ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ  ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Εκπαιδευτικής, Επιστηµονικής και Πολιτιστικής Οργάνωσης των Ηνωµένων Εθνών, εφεξής καλούµενης ΟΥΝΕΣΚΟ, που συνεδρίασε στο Παρίσι από τις 3 έως 21 Οκτωβρίου 2005, στη 33η συνοδό της, θεωρώντας ότι ο στόχος της ΟΥΝΕΣΚΟ είναι να συμβάλλει στην ειρήνη και την ασφάλεια µε την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των εθνών µέσω της εκπαίδευσης, της επιστήµης και του πολιτισµού,

Αναφερόµενη στα υπάρχοντα διεθνή όργανα σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα,

Έχοντας υπόψη το ψήφισµα 58/5 που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών στις 3 Νοεµβρίου 2003, σχετικά µε τον αθλητισµό ως µέσο προώθησης της εκπαίδευσης, της υγείας, της ανάπτυξης και της ειρήνης, και ειδικότερα την παράγραφο 7,

Συναισθανόµενη ότι ο αθλητισµός πρέπει να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην προστασία της υγείας, τα ήθη, την πολιτιστική και φυσική αγωγή και την προώθηση της διεθνούς κατανόησης και της ειρήνης,

Σηµειώνοντας την ανάγκη να ενθαρρυνθεί και να συντονιστεί η διεθνής συνεργασία για την εξάλειψη της φαρµακοδιέγερσης [εφεξής στην παρούσα: ‘ντόπινγκ’] στον αθλητισµό,

Ανησυχώντας για τη χρήση του ντόπινγκ από αθλητές στον αθλητισµό και τις συνέπειες αυτού για την υγεία τους, την αρχή του ευ αγωνίζεσθαι, την εξάλειψη τη< εξαπάτησης και το µέλλον του αθλητισμού,

Έχοντας επίγνωση ότι το ντόπινγκ θέτει σε κίνδυνο τις ηθικές αρχές και τις εκπαιδευτικές αξίες ποι ενσωµατώνονται στο Διεθνή χάρτη Φυσικής Αγωγή και Αθλητισµού της ΟΥΝΕΣΚΟ και στον Ολυμπιακό χάρτη,

Υπενθυμίζοντας ότι η Σύµβαση κατά τηι Φαρµακοδιέγερσης και το Πρόσθετο Πρωτόκολλς αυτής που υιοθετούνται στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι τα δηµόσια διεθνή νοµικά εργαλείο που προέρχονται από τις εθνικές πολιτικές για την καταπολέµηση του ντόπινγκ και της διακυβερνητική συνεργασίας,

Υπενθυμίζοντας τις Συστάσεις σχετικά µε το ντόπινγι που υιοθετήθηκαν από τη δεύτερη, την τρίτη και τέταρτη Διεθνή Συνδιάσκεψη των Υπουργών και των Ανώτερων Αξιωµατούχων υπεύθυνων για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισµό που διοργανώθηκαν από την ΟΥΝΕΣΚΟ στη Μόσχα (1988), την Πούντα Ντελ Έστε (1999) και την Αθήνα (2004) και του Ψηφίσµατος 32/9 που υιοθετήθηκε απο τη Γενική Συνδιάσκεψη της ΟΥΝΕΣΚΟ στην 32η Συνοδς της (2003),

Λαµβάνοντος υπόψη, τον Παγκόσµιο Κώδικα κατά τηι Φαρµακοδιέγερσης που υιοθετήθηκε από τον Παγκόσµις Οργανισµό κατά της Φαρµακοδιέγερσης στην Παγκόσμια Συνδιάσκεψη σχετικά µε την Φαρµακοδιέγερση στοl Αθλητισµό, Κοπεγχάγη, 5 Μαρτίου 2003 και τη ΔιακήρυξΤτης Κοπεγχάγης κατά της Φαρµακοδιέγερσης στο\ Αθλητισµό,

Έχοντος επίΥνωση επίσης της επίδρασης που ο κορυφαίοι αθλητές έχουν στη νεολαία,

Έχοντας υπόψη τη συνεχή ανάγκη να πραγµατοποιηθε και να προωθηθεί έρευνα µε στόχο την ανίχνευση τον ντόπινγκ και την καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που έχουν επιπτώσεις στη χρήση, ώστε οι στρατηγικής και πρόληψης να είναι οι πιο αποτελεσµατικές,

Έχοντας υπόψη επίσης τη σπουδαιότητα τηι συνεχούς εκπαίδευσης των αθλητών, του προσωπικοι υποστήριξης αθλητών και της γενικότερα της κοινωνίας στην πρόληψη του ντόπινγκ,

Έχοντας επίγνωση της ανάγκης ενίσχυσης της ικανότητας των Συµβαλλοµένων Κρατών να εφαρµόσου\ προγράµµατα αντί-ντόπινγκ,

Έχοντας υπόψη ότι οι δηµόσιες αρχές και οι αρµόδιες για τον αθλητισµό οργανώσεις έχουν συµπληρωµατικές ευθύνες να αποτρέψουν και να καταπολεµήσουν το ντόπινγκ στον αθλητισµό, ειδικότερα να εξασφαλίσουν την κατάλληλη συµπεριφορά, βάσει της αρχής του ευ αγωνίζεσθαι, των αθλητικών εκδηλώσεων και για να προστατεύσουν την υγεία εκείνων που συµµετέχουν σε αυτές,

Αναγνωρίζοντας ότι αυτές οι αρχές και οργανώσεις πρέπει να εργαστούν µαζί για αυτούς τους σκοπούς διασφαλίζοντας τον υψηλότερο βαθµό ανεξαρτησίας και διαφάνειας σε όλα τα κατάλληλα επίπεδα,

Αποφασισµένη να λάβει περαιτέρω και ανυποχώρητη δράση συνεργασίας µε στόχο την εξάλειψη του ντόπινγκ στον αθλητισµό,

Αναγνωρίζοντας ότι η εξάλειψη του ντόπινγκ στον αθλητισµό είναι εξαρτώµενη εν µέρει από την προοδευτική εναρµόνιση των προτύπων και πρακτικών αντίντόπινγκ στον αθλητισµό και τη συνεργασία σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο,

Υιοθετεί την παρούσα Σύµβαση σήµερα 19η ηµέρα του Οκτωβρίου 2005.

Ι. Πεδίο αναφοράς

Άρθρο 1

Σκοπός της Σύµβασης

Ο σκοπός της παρούσας Σύµβασης, στο πλαίσιο της στρατηγικής και του προγράµµατος των δραστηριοτήτων της ΟΥΝΕΣΚΟ στον τοµέα της φυσικής αγωγής και του αθλητισµού, είναι να προωθήσει την πρόληψη και καταπολέµηση του ντόπινγκ στον αθλητισµό, µε στόχο την εξάλειψη του φαινοµένου.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Οι παρόντες ορισµοί πρέπει να κατανοούνται µέσα στο γενικό πλαίσιο του Παγκόσµιου Κώδικα κατά της φαρµάκοδιέγερσης. Εντούτονς, σε περίπτωση ανακολουθιών, θα υπερισχύουν οι διατάξεις της Σύµβασης.

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης:

1. “Διαπιστευµένα εργαστήρια για έλεγχο ντόπινγκ» νοούνται τα εργαστήρια που αποκτούν διαπίστευση από τον Παγκόσµιο Οργανισµό κατά της Φαρµακοδιέγερσης.

2. “Οργανισµός κατά της Φαρµακοδιέγερσης» νοείται ο φορέας που είναι αρµόδιος για την έγκριση κανόνων για την έναρξη, εφαρµογή ή εκτέλεση οποιουδήποτε µέρους της διαδικασίας ελέγχου ντόπινγκ. Σε αυτούς περιλαµβάνονται, παραδείγµατος χάριν, η Διεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή, η Διεθνής Παραολυµπιακή Επιτροπή, άλλοι οργανισµοί µεγάλων εκδηλώσεων που διενεργούν ελέγχους στις εκδηλώσεις τους, ο Παγκόσµιος Οργανισµός κατά της Φαρµακοδιέγερσης, οι διεθνείς οµοσπονδίες, και οι εθνικοί οργανισµοί κατά της Φαρµακοδιέγερσης.

3. “Παραβίαση κανόνα αντί-ντόπινγκ» στον αθλητισµό νοείται ένα ή περισσότερα από τα εξής:

(α) η παρουσία µιας απαγορευµένης ουσίας ή µεταβολιτών ή δεικτών του σε σωµατικό δείγµα ενός αθλητή

(β) χρήση ή απόπειρα χρήσης µιας απαγορευµένης ουσίας ή µιας απαγορευµένης µεθόδου

(γ) άρνηση ή αποτυχία χωρίς αναντίρρητη αιτιολόγηση, να υποβληθεί σε συλλογή δείγµατος µετά από ανακοίνωση όπως ορίζεται στους εφαρµοστέους κανόνες αντί- ντόπινγκ ή µε άλλο τρόπο αποφυγή συλλογής δείγµατος

(δ) παραβίαση των εφαρµοστέων απαιτήσεων σχετικά µε τη διαθεσιµότητα αθλητή για εκτός αγώνων έλεγχο συµπεριλαµβανοµένης της αδυναµίας του/της να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε το πού ακριβώς βρισκόταν και χαµένων ελέγχων που κηρύσσονται βασισµένοι σε λογικούς κανόνες

(ε) αλλοίωση ή απόπειρα αλλοίωσης, οποιουδήποτε µέρους του ελέγχου ντόπινγκ

(στ.) κατοχή απαγορευµένων ουσιών και µεθόδων

(ζ) διακίνηση οποιασδήποτε απαγορευµένης ουσίας ή απαγορευµένης µεθόδου

(η) χορήγηση ή αποπειραθείσα χορήγηση µιας απαγορευµένης ουσίας ή απαγορευµένης µεθόδου σε οποιοδήποτε αθλητή, ή ενίσχυση, ενθάρρυνση, βοήθεια, υποκίνηση, συγκάλυψη ή οποιοσδήποτε άλλος τύπος συνυπαιτιότητας σε µια παραβίαση κανόνα αντί-ντόπινγκ ή οποιαδήποτε αποπειραθείσα παραβίαση.

