI. Όργανα της Σύμβασης

Άρθρο 22 Διάσκεψη των Μερών

1. Καθιερώνεται Διάσκεψη των Μερών. Η Διάσκεψη των Μερών είναι το πλήρες και ανώτερο όργανο της παρούσας Σύμβασης.

2. Η Διάσκεψη των Μερών συνέρχεται σε τακτική σύνοδο κάθε δύο χρόνια, στο μέτρο του δυνατού μέσα στο πλαίσιο της Γενικής Διάσκεψης της ΟΥΝΕΣΚΟ. Μπορεί να συνέλθει σε έκτακτη σύνοδο, αν αυτή το αποφασίσει, ή αν το ένα τρίτο τουλάχιστον των Μερών απευθύνει αίτηση στη Διακυβερνητική Επιτροπή.

3. Η Διάσκεψη των Μερών υιοθετεί τον εσωτερικό κανονισμό.

4. Οι αρμοδιότητες της Διάσκεψης είναι, μεταξύ άλλων!

α. Η εκλογή των μελών της Διακυβερνητικής Επιτροπής

β. Η λήψη και εξέταση των αναφορών των Μερών στην παρούσα Σύμβαση, που διαβιβάζονται από τη Διακυβερνητική Επιτροπή

γ. Η έγκριση των επιχειρησιακών οδηγιών που προετοιμάζονται με αίτημα της από τη Διακυβερνητική Επιτροπή

δ. Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνει απαραίτητο για την προώθηση των στόχων της παρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 23 Διακυβερνητική Επιτροπή

1. Συστήνεται στην ΟΥΝΕΣΚΟ Διακυβερνητική Επιτροπή για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων, η οποία θα καλείται στο εξής «Διακυβερνητική Επιτροπή». Αποτελείται από εκπροσώπους 18 Κρατών Μερών στη Σύμβαση, που εκλέγονται από τη Συνδιάσκεψη των Μερών για τέσσερα χρόνια από τη στιγμή που η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 29.

2. Η Διακυβερνητική Επιτροπή συγκαλείται μία φορά το χρόνο.

3. Η Διακυβερνητική Επιτροπή λειτουργεί υπό την εποπτεία και σύμφωνα με τις οδηγίες της Διάσκεψης των Μερών και λογοδοτεί σε αυτήν.

4. Ο αριθμός των μελών της Διακυβερνητικής Επιτροπής θα ανέλθει σε 24, όταν ο αριθμός των Μερών της Σύμβασης θα φθάσει τα 50

5. Η εκλογή των Μελών της Διακυβερνητικής Επιτροπής βασίζεται στις αρχές της δίκαιης γεωγραφικής κατανομής και της εναλλαγής εκ περιτροπής

6. Χωρίς να θίγονται οι άλλες αρμοδιότητες που της ανατίθενται από την παρούσα Σύμβαση, τα καθήκοντα της Διακυβερνητικής Επιτροπής είναι τα ακόλουθα:

α. Η προαγωγή των στόχων της παρούσας Σύμβασης, η ενθάρρυνση και η διασφάλιση της παρακολούθησης της εφαρμογής της,

β. Η προετοιμασία και η υποβολή, προς έγκριση από τη Διάσκεψη των Μερών, ύστερα από αίτημά της, των επιχειρησιακών οδηγιών σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης,

γ. Η διαβίβαση των αναφορών των Μερών της Σύμβασης στη Διάσκεψη των Μερών, συνοδευόμενων από της παρατήρησής της και από μία περίληψη του περιεχομένου τους,

δ. Η υποβολή των κατάλληλων συστάσεων σε καταστάσεις που τίθενται υπόψη της από τα Μέρη της Σύμβασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης, ιδιαίτερα του άρθρου 8,

ε. Η κατάρτιση διαδικασιών και άλλων μηχανισμών διαβούλευσης, για την προώθηση των στόχων και των αρχών της παρούσας Σύμβασης σε άλλα διεθνή πλαίσια,

στ. Η υλοποίηση οποιουδήποτε άλλου έργου που ενδεχομένως της ανατεθεί από τη Διάσκεψη των Μερών,

7. Η Διακυβερνητική Επιτροπή, σύμφωνα με τον εσωτερικό της Κανονισμό, μπορεί να καλέσει ανά πάσα στιγμή δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς ή φυσικά πρόσωπα να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις της για να τα συμβουλευθεί σε ειδικά θέματα.