4. “Αθλητής» νοείται, για τους σκοπούς του ελέγχου ντόπινγκ, όποιο πρόσωπο συµµετέχει στον αθλητισµό σε διεθνές ή εθνικό επίπεδο, όπως καθορίζεται από κάθε εθνικό οργανισµό κατά της φαρµακοδιέγερσης και γίνεται αποδεκτό από τα Μέρη Κράτη και οποιοδήποτε πρόσθετο πρόσωπο που συµµετέχει σε ένα άθληµα ή µια εκδήλωση σε χαµηλότερο επίπεδο, που γίνεται αποδεκτό από τα Μέρη Κράτη. Για τους σκοπούς των προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ως “αθλητής» νοείται όποιο πρόσωπο συµµετέχει στον αθλητισµό υπό την εποπτεία ενός αθλητικού οργανισµού.

5. “Προσωπικό υποστήριξης αθλητών» νοείται οποιοσδήποτε προπονητής, εκπαιδευτής, µάνατζερ, εκπρόσωπος, προσωπικό οµάδας, επίσηµος, ιατρικό ή παραϊατρικό προσωπικό, που εργάζεται µε τους αθλητές ή θεραπεύει αυτούς που συµµετέχουν ή που προετονµά ζονται για αθλητικούς αγώνες.

6. “Κώδικας» νοείται ο Παγκόσµιος Κώδικας κατά της Φαρµακοδιέγερσης που υιοθετήθηκε από τον Παγκόσµιο Οργανισµό κατά της Φαρµακοδιέγερσης στις 5 Μαρτίου 2003 στην Κοπεγχάγη, ο οποίος προσαρτάται ως Παράρτηµα στην παρούσα Σύµβαση.

7. “Αθλητική συνάντηση» νοείται µία µεµονωµένη κούρσα, αγώνας, παιχνίδι ή ένας µεµονωµένος αθλητικός διαγωνισµός.

8. Έλεγχος Ντόπινγκ» νοείται η διαδικασία που συµπεριλαµβάνει τον προγραµµατισµό διανοµής ελέγχων, τη συλλογή και τη διαχείριση δειγµάτων, την εργαστηριακή ανάλυση, τη διαχείριση των αποτελεσµάτων, τις ακροάσεις και τις προσφυγές.

9. “Ντόπινγκ στον αθλητισµό,. νοείται η εµφάνιση µιας παραβίασης κανόνα ελέγχου για Ντόπινγκ.

10. “Κατάλληλα εξουσιοδοτηµένες οµάδες ελέγχου ντόπινγκ» νοούνται οι οµάδες ελέγχου ντόπινγκ, που λειτουργούν κάτω από την εποπτεία των διεθνών ή εθνικών οργανισµών αντιντόπινγκ.

11. “Εντός αγώνα» έλεγχος νοείται, για λόγους διαφοροποίησης µεταξύ του ελέγχου που γίνεται “εντός. και “εκτός αγώνα», εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους κανόνες µιας διεθνούς οµοσπονδίας ή άλλου σχετικού οργανισµού αντί-ντο πινγκ, ένας έλεγχος, όπου ένας αθλητής επιλέγεται να ελεγχθεί σε σχέση µε µία συγκεκριµένη συνάντηση.

12. “Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων» νοείται το πρότυπο που επισυνάπτεται ως Παράρτηµα σε αυτήν την Σύµβαση.

13. “Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου» νοείται το πρότυπο που επισυνάπτεται ως Παράρτηµα 3 σε αυτήν την Σύµβαση.

14. “Απροειδοποίητος» νοείται ο έλεγχος ντόπινγκ που γίνεται χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση του αθλητή και κατά τον οποίο ο αθλητής συνοδεύεται διαρκώς από τη στιγµή της ανακοίνωσης µέχρι την παροχή δείγµατος.

15. “Ολυµπιακό Κίνηµα» νοούνται όλοι εκείνοι που συµφωνούν να καθοδηγούνται από τον Ολυµπιακό Χάρτη και που αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία της Διεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής ιδίως οι διεθνείς αθλητικές οµοσπονδίες του προγράµµατος των Ολυµπιακών Αγώνων, οι Εθνικές Ολυµπιακές Επιτροπές, οι οργανωτικές Επιτροπές των Ολυµπιακών Αγώνων, οι αθλητές, οι κριτές και οι διαιτητές, οι γνώσεις και τα σωµατεία, καθώς επίσης και όλοι οι οργανισµοί και φορείς που είναι αναγνωρισµένοι από τη Διεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή.

16. “Εκτός αγώνα» έλεγχος ντόπινγκ νοείται οποιοσδήποτε έλεγχος ντόπινγκ που δεν διενεργείται εντός αγώνα.

17. “Απαγορευµένος κατάλογος» νοείται ο κατάλογος που εµφανίζεται στο Παράρτηµα 1 της παρούσας Σύµβασης και ορίζει τις απαγορευµένες ουσίες και απαγορευµένες µεθόδους.

18. “Απαγορευµένη µέθοδος» νοείται οποιαδήποτε µέθοδος που χαρακτηρίζεται ως τέτονα στον σχετικό Κατάλογο, ο οποίος εµφανίζεται στο Παράρτηµα 1 αυτής της Σύµβασης.

19. “Απαγορευµένη ουσία. νοείται οποιαδήποτε ουσία που χαρακτηρίζεται ως τέτονα στον σχετικό Κατάλογο, ο οποίος εµφανίζεται στο Παράρτηµα 1 αυτής της Σύµβασης.

20. “Αθλητικός οργανισµός» νοείται οποιοσδήποτε οργανισµός λειτουργεί ως ο επικεφαλής φορέας για µια εκδήλωση για ένα ή περισσότερα αθλήµατα.

21. “Πρότυπα για τη Χορήγηση Εξαιρέσεων για Θεραπευτική Χρήση» νοούνται εκείνα τα πρότυπα που εµφανίζονται στο Παράρτηµα 2 αυτής της Σύµβασης.

22. ,:Ελεγχος» νοείται το σύνολο της διαδικασίας ελέγχου ντόπινγκ που περιλαµβάνει τον προγραµµατισµό διανοµής ελέγχων, τη συλλογή και τη διαχείριση των δειγµάτων καθώς και τη µεταφορά δειγµάτων στο εργαστήριο.

23. “Εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης» νοείται η εξαίρεση που χορηγείται σύµφωνα µε τα Πρότυπα για τη Χορήγηση Εξαιρέσεων Θεραπευτικής Χρήσης.

24. “Χρήση» νοείται η εφαρµογή, κατάποση, έγχυση ή κατανάλωση µε οποιονδήποτε τρόπο οποιασδήποτε απαγορευµένης ουσίας ή απαγορευµένης µεθόδου.

25. “Παγκόσµιος Οργανισµός κατά της Φαρµακοδιέγερσης (WADA). νοείται το ίδρυµα µε αυτή την επωνυµία, που ιδρύθηκε σύµφωνα µε το ελβετικό δίκαιο στις 10 Νοεµβρίου 1999,

Άρθρο 3

Μέσα για την επίτευξη του σκοπού της Σύµβασης

Προκειµένου να επιτευχθεί ο σκοπός της Σύµβασης, τα Μέρη Κράτη αναλαµβάνουν να:

(α), υιοθετούν τα κατάλληλα µέτρα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, που είναι σύµφωνα µε τις αρχές του Κώδικα,

(β), ενθαρρύνουν όλες τις µορφές διεθνούς συνεργασίας που στοχεύουν στην προστασία των αθλητών, της ηθικής στον αθλητισµό, και στην διάδοση των αποτελεσµάτων της έρευνας

(γ) χρηµατοδοτούν τη διεθνή συνεργασία µεταξύ των Μερών Κρατών και των οργανισµών που ηγούνται στην καταπολέµηση του ντόπινγκ στον αθλητισµό, κυρίως µε τον WADA.

Άρθρο 4

Σχέση της Σύµβασης µε τον Κώδικα

1. Προκειµένου να συντονιστεί η εφαρµογή της καταπολέµησης του ντόπινγκ στον αθλητισµό, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τα Μέρη Κράτη δεσµεύονται στις αρχές του Κώδικα, ως βάση για τα µέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 5 αυτής της Σύµβασης. Τίποτε από όσα αναφέρονται στην παρούσα Σύµβαση δεν αποτρέπει τα Μέρη Κράτη από την υιοθέτηση πρόσθετων µέτρων, συµπληρωµατικών του Κώδικα.

2. Ο Κώδικας και η πιο πρόσφατη έκδοση των Προσαρτηµάτων 2 και 3 αναπαράγονται για λόγους ενηµέρωσης, και δεν αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής της Σύµβασης. Τα Προσαρτηµένα ως τέτονα δεν δηµιουργούν οποιεσδήποτε δεσµευτικές υποχρεώσεις βάσει του διεθνούς δικαίου για τα Μέρη Κράτη.

3. Τα Παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας Σύµβασης.

Άρθρο 5

Μέτρα για την επίτευξη των στόχων της Σύµβασης

Προκείµενου να τηρήσει τις υποχρεώσεις παυ περιλαµβάνονται στην παρούσα Σύµβαση, κάθε Μέρος Κράτος αναλαµβάνει να υιοθετήσει τα κατάλληλα µέτρα Τα µέτρα αυτά µπορεί να περιλαµβάνουν νοµοθεσία κανονισµούς, πολιτικές, ή διοικητικές πρακτικές.

Άρθρο 6

Σχέση µε άλλα διεθνή επίσηµα έγγραφα

Η παρούσα Συνθήκη δεν διαφοροποιεί δικαιώµατα και υποχρεώσεις των Μερών Κρατών που απορρέουν απς άλλες συµφωνίες που έχουν συναφθεί προηγουµένως και είναι σύµφωνες µε το αντικείµενο και το σκοπς αυτής της Σύµβασης. Αυτό δεν έχει επιπτώσεις σΤη\ απόλαυση από άλλα Μέρη Κράτη των δικαιωµάτων τους ή της εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους στο πλαίσις αυτής της Σύµβασης.