8. Η Διακυβερνητική Επιτροπή καταρτίζει και υποβάλλει τον Εσωτερικό της Κανονισμό προς έγκριση στη Διάσκεψη των Μερών.

Άρθρο 24 Γραμματεία της ΟΥΝΕΣΚΟ

1. Τα όργανα της Σύμβασης βοηθούνται από τη Γραμματεία της ΟΥΝΕΣΚΟ

2. η Γραμματεία προετοιμάζει τα έγγραφα της Διάσκεψης των Μερών και της Διακυβερνητικής Επιτροπής καθώς και το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συναντήσεών τους, προσφέρει βοήθεια στην εφαρμογή των αποφάσεων τους και ετοιμάζει σχετική αναφορά.

VIL- Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 25 Επίλυση διαφορών

1. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των Μερών της παρούσας Σύμβασης σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της Σύμβασης, τα Μέρη αναζητούν λύση μέσω διαπραγμάτευσης.

2. Εάν τα εμπλεκόμενα Μέρη δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία μέσω διαπραγμάτευσης , μπορούν να καταφύγουν , ύστερα από κοινή συμφωνία, στις καλές υπηρεσίες ενός τρίτου ή στη διαμεσολάβηση ενός τρίτου.

3. Εάν δεν αναληφθούν καλές υπηρεσίες ή διαμεσολάβηση ή εάν η διαφορά δεν υπήρξε δυνατό να ρυθμισθεί με διαπραγμάτευση, καλές υπηρεσίες ή διαμεσολάβηση, ένα Μέρος μπορεί να προσφύγει στη συμφιλίωση, σύμφωνα με τη διαδικασία, που περιγράφεται στο Παράρτημα της παρούσας Σύμβασης. Τα Μέρη εξετάζουν με καλή πίστη την πρόταση της Επιτροπής Συμφιλίωσης για την επίλυση της διαφοράς.

4. Κάθε Μέρος μπορεί, κατά την επικύρωση, την αποδοχή, την έγκριση ή την προσχώρηση, να δηλώσει ότι δεν αναγνωρίζει τη διαδικασία συμφιλίωσης, που προβλέπεται πιο πάνω. Κάθε Μέρος που έχει προβεί σε παρόμοια δήλωση μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να αποσύρει τη δήλωση αυτή δια γνωστοποίησης στο Γενικό Διευθυντή της ΟΥΝΕΣΚΟ.

Άρθρο 26 Επικύρωση, αποδοχή, έγκριση ή υποχώρηση από τα Κράτη Μέρη

1. Η παρούσα Σύμβαση υπόκειται στην επικύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση των Κρατών Μελών της ΟΥΝΕΣΚΟ, σύμφωνα με τις αντίστοιχες συνταγματικές τους διαδικασίες.

2. Τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα της ΟΥΝΕΣΚΟ.

Άρθρο 27 Προσχώρηση

1. Η παρούσα Σύμβαση είναι ανοικτή στην προσχώρηση κάθε Κράτους μη Μέλους της ΟΥΝΕΣΚΟ, αλλά μέλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή μέλους που συμμετέχει σε έναν από τους ειδικευμένους οργανισμούς του, και το οποίο έχει κληθεί να προσχωρήσει σε αυτή από τη Γενική Διάσκεψη του Οργανισμού.

2. Η παρούσα Σύμβαση είναι επίσης ανοικτή στην προσχώρηση εδαφών, που απολαμβάνουν πλήρους εσωτερικής αυτονομίας, που αναγνωρίζεται σαν τέτοια από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά δεν τυγχάνουν πλήρους ανεξαρτησίας, σύμφωνα με την απόφαση 1514( XV) της Γενικής Συνέλευσης και που έχουν αρμοδιότητα για τα θέματα, που πραγματεύεται η παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας σύναψης συνθηκών στα θέματα αυτά.

3. Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται στους οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης:

I. Η παρούσα Σύμβαση είναι, επίσης, ανοικτή στην προσχώρηση οποιουδήποτε οργανισμού περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, ο οποίος με την επιφύλαξη των ακόλουθων παραγράφων, δεσμεύεται πλήρως από τις διατάξεις της Σύμβασης, όπως και τα Κράτη Μέλη

II. Όταν ένα ή περισσότερα Κράτη μέλη ενός τέτοιου οργανισμού είναι επίσης Μέρη της παρούσας Σύμβασης, ο οργανισμός και αυτό το Κράτος μέλος ή αυτά τα Κράτη μέλη συμφωνούν για την ευθύνη τους στην εκτέλεση των υποχρεώσεων τους δυνάμει της Σύμβασης αυτής, Η κατανομή αυτή των ευθυνών ισχύει από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η διαδικασία γνωστοποίησης, που περιγράφεται στο εδάφιο (III). Ο οργανισμός και τα Κράτη Μέλη δεν δικαιούνται να ασκούν παράλληλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. Επιπλέον, στους τομείς που ανήκουν στην αρμοδιότητά τους, οι περιφερειακοί οργανισμοί οικονομικής ολοκλήρωσης διαθέτουν για τη άσκηση του δικαιώματος ψήφου τους, αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των Κρατών μελών τους, που είναι Μέρη της παρούσας Σύμβασης. Οι οργανισμοί αυτοί δεν ασκούν το δικαίωμα ψήφου τους, αν τα Κράτη μέλη ασκούν το δικό τους και αντίστροφα.

III. Ένας οργανισμός περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης και το Κράτος του ή τα Κράτη μέλη του, που συμφώνησαν σε κατανομή των ευθυνών, όπως προβλέπεται στο εδάφιο(II) ενημερώνουν τα Μέρη για την προτεινόμενη κατανομή με τον ακόλουθο τρόπο:

a) Στο έγγραφο προσχώρησης του, ο οργανισμός αυτός αναφέρει επακριβώς την κατανομή των ευθυνών σε ό,τι αφορά τα θέματα , που διέπονται από τη Σύμβαση

b) Σε περίπτωση μεταγενέστερης τροποποίησης των αντίστοιχων ευθυνών, ο οργανισμός περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης ενημερώνει το θεματοφύλακα για οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης των εν λόγω ευθυνών. Ο θεματοφύλακας ενημερώνει με τη σειρά του τα Μέρη για την εν λόγω τροποποίηση.

IV. Τα Κράτη Μέλη ενός οργανισμού περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, τα οποία καθίστανται Μέρη της Σύμβασης, θεωρείται ότι παραμένουν αρμόδια για όλους τους τομείς, για τους οποίους δεν έχει δηλωθεί ή αναφερθεί στο θεματοφύλακα μεταφορά αρμοδιοτήτων στον Οργανισμό.

V. Με τον όρο «οργανισμός περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης» νοείται ο οργανισμός, που αποτελείται από κυρίαρχα Κράτη μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή ενός από τους ειδικευμένους οργανισμούς του, στον οποίο τα Κράτη αυτά έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητα σε τομείς, που διέπονται από την παρούσα Σύμβαση και ο οποίος εξουσιοδοτήθηκε κατάλληλα, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του, να γίνει Μέρος της.

4. Το έγγραφο προσχώρησης κατατίθεται στο Γενικό Διευθυντή της ΟΥΝΕΣΚΟ.

Άρθρο 28 Σημείο επαφής

Όταν γίνει Μέρος στην παρούσα Σύμβαση, κάθε Μέρος ορίζει το σημείο επαφής, που αναφέρεται στο άρθρο 9.

Άρθρο 29 Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ τρεις μήνες μετά την ημερομηνία κατάθεσης του τριακοστού εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, αλλά μόνο απέναντι στα Κράτη ή τους οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, που θα έχουν καταθέσει τα αντίστοιχα έγγραφα τους επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης σε αυτήν ή προγενέστερη ημερομηνία. Για κάθε άλλο Μέρος θα τεθεί σε ισχύ τρεις μήνες μετά την κατάθεση του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, κανένα από τα έγγραφα που κατατέθηκαν από τον οργανισμό περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης δεν πρέπει να θεωρείται ότι προστίθεται στα έγγραφα, που έχουν ήδη κατατεθεί από τα Κράτη μέλη του εν λόγω οργανισμού.

Άρθρο 30 Συνταγματικά καθεστώτα ομοσπονδιακά ή μη ενιαία

Αναγνωρίζοντας ότι οι διεθνείς συμφωνίες δεσμεύουν επίσης τα Μέρη ανεξαρτήτως των συνταγματικών συστημάτων τους, οι παρακάτω διατάξεις εφαρμόζονται στα Μέρη, που έχουν συνταγματικό καθεστώς ομοσπονδιακό ή μη ενιαίο:

a) Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, η εφαρμογή των οποίων ανήκει στην αρμοδιότητα της ομοσπονδιακής ή κεντρικής νομοθετικής εξουσίας, οι υποχρεώσεις της ομοσπονδιακής ή κεντρικής κυβέρνησης θα είναι οι ίδιες με αυτές των Μερών, που δεν είναι Ομοσπονδιακά Κράτη

b) Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, η εφαρμογή των οποίων ανήκει στην αρμοδιότητα καθεμιάς από τις συστατικές μονάδες, όπως Κράτη, Κομητείες, Επαρχίες ή Καντόνια, τα οποία δεν είναι, δυνάμει του συνταγματικού καθεστώτος της ομοσπονδίας, υποχρεωμένα να λάβουν νομοθετικά μέτρα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα γνωστοποιήσει, αν είναι απαραίτητο, τις εν λόγω διατάξεις στις αρμόδιες αρχές των συστατικών μονάδων, όπως Κράτη, Κομητείες, Επαρχίες ή Καντόνια συνιστώντας την υιοθέτησή τους.

Άρθρο 31 Καταγγελία

1. Κάθε Μέρος έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση

2. Η καταγγελία γνωστοποιείται με έγγραφο, που κατατίθεται στο Γενικό Διευθυντή της ΟΥΝΕΣΚΟ

3. Η καταγγελία αρχίζει να ισχύει δώδεκα μήνες μετά την παραλαβή του εγγράφου καταγγελίας, Δεν επηρεάζει σε τίποτα τις οικονομικές υποχρεώσεις του καταγγέλλοντος Μέρους μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία η αποχώρηση τίθεται σε ισχύ.

Άρθρο 32 Καθήκοντα του θεματοφύλακα

Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΥΝΕΣΚΟ, με την ιδιότητά του ως θεματοφύλακα της παρούσας Σύμβασης, ενημερώνει τα Κράτη μέλη του οργανισμού, τα Κράτη μη μέλη και τους οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, που αναφέρονται στο άρθρο 27 καθώς και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την κατάθεση όλων των εγγράφων επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, που αναφέρονται στα άρθρα 26 και 27 καθώς και τις καταγγελίες, που αναφέρονται στο άρθρο 31.

Άρθρο 33 Τροποποιήσεις

1. Κάθε Μέρος μπορεί, μέσω γραπτής γνωστοποίησης που απευθύνεται στο Γενικό Διευθυντή, να προτείνει τροποποιήσεις στην παρούσα Σύμβαση. Ο Γενικός Διευθυντής διαβιβάζει τη γνωστοποίηση αυτή σε όλα τα Μέρη. Αν, μέσα στους έξι μήνες, που ακολουθούν την ημερομηνία διαβίβασης της γνωστοποίησης, το ήμισυ τουλάχιστον των Μερών δώσει ευνοϊκή απάντηση σε αυτό το αίτημα, ο Γενικός Διευθυντής παρουσιάζει την πρόταση αυτή στην επόμενη σύνοδο της Διάσκεψης των Μερών για συζήτηση και ενδεχόμενη υιοθέτηση.

2. Οι τροποποιήσεις υιοθετούνται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων και ψηφιζόντων Μερών.

3. Από τη στιγμή που θα υιοθετηθούν οι τροποποιήσεις της παρούσας Σύμβασης, αποστέλλονται στα Μέρη για επικύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση.

4. Για τα Μέρη, που τις επικύρωσαν, αποδέχθηκαν, ενέκριναν ή προσχώρησαν σε αυτές, οι τροποποιήσεις της παρούσας Σύμβασης τίθενται σε ισχύ τρεις μήνες μετά την κατάθεση των εγγράφων, που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου από τα δύο τρίτα των Μερών. Στη συνέχεια, για κάθε Μέρος που επικυρώνει, δέχεται, εγκρίνει τροποποίηση ή προσχωρεί σε αυτή, η τροποποίηση τίθεται σε ισχύ τρεις μήνες μετά την ημερομηνία κατάθεσης από το Μέρος του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης.

5. Η διαδικασία , που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4 δεν εφαρμόζεται στις τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται στο άρθρο 23, που αφορούν τον αριθμό των μελών της Διακυβερνητικής Επιτροπής. Οι τροποποιήσεις αυτές τίθενται σε ισχύ τη στιγμή της υιοθέτησής τους.