ΙΙ. Δραστηριότητες αντι-ντόπινγκ σε εθνικό επίπεδο

Άρθρο 7

Εσωτερικός συντονισµός

Τα Μέρη Κράτη θα διασφαλίζουν την εφαρµογή τη’ παρούσας Σύµβασης, κυρίως µέσω του εσωτερικού συντονισµού. Για να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση, τα Μέρη Κράτη µπορούν να στηρίζονται στους οργανισµούς αντι-ντοπινγκ καθώς επίσης και τις αθλητικές αρχές και τους οργανισµούς.

Άρθρο 8

Περιορισµός της διαθεσιµότητας και της χρήσης απαγορευµένων ουσιών και µεθόδων στον αθλητισµό

1. Τα Μέρη Κράτη, όπου απαιτείται, θα υιοθετούν µέτρα για να περιορίσουν τη διαθεσιµότητα απαγορευµένων ουσιών και µεθόδων προκειµένου να περιοριστεί r χρήση τους στον αθλητισµό από τους αθλητές, εκτός αν η χρήση βασίζεται σε εξαίρεση θεραπευτικής χρή. σης. Αυτά περιλαµβάνουν µέτρα κατά της διακίνησης στους αθλητές, και για αυτόν τον σκοπό, µέτρα Ylς να ελεγχθεί η παραγωγή, η µετακίνηση, η εισαγωγή, r διανοµή και η πώληση.

2. Τα Μέρη Κράτη θα υιοθετούν, ή θα ενθαρρύνουν, όπου απαιτείται, τους σχετικούς φορείς στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, να υιοθετούν µέτρα για να αποτρέπουν και να περιορίζουν τη χρήση και την κατοχή απαγορευµένων ουσιών και µεθόδων από τους αθλητές στον αθλητισµό εκτός αν η χρήση βασίζεται σε εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης.

3. Τα µέτρα που λαµβάνονται σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση δεν εµποδίζουν τη διαθεσιµότητα για νόµιµους σκοπούς ουσιών και µεθόδων, που διαφορετικά απαγορεύονται ή ελέγχονται στον αθλητισµό.

Άρθρο 9

Μέτρα κατά του προσωπικού υποστήριξης αθλητών

Τα Μέρη Κράτη θα λαµβάνουν από µόνα τους, µέτρα ή θα ενθαρρύνουν τους αθλητικούς οργανισµούς και τους οργανισµούς αντι-ντόπινγκ για να υιοθετούν µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων κυρώσεων ή ποινών, που στοχεύουν στο προσωπικό υποστήριξης αθλητών, που διαπράττει παραβίαση κανόνα αντι-ντόπινγκ ή άλλο αδίκηµα που συνδέεται µε το ντόπινγκ στον αθλητισµό.

Άρθρο 10

Συµπληρώµατα διατροφής

Τα Μέρη Κράτη, όπου απαιτείται, θα ενθαρρύνουν τους παραγωγούς και τους διανοµείς συµπληρωµάτων διατροφής να καθιερώνουν τις καλύτερες πρακτικές στην εµπορία και τη διανοµή των συµπληρωµάτων διατροφής, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών σχετικά µε την αναλυτική σύνθεση και διασφάλιση της ποιότητας τους.

Άρθρο 11

Οικονοµικά µέτρα

Τα Μέρη Κράτη, όπου απαιτείται, θα:

α) παρέχουν χρηµατοδότηση στο πλαίσιο των αντίστονχων προϋπολογισµών τους για να υποστηρίζουν εθνικό πρόγραµµα ελέγχου σε όλα τα αθλήµατα ή για να βοηθούν τους αθλητικούς οργανισµούς και τους οργανισµούς αντι-ντόπινγκ να χρηµατοδοτούν ελέγχους ντόπινγκ είτε µε άµεσες επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις, είτε µε την αναγνώριση των δαπανών για τους ελέγχους, όταν καθορίζουν τις συνολικές επιχορηγήσεις ή τις επιδοτήσεις που διατίθενται στους εν λόγω οργανισµούς

β) λαµβάνουν µέτρα για να παρακρατούν την σχετική µε τον αθλητισµό οικονοµική ενίσχυση από τους µεµονωµένους αθλητές ή το προσωπικό υποστήριξης των αθλητών που τελούν σε αναστολή µετά από παραβίαση κανόνα αντι-ντόπινγκ, κατά τη διάρκεια της περιόδου της αναστολής τους

γ) παρακρατούν µέρος ή το σύνολο της οικονοµικής ενίσχυσης ή άλλης σχετικής µε τον αθλητισµό υποστήρΙξης από οποιονδήποτε αθλητικό οργανισµό ή οργανισµό αντι-ντόπινγκ που δεν συµµορφώνεται µε τον Κώδικα ή τους εφαρµοστέους κανόνες αντι-ντόπινγκ που υιοθετούνται, σύµφωνα µε τον Κώδικα,

Άρθρο 12

Μέτρα για τη διευκόλυνση τον ελέγχου ντόπινγκ

Τα Μέρη Κράτη, όπου απαιτείται, θα:

α) ενθαρρύνουν και διευκολύνουν τους αθλητικούς οργανισµούς και τους οργανισµούς αντι- ντόπινγκ που τελούν υπό τη δικαιοδοσία τους να πραγµατοποιούν τους ελέγχους ντόπινγκ κατά τρόπο σύµφωνο µε τον Κώδικα, συµπεριλαµβανοµένου του απροειδοποίητου έλεγχου, εκτός και εντός αγώνα

β) ενθαρρύνουν και διευκολύνουν τη διαπραγµάτευση από τους αθλητικούς οργανισµούς και τους οργανισµούς αντι-ντόπινγκ των συµφωνιών που επιτρέπουν στα µέλη τους να ελέγχονται από κατάλληλα εξουσιοδοτηµένες οµάδες ελέγχου ντόπινγκ από άλλες χώρες

γ) αναλαµβάνουν να βοηθούν τους αθλητικούς οργανισµούς και τους οργανισµούς αντιντόπινγκ που τελούν υπό τη δικαιοδοσία τους να αποκτήσουν πρόσβαση σε διαπιστευµένο εργαστήριο για έλεγχο ντόπινγκ για τους σκοπούς ανάλυσης ελέγχου ντόπινγκ.

ΙΙΙ. Διεθνής συνεργασία

Άρθρο 13

Συνεργασία µεταξύ οργανισµών αντι-ντόπινγκ και αθλητικών οργανισµών

Τα Μέρη Κράτη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία µεταξύ των οργανισµών αντι-ντόπινγκ, των δηµόσιων αρχών και των αθλητικών οργανισµών µέσα στη δικαιοδοσία τους και όσων εµπίπτουν στη δικαιοδοσία άλλων Μερών Κρατών, ούτως ώστε να επιτευχθούν, σε διεθνές επίπεδο, οι σκοποί της παρούσας Σύµβασης.

Άρθρο 14

Υποστήριξη της αποστολής του Παγκόσµιου Οργανισµού κατά της Φαρµακοδιεγέρσεως

Τα Μέρη Κράτη αναλαµβάνουν να υποστηρίξουν τη σηµαντική αποστολή του Παγκόσµιου Οργανισµού κατά της Φαρµακοδιεγέρσεως στον διεθνή αγώνα για την καταπολέµηση του ντόπινγκ.

Άρθρο 15

Ισότιµη χρηµατοδότηση του Παγκόσµιου Οργανισµού κατά της Φαρµακοδιεγέρσεως

Τα Μέρη Κράτη υποστηρίζουν την αρχή της ισότιµης χρηµατοδότησης του εγκεκριµένου ετήσιου βασικού προϋπολογισµού του Παγκόσµιου Οργανισµού κατά της Φαρµακοδιεγέρσεως από τις δηµόσιες αρχές και το Ολυµπιακό Κίνηµα.

Άρθρο 16

Διεθνής συνεργασία στον έλεγχο ντόπινγκ

Αναγνωρίζοντας ότι ο αγώνας κατά του ντόπινγκ στον αθλητισµό µπορεί να αποβεί αποτελεσµατικός µόνο όταν οι αθλητές µπορούν να υποβάλλονται σε απροειδοποίητο έλεγχο και τα δείγµατα µπορούν να µεταφέρονται εγκαίρως σε εργαστήρια για ανάλυση, τα Μέρη Κράτη, όπου απαιτείται, και σε συµφωνία µε τους εθνικούς νόµους και διαδικασίες θα:

(α) διευκολύνουν το έργο του Παγκόσµιου Οργανισµού κατά της Φαρµακοδιεγέρσεως και των οργανισµών αντιντόπινγκ που λειτουργούν σύµφωνα µε τον κώδικα και υπόκεινται σε σχετικούς κανονισµούς των διοργανωτριών χωρών, να διεξάγουν ελέγχους εντός και εκτός αγώνα στους αθλητές τους, είτε επί του εδάφους τους είτε εκτός αυτού.

(β) διευκολύνουν την έγκαιρη µετακίνηση των κατάλληλα εξουσιοδοτηµένων οµάδων ελέγχου ντόπινγκ εκτός των συνόρων κατά την άσκηση δραστηριότητας ελέγχου ντόπινγκ.

(γ) συνεργάζονται για την επίσπευση της έγκαιρης αποστολής ή µεταφοράς εκτός των συνόρων των δειγµάτων µε τέτονον τρόπο ώστε να διατηρείται η ασφάλεια και η ακεραιότητα τους.

(δ) βοηθούν το διεθνή συντονισµό των ελέγχων ντόπινγκ από διάφορους οργανισµούς αντιντόπινγκ και θα συνεργάζονται για την επίτευξη του σκοπού αυτού µε τον Παγκόσµιου Οργανισµού κατά της Φαρµακοδιεγέρσεως.

(ε) προάγουν τη συνεργασία µεταξύ των εργαστηρίων ελέγχου ντόπινγκ που τελούν υπό τη δικαιοδοσία τους µε εκείνα που βρίσκονται στη δικαιοδοσία άλλων Μερών Κρατών. Συγκεκριµένα, τα Μέρη Κράτη µε διαπιστευµένα εργαστήρια ελέγχου ντόπινγκ θα πρέπει να ενθαρρύνουν τα εργαστήρια που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους να βοηθούν άλλα Μέρη Κράτη παρέχοντας τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν την εµπειρία, τις ικανότητες και τις τεχνικές µεθόδους, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ίδρυση δικών τους εργαστηρίων, εφόσον επιθυµούν κάτι τέτονο.