6. Κράτος ή οργανισμός περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 27, που καθίσταται Μέρος στην παρούσα Σύμβαση μετά την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, θεωρείται, εκτός αν έχει εκφραστεί διαφορετική πρόθεση, ότι είναι:

a) Μέρος σε αυτή τη Σύμβαση όπως τροποποιήθηκε και

b) Μέρος στη μη τροποποιημένη Σύμβαση σε σχέση με κάθε Μέρος, που δε δεσμεύεται από τις τροποποιήσεις αυτές.

Άρθρο 34 Αυθεντικά κείμενα

Η παρούσα Σύμβαση συντάσσεται στα αγγλικά, αραβικά, κινέζικα, ισπανικά, γαλλικά και ρωσικά και τα έξι κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Άρθρο 35 Καταχώρηση

Σύμφωνα με το άρθρο 102 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η παρούσα Σύμβαση θα καταχωρηθεί στη Γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με αίτηση του Γενικού Διευθυντή της ΟΥΝΕΣΚΟ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαδικασία Συμφιλίωσης

Άρθρο 1 Επιτροπή Συμφιλίωσης

Επιτροπή Συμφιλίωσης δημιουργείται με αίτηση του ενός εκ Μερών σε μια διαφορά. Εκτός από αντίθετη συμφωνία των Μερών, η Επιτροπή αποτελείται από πέντε μέλη, κάθε εμπλεκόμενο Μέρος ορίζει δύο και ο Πρόεδρος επιλέγεται με κοινή συμφωνία των μελών.

Άρθρο 2 Μέλη της Επιτροπής

Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα σε περισσότερα από δύο Μέρη, τα Μέρη με το ίδιο συμφέρον ορίζουν τα μέλη τους στην Επιτροπή με κοινή συμφωνία. Όταν δύο τουλάχιστον Μέρη έχουν ξεχωριστά συμφέροντα ή όταν βρίσκονται σε διαφωνία για το αν έχουν το ίδιο συμφέρον, διορίζουν τα μέλη τους ξεχωριστά.

Άρθρο 3 Διορισμός

Εάν, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών μετά την αίτηση δημιουργίας της Επιτροπής Συμφιλίωσης, δεν έχουν διοριστεί από τα Μέρη όλα τα μέλη της Επιτροπής, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΥΝΕΣΚΟ προβαίνει, ύστερα από αίτημα του Μέρους που διατύπωσε την αίτηση, στους απαραίτητους διορισμούς μέσα σε περαιτέρω προθεσμία δύο μηνών.

Άρθρο 4 Πρόεδρος της Επιτροπής

Εάν μέσα σε προθεσμία δύο μηνών μετά το διορισμό του τελευταίου των μελών της Επιτροπής, αυτή δεν επιλέξει τον Πρόεδρό της, ο Γενικός Διευθυντής προβαίνει, ύστερα από αίτημα ενός εκ των Μερών, στον ορισμό του Προέδρου μέσα σε περαιτέρω προθεσμία δύο μηνών.

Άρθρο 5 Αποφάσεις

Η Επιτροπή Συμφιλίωσης λαμβάνει τις αποφάσεις της με την πλειοψηφία των ψήφων των μελών της. Εκτός αν τα Μέρη στη διαφορά συμφωνήσουν διαφορετικά, αυτή καθορίζει η ίδια τη διαδικασία της. Υποβάλλει μία πρόταση επίλυσης της διαφοράς, την οποία τα Μέρη εξετάζουν με καλή πίστη.

Άρθρο 6 Διαφωνία

Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την αρμοδιότητα της Επιτροπής, αυτή αποφασίζει αν είναι ή όχι αρμόδια. Έγινε στο Παρίσι στις 9 Δεκεμβρίου 2005 σε δύο πρωτότυπα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου της Γενικής Διάσκεψης, που συνήλθε στην τριακοστή τρίτη σύνοδό της και του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό, που θα κατατεθούν στα αρχεία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό, και της οποίας επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα θα παραδοθούν σε όλα τα Κράτη, εδάφη και οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, που αναφέρονται στα άρθρα 26 και 27 καθώς και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Το κείμενο, που προηγείται είναι το πρωτότυπο κείμενο της Σύμβασης κατάλληλα υιοθετημένο από τη Γενική Διάσκεψη της ΟΥΝΕΣΚΟ στην 33η σύνοδό της, η οποία έλαβε χώρα στο Παρίσι και της οποίας η ολοκλήρωση των εργασιών κηρύχθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2005.

Comments are closed.