(ζ) ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν αµΟΙβαίες συµφωνίες διεξαγωγής ελέγχου µεταξύ των αναγνωρισµένων οργανισµών αντι-ντόπινγκ, σύµφωνα µε τον Κώδικα.

(η) αναγνωρίζουν αµοιβαία τις διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ και τη διαχείριση των αποτελεσµάτων των ελέγχων, συµπεριλαµβανοµένων των αθλητικών κυρώσεων που προκύπτουν από αυτές, από οποιονδήποτε οργανισµό αντι-ντόπινγκ, που βρίσκονται σε συµφωνία µε τον Κώδικα.

Άρθρο 17

Εθελοντικό Ταµείο

Καθιερώνεται βάσει της παρούσας το “Ταµείο για την Εξάλειψη του Ντόπινγκ στον Αθλητισµό», εις το εξής αναφερόµενο ως “Εθελοντικό Ταµείο». Το Εθελοντικό Ταµείο θα αποτελείται από κεφάλαια ως καταπιστεύµατα που θα καθοριστούν σύµφωνα µε τους Οικονοµικούς Κανονισµούς της UNESCO. Όλες οι συνεισφορές από τα Μέρη Κράτη και λοιπούς φορείς θα είναι εθελοντικού χαρακτήρα.

Οι πόροι του Εθελοντικού Ταµείου θα συνίστανται από:

(α) συνεισφορές εκ των Κρατών Μερών

(β) συνεισφορές, δωρεές ή κληροδοτήµατα που δύνανται να πραγµατοποιηθούν από:

(i) άλλα Κράτη

(ίί) οργανώσεις και προγράµµατα του συστήµατος των Ηνωµένων Εθνών, ιδιαίτερα το Πρόγραµµα Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών, καθώς και από άλλους διεθνείς οργανισµούς ή

(ίίί) δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή ιδιώτες

(γ) οποιοδήποτε οφειλόµενο τόκο επί των πόρων του Εθελοντικού Ταµείου

(δ) τη συγκέντρωση χρηµάτων µέσω εισπράξεων από εκδηλώσεις που οργανώνονται υπέρ του Εθελοντικού Ταµείου

(ε) οποιουσδήποτε άλλους πόρους εγκεκριµένους από τους κανονισµούς του Εθελοντικού Ταµείου που θα καταρτίζονται από τη Συνδιάσκεψη των Μερών Κρατών. 3. Οι συνεισφορές στο Εθελοντικό Ταµείο που θα πραγµατοποιούνται από τα Μέρη Κράτη δε θα εκλαµ βάνονται ως υποκατάσταση της δέσµευσης τους να καταβάλλουν το µερίδιο τους στον ετήσιο προϋπολογισµό του Παγκόσµιου Οργανισµού κατά της Φαρµακοδιέγερσης.

Άρθρο 18

Χρήση και διαχείριση τον Εθελοντικού Ταµείου

Οι πόροι του Εθελοντικού Ταµείου θα κατανέµονται από τη Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών για τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων που θα έχουν εγκριθεί από αυτό, κυρίως για την παροχή βοήθειας σε άλλα Μέρη Κράτη να αναπτύξουν και να εφαρµόσουν προγράµµατα αντι-ντόπινγκ σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας Συνθήκης, λαµβάνοντας υπ’όψιν τους σκοπούς του Παγκόσµιου Οργανισµού κατά της Φαρµακοδιέγερσης, και θα έχουν τη δυνατότητα κάλυψης των λειτουργικών εξόδων της παρούσας Σύµβασης. Καµία πολιτική, οικονοµική ή άλλης φύσεως αίρεση δε θα συνδέεται µε συνεισφορές που θα πραγµατοποιούνται στο Εθελοντικό Ταµείο.

IV. Εκπαίδευση και κατάρτιση

Άρθρο 19

Γενικές αρχές εκπαίδευσης και κατάρτισης

1. Τα Μέρη Κράτη θα αναλάβουν, µέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους, την υποστήριξη, τη δηµιουργία και την εφαρµογή προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά µε το αντι-ντόπινγκ. Γενικά για την αθλητική κοινότητα, αυτά τα προγράµµατα θα πρέπει να αποσκοπούν στο να παρέχουν επικαιροποιηµένη και ακριβή πληροφόρηση επί

(α) της βλάβης που προκαλεί το ντόπινγκ στις ηθικές αξίες του αθλητισµού

(β) των επιπτώσεων του ντόπινγκ στην υγεία

2. Για τους αθλητές και το προσωπικό υποστήριξης αθλητών, ειδικά στην αρχική τους κατάρτιση, τα προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει επιπλέον των παραπάνω να αποσκοπούν στο να παρέχουν επικαιροποιηµένη και ακριβή πληροφόρηση επί:

(α) των διαδικασιών ελέγχου ντόπινγκ

(β) των δικαιωµάτων και των ευθυνών των αθλητών σχετικά µε το αντι-ντόπινγκ. συµπεριλαµβανοµένων και των πληροφοριών σχετικά µε τον κώδικα και τις πολιτικές αντι- ντόπινγκ των σχετιζόµενων αθλητικών και αντι-ντόπινγκ οργανισµών. Η πληροφόρηση αυτή θα περιλαµβάνει τις επιπτώσεις της διάπραξης παραβίασης των κανόνων αντι- ντόπινγκ.

(γ) του καταλόγου των απαγορευµένων ουσιών και µεθόδων και των εξαιρέσεων θεραπευτικής χρήσης (δ) συµπληρωµάτων διατροφής

Άρθρο 20

Επαγγελµατικοί κώδικες συµπεριφοράς

Τα Μέρη Κράτη θα ενθαρρύνουν τις σχετικές αρµόδιες επαγγελµατικές ενώσεις και φορείς να αναπτύξουν και να εφαρµόσουν κατάλληλους κώδικες συµπεριφοράς, ορθής πρακτικής και ηθικής σχετικά µε το αντι-ντόπινγκ στον αθλητισµό, που βρίσκονται σε συµφωνία µε τον Κώδικα.

Άρθρο 21

Ανάµειξη αθλητών και προσωπικού υποστήριξης αθλητών

Τα Μέρη Κράτη θα προάγουν και, µέσα στο πλαίσιο δυνατοτήτων τους, θα υποστηρίζουν την ενεργό συµµετοχή των αθλητών και του προσωπικού υποστήριξης αθλητών σε όλες τις εκφάνσεις του έργου αντι-ντόπινγκ των αθλητικών και άλλων συναφών οργανισµών και θα ενθαρρύνουν τους αθλητικούς οργανισµούς που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους να ενεργούν παροµοίως.

Άρθρο 22

Αθλητικοί οργανισµοί και συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση στο αντι-ντόπινγκ

Τα Μέρη Κράτη θα ενθαρρύνουν τους αθλητικούς οργανισµούς και τους οργανισµούς αντι-ντόπινγκ να εφαρµόζουν συνεχή προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους τους αθλητές και το προσωπικό υποστήριξης αθλητών στα αντικείµενα που καθορίστηκαν στο Άρθρο 19.

Άρθρο 23

Συνεργασία στην εκπαίδευση και κατάρτιση

Τα Μέρη Κράτη θα συνεργάζονται αµοιβαία και µε τους σχετικούς οργανισµούς για να ανταλλάσσουν, όπου είναι απαραίτητο, πληροφόρηση, ειδικές γνώσεις και εµπειρία σε αποτελεσµατικά προγράµµατα αντιντόπινγκ.

V.Έρευνα

Άρθρο 24

Προαγωγή της έρευνας αντι-ντόπινγκ

Τα Μέρη Κράτη αναλαµβάνουν, µέσα στο πλαίσιο δυνατοτήτων τους, να ενθαρρύνουν και να προάγουν την έρευνα αντι-ντόπινγκ σε συνεργασία µε αθλητικούς και άλλους σχετικούς οργανισµούς σε:

(α) πρόληψη, µεθόδους ανίχνευσης, συµπεριφορικές και κοινωνικές διαστάσεις, και συνέπειες του ντόπινγκ στην υγεία

(β) τρόπους και µέσα επινόησης επιστηµονικά-τεκµηριωµένων φυσιολογικών και ψυχολογικών προγραµµάτων κατάρτισης µε σεβασµό της ακεραιότητας του ατόµου.

(γ) τη χρήση όλων των εµφανιζόµενων ουσιών και µεθόδων που προέρχονται από επιστηµονικές ανακαλύψεις.

Άρθρο 25

Φύση της έρευνας αντί- ντόπινγκ

Κατά την προαγωγή της έρευνας αντί-ντόπινγκ, όπως ορίζεται παραπάνω στο Άρθρο 24, τα Μέρη Κράτη θα διασφαλίζουν ότι η εν λόγω έρευνα θα:

(α) εναρµονίζεται µε τις διεθνώς αναγνωρισµένες ηθικές πρακτικές

(β) αποφεύγει την χορήγηση απαγορευµένων ουσιών και µεθόδων σε αθλητές

(γ) διεξάγεται µόνο µε επαρκείς προφυλάξεις έτσι ώστε να αποτρέπεται η κακή χρήση των αποτελεσµάτων της έρευνας αντι-ντόπινγκ και η εφαρµογή τους για ντόπινγκ.

Άρθρο 26

Διάχυση των αποτελεσµάτων της έρευνας κατά του ντόπινγκ

Με την προϋπόθεση της εναρµόνισης µε το εφαρµοστέο εθνικό και διεθνές δίκαιο, τα Μέρη Κράτη, όπου κρίνεται απαραίτητο, θα ανταλλάσσουν τα αποτελέσµατα της διαθέσιµης έρευνας αντι-ντόπινγκ µε άλλα Συµβαλλόµενα Κράτη και τον Παγκόσµιου Οργανισµκού κατά της Φαρµακοδιέγερσης.

Άρθρο 27

Έρευνα της Αθλητικής Επιστήµης

Τα Μέρη Κράτη θα ενθαρρύνουν:

(α) τα µέλη των επιστηµονικών και ιατρικών κοινοτήτων να Ι διεξάγουν την έρευνα της αθλητικής επιστήµης σύµφωνα µε τις αρχές του Κώδικα.

(β) τους αθλητικούς οργανισµούς και το προσωπικό υποστήριξης αθλητών που υπάγovται στη δικαιοδοσία τους να εφαρµόζουν την έρευνα της αθλητικής επιστήµης που είναι σύµφωνη µε τις αρχές του Κώδικα.

VI. Παρακολούθηση της Σύµβασης

Άρθρο 28

Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών

1. Με το παρόν καθιερώνεται η Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών. Η Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών αποτελεί το κυρίαρχο σώµα αυτής της Σύµβασης.

2. Η Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών θα συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση καταρχήν κάθε δύο χρόνια. Μπορεί να συνέρχεται σε έκτακτη συνεδρίαση αν αποφασιστεί ή κατόπιν αιτήµατος τουλάχιστον του ενός τρίτου των Κρατών Μερών.

3. Τα Μέρη Κράτη θα έχουν µία ψήφο το καθένα στη Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών.

4. Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών θα υιοθετήσει το δικό της Εσωτερικό Κανονισµό.

Άρθρο 29

Συµβουλευτικός Οργανισµός και παρατηρητές της Συνδιάσκεψης των Κρατών Μερών

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός κατά της Φαρµακοδιεγέρσεως θα προσκαλείται ως συµβουλευτικός

Οργανισµός στη Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών. Η Διεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή, η Διεθνής Παρολυµπιακή Επιτροπή, το Συµβούλιο της Ευρώπης, και η Διακυβερνητική Επιτροπή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (ςIGEPS) θα προσκαλούνται ως παρατηρητές. Η Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών µπορεί να αποφασίζει την πρόσκληση άλλων σχετικών οργανισµών ως παρατηρητών.

Άρθρο 30

Λειτουργία της Συνδιάσκεψης των Κρατών Μερών

1. Εκτός από εκείνες που έχουν αναφερθεί σε άλλες διατάξεις αυτής της Σύµβασης, οι λοιπές λειτουργίες της Συνδιάσκεψης των Κρατών Μερών έχουν ως εξής:

(α) προωθεί τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης

(β) συζητά τη σχέση µε το Παγκόσµιο Οργανισµό κατά της Φαρµακοδιεγέρσεως και µελετά τους µηχανισµούς χρηµατοδότησης του ετησίου βασικού προϋπολογισµού του Παγκόσµιου Οργανισµού κατά της Φαρµακοδιεγέρσεως .. Μη Μέρη Κράτη µπορούν να προσκαλούνται στην συζήτηση.

(γ) υιοθετεί σχέδιο για τη χρήση των αΠΟθεµάτων του Εθελοντικού Ταµείου, σύµφωνα µε το Άρθρο 18.

(δ) εξετάζει τις αναφορές που υποβάλλονται από τα Μέρη Κράτη σύµφωνα µε το άρθρο 31

(ε) εξετάζει, σε συνεχή βάση, την παρακολούθηση της συµµόρφωσης µε την παρούσα Σύµβαση σχετικά µε την ανάπτυξη των συστηµάτων αντί-ντόπινγκ, σύµφωνα µε το Άρθρο 31. Οποιοιδήποτε µηχανισµοί παρακολούθησης ή µέτρα που δεν περιλαµβάνονται στο Άρθρο 31 θα χρηµατοδοτούνται µέσω του Εθελοντικού Ταµείου που ορίστηκε στο Άρθρο 17.

(στ) εξετάζει σχέδια τροποποιήσεων της παρούσας Σύμβασης προς υιοθέτηση.

(ζ) εξετάζει για έγκριση, σύμφωνα με το Άρθρο 34 της Σύμβασης, τροποποιήσεις του Απαγορευμένου Καταλόγου και των Προτύπων για τη Χορήγηση Εξαιρέσεων θεραπευτικής Χρήσης που υιοθετείται από τον Παγκόσμιου Οργανισμού κατά της Φαρμακοδιεγέρσεως.

(η) ορίζει και εφαρμόζει συνεργασία μεταξύ των Μερών Κρατών και του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά της Φαρμακοδιέγερσης στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης.

(θ) ζητά αναφορά από τον Παγκόσμιο Οργανισμό κατά της,. Φαρμακοδιεγέρσεως για την εφαρμογή του κώδικα σε κάθε συνεδρίαση του για εξέταση.

2. Η Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών, κατά την επιτέλεση του έργου της, μπορεί να συνεργάζεται με άλλα διακυβερνητικά σώματα.

Άρθρο 31

Εθνικές Αναφορές στη Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών

Τα Μέρη Κράτη θα προωθούν κάθε δύο χρόνια, στην Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών μέσω της Γραμματείας, σε μία από τις επίσημες γλώσσες της UNESCO, όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα μέτρα που ελήφθησαν από αυτά για το σκοπό της συμμόρφωσης με τις διατάξεις της Σύμβασης.

Άρθρο 32

Η Γραμματεία της Συνδιάσκεψης των Κρατών Μερών

1. Η Γραμματεία της Διάσκεψης των Κρατών Μερών θα παρέχεται από τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO.

2. Κατόπιν αιτήματος της Συνδιάσκεψης των Κρατών Μερών ο Γενικός Διευθυντής της UNESCOθα χρησιμοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις υπηρεσίες του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά της Φαρμακοδιέγερσης σύμφωνα με τους όρους που συμφωνήθηκαν από τη Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών.

3. Τα λειτουργικά έξοδα που σχετίζονται με τη Συνθήκη θα χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό της UNESCOσύμφωνα με τα υπάρχοντα αποθέματα και σε ανάλογο επίπεδο, από το Εθελοντικό Ταμείο που ορίστηκε στο Άρθρο 17 παραπάνω ή από ένα ανάλογο συνδυασμό όπως θα ορίζεται κάθε δύο χρόνια. Η χρηματοδότηση της Γραμματείας από τον τακτικό προϋπολογισμό θα πραγματοποιείται αυστηρά σε ελάχιστη βάση, καθώς είναι κατανοητό ότι η εθελοντική χρηματοδότηση θα παρέχεται και για την υποστήριξη της Σύμβασης.

4. Η Γραμματεία θα προετοιμάζει τα έγγραφα της Συνδιάσκεψης των Κρατών Μερών, καθώς και το σχέδιο ημερήσιας διάταξης των συναντήσεων της, και θα διασφαλίζει την εφαρμογή των αποφάσεων της.

Άρθρο 33

Τροποποιήσεις της Σύμβασης

1. Κάθε Μέρος Κράτος μπορεί, μέσω γραπτής επικοινωνίας απευθυνόμενης στο Γενικό Διευθυντή της UNESCO, να προτείνει τροποποιήσεις της Σύμβασης. Ο Γενικός Διευθυντής θα προωθεί κάθε επικοινωνία σε όλα τα Μέρη Κράτη. Αν μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία της προώθησης της επικοινωνίας, τουλάχιστον το μισό του συνολικού αριθμού των Μερών Κρατών δώσουν τη συγκατάθεση τους, ο Γενικός Διευθυντής θα παρουσιάσει τις προτάσεις στην επόμενη Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών.

2. Τροποποιήσεις θα υιοθετούνται από τη Διάσκεψr των Κρατών Μερών με πλειοψηφία των δύο τρίτων τω~ Μερών Κρατών που παρίστανται και ψηφίζουν.

3. Μόλις υιοθετηθούν, οι τροποποιήσεις στην παρούσα Σύμβαση θα υποβάλλονται προς κύρωση, αποδοχή έγκριση ή προσχώρηση στα Μέρη Κράτη.

4. Αναφορικά με τα Μέρη Κράτη που έχουν κυρώσει, αποδεχθεί, εγκρίνει ή προσχωρήσει σε αυτές, οι τροποποιήσεις της παρούσας Σύμβασης θα τίθενται σε ισχύ τρεις μήνες μετά τη κατάθεση των επισήμων εγγράφων που αναφέρονται στη παράγραφο 3 αυτού του Άρθρου από τα δύο τρίτα του συνόλου των Μερών Κρατών. Ακολούθως, για κάθε Μέρος Κράτος που πρόκειται να κυρώσει, αποδεχθεί, εγκρίνει ή προσχωρήσει σε μία τροποποίηση, η τροποποίηση αυτή θα τίθεται σε ισχύ τρεις μήνες μετά την ημερομηνία της κατάθεσης από το Μέρος Κράτος του επισήμου εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης.

5.Ένα Κράτος που προσχωρεί στην παρούσα Σύμβαση μετά την θέση σε ισχύ των τροποποιήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 4 αυτού του Άρθρου, σε περίπτωση αδυναμίας έκφρασης διαφορετικής πρόθεσης, θα θεωρηθεί:

(α) Μέρος σε αυτή τη Σύμβαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε.

(β) Μέρος στη μη-τροποποιημένη Σύμβαση σχετικά με οποιοδήποτε Μέρος Κράτος που δεν δεσμεύεται από τις τροποποιήσεις.

Άρθρο 34

Ειδική διαδικασία τροποποίησης των Παραρτημάτων της Σύμβασης

1. Αν ο Παγκόσμιος Οργανισμός κατά της Φαρμακοδιέγερσης τροποποιήσει τον Απαγορευμένο Κατάλογο ή τα Πρότυπα για τη Χορήγηση Εξαιρέσεων Θεραπευτικής Χρήσης, μπορεί, μέσω γραπτής επικοινωνίας προς τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, να τον/ την ενημερώσει για τις εν λόγω αλλαγές. Ο Γενικός Διευθυντής της UNESCOθα κοινοποιήσει τις αλλαγές αυτές ως προτεινόμενες τροποποιήσεις στα σχετικά Παραρτήματα της Σύμβασης αυτής σε όλα τα Μέρη Κράτη άμεσα. Οι τροποποιήσεις των Παραρτημάτων θα πρέπει να εγκρίνονται από τη Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών, είτε σε μια από τις συνεδρίες της, είτε μέσω γραπτής διαβούλευσης.

2. Τα Μέρη Κράτη έχουν 45 ημέρες από την κοινοποίηση από τον Γενικό Διευθυντή για να εκφράσουν την αντίρρηση τους στην προτεινόμενη τροποποίηση είτε γραπτώς, στην περίπτωση γραπτής διαβούλευσης, στον Γενικό Διευθυντή, είτε σε μια συνεδρίαση της Συνδιάσκεψης των Κρατών Μερών.

3. Οι τροποποιήσεις που εγκρίνονται από τη Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών θα κοινοποιούνται στα Μέρη Κράτη από τον Γενικό Διευθυντή. Θα τίθενται σε ισχύ 45 ημέρες μετά την κοινοποίηση αυτή, εκτός από οποιοδήποτε Μέρος Κράτος, το οποίο έχει προηγουμένως ειδοποιήσει το Γενικό Διευθυντή ότι δεν αποδέχεται τις τροποποιήσεις.

4. Ένα Μέρος Κράτος, το οποίο έχει εΙδοποιήσει το Γενικό Διευθυντή ότι δεν αποδέχεται μια εγκεκριμένη τροποποίηση, με βάση τις προηγούμενες παραγράφους, παραμένει δεσμευμένο από τα Παραρτήματα χωρίς τις τροποποιήσεις.

VΙΙ. Τελικοί Όροι

Άρθρο 35

Οµοσπονδιακά ή µη συγκεντρωτικά συνταγµατικά συστήµατα

Οι ακόλουθες διατάξεις θα εφαρµόζονται στα Μέρη Κράτη τα οποία έχουν οµοσπονδιακό ή µη συγκεντρωτικό συνταγµατικό σύστηµα:

(α) Σε ό,ΤΙ αφορά τις διατάξεις της παρούσας Σύµβασης, η εφαρµογή των οποίων υπάγεται στη δικαιοδοσία οµοσπονδιακής ή κεντρικής νοµοθετικής αρχής, οι υποχρεώσεις της οµοσπονδιακής ή κεντρικής κυβέρνησης θα είναι οι ίδιες µε αυτές των Μερών Κρατών, τα οποία δεν είναι οµόσπονδα.

(β) Σε ό,ΤΙ αφορά τις διατάξεις της παρούσας Σύµβασης, η εφαρµογή των οποίων υπάγεται στη δικαιοδοσία των επί µέρους συστατικών πολιτειών, κοµητειών, επαρχιών ή καντονιών, που δεν υποχρεούνται από το συνταγµατικό σύστηµα της οµοσπονδίας να λάβουν νοµοθε τικά µέτρα, η οµοσπονδιακή κυβέρνηση θα ενηµερώνει τις αρµόδιες αρχές των εν λόγω Πολιτειών, κοµητειών, επαρχιών ή καντονιών για τις εν λόγω διατάξεις, µε αντίστονχες προτάσεις για την υιοθέτηση τους.

Άρθρο 36

Κύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση

Η Σύµβαση αυτή υπόκειται σε κύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση από τα Κράτη Μέλη της UNESCOσύµφωνα µε τις αντίστονχες συνταγµατικές διαδικασίες τους. Τα επίσηµα έγγραφα κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης θα πρέπει να παραδίδονται στον Γενικό Διευθυντή της UNESCO.

Άρθρο 37

Θέση σε ισχύ

1. Η Σύµβαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ κατά την πρώτη ηµέρα του µήνα που ακολουθεί της λήξης χρονικής περιόδου ενός µήνα µετά την κατάθεση του τριακοστού εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης.

2. Για κάθε κράτος το οποίο εκφράζει εκ των υστέρων την αποδοχή του να δεσµευτεί σε αυτή, η Σύµβαση θα τίθεται σε ισχύ κατά την πρώτη µέρα του µήνα που ακολουθεί από την λήξη της χρονικής περιόδου ενός µήνα µετά την κατάθεση του σχετικού εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης.

Άρθρο 38

Εδαφικές προεκτάσεις της Σύµβασης

1. Κάθε Κράτος µπορεί, όταν καταθέτει τα όργανα κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, να ορίσει το ή τα γεωγραφικά διαµερίσµατα για των οποίων τις διεθνείς σχέσεις είναι υπεύθυνο και στα οποία η Σύµβαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ.

2. Κάθε Μέρος µπορεί, σε οποιαδήποτε µεταγενέστερη ηµεροµηνία, µε δήλωση απευθυνόµενη προς την UNESCO, να επεκτείνει την εφαρµογή της παρούσας Σύµβασης σε κάθε άλλη γεωγραφική περιοχή που καθορίζεται στη δήλωση του. Σε ό,ΤΙ αφορά την εν λόγω γεωγραφική περιοχή η Σύµβαση θα τίθεται σε ισχύ κατά τ~ν πρώτ~ µέρα µετά την ~ήξη χρονικής περιόδου ενός µηνα µετα την ηµεροµηνια παραλαβής της σχετικής δήλωσης από το θεματοφύλακα

3. κάθε δήλωση η οποία γίνεται σύµφωνα µε τις δύο προηγούµενες παραγράφους µπορεί, σε ό,ΤΙ αφορά οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή αναφέρεται σε αυτήν, να αποσυρθεί µε µια ειδοποίηση προς την UNESCO. Η απόσυρση θα τίθεται σε ισχύ κατά την πρώτη µέρα µετά τη λήξη χρονικής περιόδου ενός µήνα µετά την ηµεροµηνία παραλαβής της εν λόγω δήλωσης από το θεµατοφύλακα.

Άρθρο 39

Οποιοδήποτε Μέρος Κράτος δύναται να καταγγείλει την παρούσα Σύµβαση. Η καταγγελία αυτή θα πρέπει να κοινοποιηθεί µε επίσηµο έγγραφο και να κατατεθεί στο Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Η καταγγελία θα τεθεί σε ισχύ κατά την πρώτη ηµέρα του µήνα που ακολουθεί τη λήξη µιας χρονικής περιόδου 6 µηνών µετά την παραλαβή του εγγράφου της καταγγελίας. Δεν θα επηρεάσει µε κανένα τρόπο τις οικονοµικές υποχρεώσεις του ενδιαφερόµενου Μέρους Κράτους µέχρι την ηµεροµηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η απόσυρση.

Άρθρο 40

Θεµατοφύλακας

Ο Γενικός Διευθυντής της UNESCOθα είναι ο Θεµατοφύλακας της παρούσας Σύµβασης και των τροποποιήσεων αυτής. Ως Θεµατοφύλακας, ο Γενικός, Διευθυντής της UNESCOθα ενηµερώνει τα Μέρη Κράτη της Σύµβασης αυτής όπως επίσης και τα λοιπά Μέρη Κράτη του Οργανισµού για τα παρακάτω:

(α) την κατάθεση κάθε επισήµου εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης (β) την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Σύµβασης σύµφωνα µε το Άρθρο 37

(γ) κάθε αναφορά που συντάσσεται σε εφαρµογή των διατάξεων του

(δ) κάθε τροποποίηση της Σύµβασης ή των Παραρτηµάτων που υιοθετείται σύµφωνα µε τα Άρθρα 33 και 34 και την ηµεροµηνία κατά την οποία η τροποποίηση τίθεται σε ισχύ

(ε) κάθε δήλωση ή ειδοποίηση που επιδίδεται υπό τις διατάξεις του Άρθρου 38

(στ) κάθε ειδοποίηση που επιδίδεται υπό τις διατάξεις του Άρθρου 39 και την ηµεροµηνία κατά την οποία η τίθεται σε ισχύ η καταγγελία».

(ζ) κάθε άλλη ενέργεια, ειδοποίηση ή επικοινωνία σχετική µε την παρούσα Σύµβαση.

Άρθρο 41

Εγγραφή

Σύµφωνα µε το Άρθρο 102 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, η παρούσα Σύµβαση θα καταχωρηθεί στη Γραµµατεία των Ηνωµένων Εθνών κατόπιν αιτήµατος του Γενικού Διευθυντή της UNESCO.

Άρθρο 42

Αυθεντικά Κείµενα

1. Η παρούσα Σύµβαση αυτή συµπεριλαµβανοµένων και των Παραρτηµάτων της έχει συνταχθεί στην Αραβική, Κινεζική, Αγγλική, Γαλλική, Ρωσική και Ισπανική γλώσσα, µε τα έξι κείµενα να θεωρούνται εξ ίσου αυθεντικά.

2. Τα Προσαρτήµατα σύµβασης αυτής έχουν συνταχθεί στην Αραβική, Κινεζική, Αγγλική, Γαλλική, Ρωσική και Ισπανική γλώσσα.

Άρθρο 43

Επιφυλάξεις

Δεν επιτρέπεται καµία επιφύλαξη η οποία είναι ασυµβίβαστη µε το αντικείµενο και το σκοπό της παρούσας Σύµβασης.

Παράρτηµα 1- Απαγορευµένος Κατάλογος- Διεθνή Πρότυπα.

Παράρτηµα 2. Πρότυπα για τη Χορήγηση Εξαιρέσεων Θεραπευτικής Χρήσης.

Προσάρτηµα 1-Παγκόσµιος Κώδικας κατά της Φαρµακοδιέγερσης.

Προσάρτηµα 2- Διεθνή Πρότυπα Εργαστηρίων

Προσάρτηµα 3-Διεθνή Πρότυπα Δοκιµών

ΚΑΤAΛΟΓΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ 2005 – ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓΚ

Σε ισχύ από 1η lανουαρίου 2005

Η χρήση κάθε φαρµάκου θα πρέπει να περιορίζεται σε ιατρικώς βεβαιωµένες ενδείξεις ΑΠΑΓΟΡΕγΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ) ΑΠΑΓΟΡΕγΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΟΙ ΑΝΑΒΟΛΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Απαγορεύονται οι αναβολικοί παράγοντες.

01. Ανδρογόνα Αναβολικά Στεροειδή (ΑΑΣ)

α. Εξωγενή* ΑΑΣ, συµπεριλαµβανοµένων των: 18α-οµο-17β-υδροξυοιστρ-4-εν-3όνη, µπολαστερόνη, µπολδενόνη, µπολδιόνη, καλουστερόνη, κλοστεµπόλη, δαναζόλη, δεϋδροχλωροµεθυλοτεστοστερόνη, δελτα’ίανδροστεν-3,17 -διόνη, δελ ται-ανδροστενδιόλη, δελ τα’ιδιυδροτεστοστερόνη, δροστανολόνη, αιθυλοιστρενόλη, φθΟΡΙΟξυµεστερόνη, φορµεµπαβόλη, φουραζαµπόλη, γεστρινόνη, 4-υδροξυτεστοστερόνη, 4-υδροξυ-19-νορτε στοστερόνη, µεστανολόνη, µεστερολόνη, µεθαινολόνη, µεθανδιενόνη, µεθανδριόλη, µεθυλοδιενολόνη, µεθυλοτριενολόνη, µεθυλοτεστοστερόνη, µιµπολερόνη, νανδρολόνη, 19- νορανδροστενδιόλη, 19-νορανδροστενδιόνη, νορµπολεθόνη, νορκλοστεµπόλη, νοραιθανδρολόνη, Οξαµπολόνη,οξανδΡΟλόνη,οξυµεστερόνη,Οξυµεθολόνη, κινµπολόνη, στανοζολόλη, στενµπολόνη, τετραUδρογεστρινόνη, τρενµπολόνη και άλλες ουσίες µε παρόµοια χηµική δοµή ή παρόµοια/ες βιολογική/ές δράση/εις.

β. Ενδογενή** ΑΑΣ: Ανδροστενεδιόλη (ανδροστ-5-εν-3β,17β-διόλη), ανδροστενεδιόνη (ανδροστ-4-εν-3,17- διόνη), δεϋδροεπιανδροστερόνη, διυδροτεστοστερόνη, τεστοστερόνη και οι ακόλουθοι µεταβολίτες και ισοµερή: 5α-ανδροσταν-3α,17α-διόλη, 5α-ανδροσταν-3α,17β-διόλη, 5α-αν δροσταν-3β,17α-διόλη, 5α-ανδροσταν-3β,17β-διόλη, ανδροσΤ-4-εν-3α,17 α-διόλη, ανδροσΤ -4-εν-3α,17β-διόλη, ανδροστ-4-εν-3β, 17α-διόλη, ανδροστ-5-εν-3α,17α-διόλη, ανδροστ-5- εν-3α, 17β-διόλη, ανδροστ-5-εν-3β, 17α-διόλη, 4-ανδροστενδιόλη (ανδροστ-4-εν-3β, 17β- διόλη), 5-ανδροστενδιόνη (ανδροστ-5-εν-3, 1 7-διόνη), επι-διUδροτεστοστερόνη, 3α- υδροξυ-5α-ανδροσταν-17 -όνη, 3β-υδροξυ-5α -ανδροσταν-17 -όνη, 19-νορανδροστερόνη, 19-νορετιοχ ολα νολόνη.

Όταν µία Απαγορευµένη Ουσία (από τις ανωτέρω αναφερόµενες) είναι δυνατόν να παράγεται ενδογενώς, ένα Δείγµα θα θεωρηθεί ότι περιέχει την εν λόγω Απαγορευµένη Ουσία, όταν η συγκέντρωση της Απαγορευµένης Ουσίας ή των µεταβολιτών της ή των δεικτών της και/ή οποιωνδήποτε άλλων σχετικών αναλογιών στς Δείγµα του Αθλητή αυτό, παρεκκλίνει από το εύρος των φυσιολογικών τιµών σε ανθρώπους ώστε να µη\ είναι σύµφωνη µε φυσιολογική ενδογενή παραγωγή Ένα Δείγµα δεν θα θεωρηθεί ότι περιέχει µιαν Απαγορευµένη Ουσία σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο Αθλητής µπορεί να αποδείξει ότι η συγκέντρωση της Απαγορευµένης Ουσίας ή των µεταβολιτών της ή τω\ δεικτών της και ή οι σχετικές αναλογίες στο Δείγµα τον Αθλητή οφείλεται σε παθολογική ή φυσιολογική κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, και σε οποιαδήποτε συγκέντρωση, το εργαστήριο θα αναφέρει ένα Aντικανονικό Αναλυτικό Εύρηµα εάν στηριζόµενο σε οποιαδήποΤΕ αξιόπιστη αναλυτική µέθοδο, µπορεί να αποδείξει ότι r Απαγορευµένη Ουσία είναι εξωγενούς προέλευσης.

Εάν το αποτέλεσµα του εργαστηρίου δεν καταλήγε σε βέβαιο συµπέρασµα, και δεν έχει βρεθεί συγκέντρωση όπως αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, ς οικείος Οργανισµός Αντι-Ντόπινγκ θα πρέπει να διεξάγει περαιτέρω έρευνα για πιθανή Χρήση µίας Απαγορευµένης Ουσίας εφόσον υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις όπως για παράδειγµα σύγκριση µε καµπύλες αναφοράς στεροειδών.

Εάν το εργαστήριο αναφέρει λόγο τεστοστερόνης, επιτεστοστερόνης (Τ/Ε) στα ούρα µεγαλύτερο του L προς 1, είναι υποχρεωτική η περαιτέρω έρευνα, Ylς να καθορισθεί εάν ο λόγος οφείλεται σε φυσιολογικ” ή παθολογική κατάσταση, εκτός εάν το εργαστήρις αποδείξει ότι η Απαγορευµένη Ουσία είναι εξωγενούς προέλευσης βασιζόµενο σε οποιαδήποτε αξιόπιστη αναλυτική µέθοδο.

Σε περίπτωση έρευνας, αυτή θα περιέχει καταγραφ” προηγούµενων ελέγχων και/η ακόλουθων ελέγχων. Εά, δεν υπάρχουν διαθέσιµα αποτελέσµατα προηγούµενων ελέγχων, ο Αθλητής θα πρέπει να ελεγχθεί, χωρίς προειδοποίηση, τουλάχιστον τρεις φορές σε διάστηµα τριών µηνών.

Άρνηση ή µη συµµόρφωση του Αθλητή να συνεργαστει στις έρευνες θα έχει ως αποτέλεσµα να θεωρηθεί ότι το δείγµα του περιέχει Απαγορευµένη Ουσία.

2. Άλλοι Αναβολικοί Παράγοντες συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά των: κλενβουτερόλη, ζερανόλη, ζιλπατερόλη,.

Για τους σκοπούς αυτής της ενότητας:

* «εξωγενής» αναφέρεται σε ουσία που δεν είναι δυνατόν να παραχθεί από το ανθρώπινο σώµα µε φυσικό τρόπο.

** «ενδογενής» αναφέρεται σε ουσία που είναι δυνατόν να παραχθεί από το ανθρώπινο σώµα µε φυσικό τρόπο.

02. ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Απαγορεύονται οι παρακάτω ουσίες, συµπεριλαβανοµένων άλλων ουσιών µε παρόµοια χηµική δοµή ή παρόµοια/ες βιολογική/ές δράση/εις καθώς και οι αποδεσµευτικοί τους παράγοντες:

 1. 1. Ερυθροποιητίνη (ΕΡΟ)
 2. 2. Αυξητική Ορµόνη (hGH), Αυξητικοί Παράγοντες τύπου Ινσουλίνης (IGF-1), Μηχανο- Αυξητικοί Παράγοντες (MGFs)
 3. 3. Γοναδοτροπίνες (LΗ, HςG),
 4. 4. Ινσουλίνη
 5. 5. Κορτικοτροπίνες

Ένα δείγµα θα θεωρείται ότι περιέχει µία Απαγορευµένη Ουσία από τις ανωτέρω αναφερόµενες, όταν η συγκέντρωση της Απαγορευµένης Ουσίας ή των µεταβολιτών της και/ή σχετικές αναλογίες ή δείκτες στο δείγµα του αθλητή υπερβαίνει το εύρος των φυσιολογικών τιµών που µπορεί να εντοπιστεί σε ανθρώπους ώστε να µην είναι σύµφωνες µε τη φυσιολογική ενδογενή παραγωγή, εκτός εάν ο αθλητής µπορεί να αποδείξει ότι η συγκέντρωση οφειλόταν σε µία φυσιολογική ή παθολογική κατάσταση.

Η παρουσία άλλων ουσιών µε παρόµοια χηµική δοµή ή ή παρόµοιο/α βιολογικό/α αποτέλεσµα/τα, διαγνωστικού/ων δείκτη/ων ή αποδεσµευτικών παραγόντων µιας ορµόνης από τις ανωτέρω αναφερόµενες ή οποιουδήποτε άλλου ευρήµατος το/α οποίο/α υποΕηλώνει/ουν ότι η ανιχνευθείσα ουσία είναι εξωγενούς προέλευσης, θα αναφέρεται ως Αντικανονικό Αναλυτικό Εύρηµα.

03, Β2-ΑΓΩΝIΣΤΕΣ

Απαγορεύονται όλοι οι β2-αγωνιστές, συµπεριλαµβανοµένων των D- και L-ισοµερών τους. Η χρήση τους απαιτεί Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς (ΕΧΘΣ).

Εξαιρούνται οι φορµοτερόλη, σαλβουταµόλη, σαλµετερόλη και τερβουταλίνη, οι οποίες όταν χορηγούνται δι’ εισπνοής για την πρόληψη και/ή τη θεραπεία του άσθµατος και του επαγόµενου από άσκηση άσθµατος/ βργχόσπασµου που απαιτούν συνοπτική Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς (σΕΧΘΣ).

Παρά τη χορήγηση Εξαίρεσης Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς όταν το Εργαστήριο αναφέρει συγκέντρωση σαλβουταµόλης (ελεύθερο κλάσµα και κλάσµα συνδεδεµένο µε γλυκουρονικό οξύ) µεγαλύτερη των 1000 ng/mL, αυτή θα θεωρείται ως αντικανονικό αναλυτικό εύρηµα, εκτός αν ο αθλητής αποδείξει ότι το αντικανονικό αποτέλεσµα ήταν συνέπεια της θεραπευτικής χρήσης σαλβουταµόλης δι’ εισπνοής.

04. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙ-ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Απαγορεύονται οι ακόλουθες κατηγορίες ουσιών µε αντι-οιστρογονική δράση:

1. Αναστολείς της αρωµατάσης, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά:

αναστραζόλη, λετροζόλη, αµινογλουτεθιµίδιο, εξεµεστάνη,φορµεστάνη, τεστολακτόνη.

2. Εκλεκτικοί Τροποποιητές γποδοχέων Οιστρογόνων (SERMs), συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά: ραλοξιφαίνη, ταµΟξιφαίνη, τορεµιφαίνη. 3. Αλλες ουσίες µε αντι-οιστρογονική δράση, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά: κλοµιφαίνη, κυκλοφενύλιο, φουλβεστράντ.

05, ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ

Απαγορεύονται τα διουρητικά και άλλοι παράγοντες απόκρυψης.

Οι παράγοντες απόκρυψης περιλαµβάνουν ενδεικτικά: Διουρητικά*, επιτεστοστερόνη, προβενεσίδη, αναστολείς α-ρεδουκτάσης (Π.χ. φιναστερίδη, δουταστερίδη), διαστολείς πλάσµατος (Π,χ. αλβουµίνη, δεξτράνη, υδροξυαιθυλ -άµυλο).

Τα διουρητικά περιλαµβάνουν τα: ακεταζολαµίδιο, αµιλορίδη, βουµετανίδη, κανρενόνη, χλωροβαλιδόνη, αιθακρινικό οξύ, φουροσεµίδη, ινδαπαµίδη, µετολαζόνη, σπιρονολακτόνη, θειαζίδνα (Π.χ. βενδρο-φθβροµεθειαζίδιο, χλοίροθειαζίδιο, υδροχλωροθειαζίδιο), τριαµτερένιο και άλλες ουσίες µε παρόµοια χηµική δοµή ή παρόµοια/ες βιολογική/ες δραση/εις.

Η Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς δεν ισχύει, εάν τα ούρα του Αθλητή περιέχουν διουρητικό µαζί µε µια Απαγορευµένη Ουσία σε συγκέντρωση έστω και χαµηλότερη από τα όρια απέκκρισης της.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΜΙ. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Απαγορεύονται τα ακόλουθα:

α. Το ντόπινγκ αίµατος συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης αυτόλογου, οµόλογου ή ετερόλογου αίµατος ή προ’ίόντων ερυθροκυττάρων οποιασδήποτε άλλης προέλευσης, εκτός ιατρικής θεραπείας,

β. Τεχνητή αύξηση της πρόσληψης, µεταφοράς ή απόδοσης οξυγόνου, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά σε υπερφθόριο-χηµικές ενώσεις, εφαπροξιράλ (RSR13), και τροποποιηµένα προ’ίόντα αιµοσφαιρίνης (Π.χ. υποκατάστατα αίµατος βασισµένα στην αιµοσφαιρίνη, προ’ίόντα µικροενκαψυλιωµένης αιµοσφαιρίνης).

Μ2. ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ Απαγορεύονται τα ακόλουθα:

Η Αλλοίωση ή η απόπειρα αλλοίωσης µε σκοπό τη µεταβολή της ακεραιότητας και της εγκυρότητας των Δειγµάτων που συλλέγονται σε Ελέγχους Ντόπινγκ.

Αυτές περιλαµβάνουν ενδεικτικά ενδοφλέβιες εγχύσεις*, καθετηριασµό και υποκατάσταση ούρων.

Οι ενδοφλέβιες εγχύσεις απαγορεύονται εκτός της ενδεδειγµένης ιατρικής θεραπείας οξέων περιστατικών.

Μ3. ΓΟΝΙΔΙΑΚΟ ΝΤΟΠΙΝΓΚ

Απαγορεύεται η χρήση, για µη θεραπευτικούς σκοπούς, κυττάρων, γονιδίων, γενετικών στονχείων ή η ρύθµιση της έκφρασης γονιδίων, τα οποία έχουν την ικανότητα να αυξήσουν την αθλητική απόδοση.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

Επιπρόσθετα µε κατηγορίες ΟΙ έως 05 και ΜΙ έως Μ3 όπως ορίζονται παραπάνω, οι ακόλουθες κατηγορίες απαγορεύονται στους εντός αγώνων ελέγχους:

06, ΔIΕΓΕΡΤΙΚΑ

Απαγορεύονται τα παρακάτω διεγερτικά, συµπεριλαµβανοµένων αµφότερων των οπτικών (D- και L-) ισοµερών τους, όπως: Αδραφινίλη, αµφεπραµόνη, αµιφαιναζόλη, αµφεταµίνη, αµφεταµινίλη, βενζαµφεταµίνη, βρωµαντάνη, καρφεδόνη, καθίνη*, χλωβενζορέξ, κοκα’ίνη, διµεθυλαµφεταµίνη, εφεδρίνη**, αιθυλµεθαµφεταµίνη, αιθυλεφρίνη, φαµπροφαζόνη, φαινκαµφαµίνη, φαινκαµίνη, φαινετυλλίνη, φαινφλουραµίνη, φaινπρoπoρέξ, φουρφαινορέξ, µεφαινορέξ, µεφαιντερµίνη, µεσοκάρµπ, µεθαµφεταµίνη, µεθυλαµφεταµίνη, µεθυλενοδιοξυαµφεταµίνη, µεθυλενοδιοξυµεθαµφεταµίνη, µεθυλεφεδρίνη**, µεθυλφαινιδάτη, µοδαφιν’ίλη, νικεταµίδιο, νορφαινφλουραµίνη, παραυδροξυαµφεταµίνη, πεµολίνη, φαινδιµετραζίνη, φαινµετραζίνη, φαιντερµίνη, προλιντάνη, σελεγιλίνη, στρυχνίνη και άλλες ουσίες µε παρόµοια χηµική δοµή ή παρόµοια/ες βιολογική/ές δράση/εις.****

* Η καθίνη απαγορεύεται, όταν η συγκέντρωση της στα ούρα είναι μεγαλύτερη από 5 μικρογραμμάρια ανά χιλιοστόλΙΤΡΟ.

** Η εφεδρίνη και η μεθυλεφεδρίνη απαγορεύονται, όταν η συγκέντρωση τους στα ούρα είναι μεγαλύτερη από 10 μικρογραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο.

*** Δεν θεωρούνται απαγορευμένες ουσίες οι ουσίες που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά της Φαρμακοδιέγερσης για το 2005 (βουπροπιόνη, καφε’ίνη, φαινυλεφρίνη, φαινυλο-προπανολαμίνη, πιπραδρόλη, ψευδοεφεδρίνη, συνεφρίνη).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν απαγορεύεται η αδρεναλίνη ως συστατικό ιδιοσκευασμάτων για τοπική αναισθησία ή για τοπική χορήγηση (Π.χ. ρινική, (οφθαλμική).

07. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Απαγορεύονται τα ακόλουθα ναρκωτικά: Βουπρενορφίνη, δεξτρομοραμίδιο, διαμορφίνη (ηρωίνη), φεντανόλη και παράγωγα της, υδρομορφόνη, μεθαδόνη, μορφίνη, οξυκωδόνη, οξυμορφόνη, πενταζοκίνη, πεθιδίνη.

08. ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΗ

Απαγορεύονται τα κανναβινοειδή (Π.χ. χασίς, μαριχουάνα).

09. ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ

Απαγορεύονται όλα τα γλυκοκορτικοστεροειδή, όταν χορηγούνται από το στόμα, το ορθό, ενδοφλεβίως ή ενδομυϊκώς. Η χρήση τους προϋποθέτει έγκριση Εξαίρεσης Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς.

Κάθε άλλη οδός χορήγησης προϋποθέτει συνοπτική Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς.

Δεν απαγορεύονται δερματολογικά σκευάσματα.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σ1. ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ

Η αιθυλική αλκοόλη (αιθανόλη) απαγορεύεται μόνον εντός αγώνων στα ακόλουθα αθλήματα. Η ανίχνευση θα γίνεται με ανάλυση του εκπνεό μενού αέρα και/ή αίματος. Το όριο συγκέντρωσης αλκοόλης, για κάθε Ομοσπονδία αναφέρεται σε παρένθεση.

 • Αεροναυτική (FAI)(O,20 g/L)
 • ΤοξΟβολία (FIΤA) (0,10 g/L)
 • Αυτοκίνητο (FIA) (0,10 g/L)
 • Μπιλιάρδο (WςBS) (0,20 g/L)
 • Boules (ςMSB) (0,10 g/L)
 • Καράτε (WKF) (0,1 Ο g/L)
 • Μοντέρνο Πένταθλο (υΙΡΜ) (0,10 g/L) για αγωνίσματα που περιλαμβάνουν σκοποβολή
 • Μοτοσυκλετισμός (FM) (0,00 g/L)
 • Σκι(ΡI8) (0,1 Ο g/L) Σ2.

β – ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ

Σ2. β-αναστολείς απαγορεύονται μόνον εντός αγώνων, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά, στα παρακάτω αθλήματα.

 • Αεροναυτική (FAI)
 • Τοξοβολία (FIΤA) (απαγορεύεται επίσης εκτός αγώνων)
 • Αυτοκίνητο (FIAΜπιλιάρδο (WςBS)
 • Μπόμπσλεϋ (FIBT)
 • Boules (ςMSB)
 • Μπριτζ (FMB)
 • Σκάκι (FIDE)
 • Κέρλινγκ (WςF) Ρυθμική Γυμναστική (FIG)
 • Μοτοσυκλετισμός (FIM)
 • Μοντέρνο πένταθλο (ιυΡΜ) για αγωνίσματα σκοποβολής
 • MπόOυλιvγK (FIQ)
 • Ιστιοπλα’ία (ISAF) για αγώνα πηδαλίων μόνο
 • Σκοποβολή (lSSF) (απαγορεύεται επίσης εκτός αγώνων)
 • Χιονοδρομία (FIS) στα αγωνίσματα των χιονοδρομικών αλμάτων και της ελεύθερης κατάβασης με χιονοσανίδα.
 • Κολύμβηση (FINA) σε καταδύσεις και συγχρονισμένη κολύμβηση.
 • Πάλη (Διεθνής Ομοσπονδία Πάλης – FILA).

Οι β-αναστολείς περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε, τα παρακάτω: Ακεβουτόλη, αλπρενολόλη, ατενολολη, βηταξολολη βητοπρολόλη, βουνολόλη, καρτεολόλη, καρβεδιλόλη, κελιπρολόλη, εσμολόλη, λαβηταλόλη, λεβοβουνόλη, μετιπρανολόλη, μετοπρολόλη, ναδολόλη, οξπρενολόλη, πινδολόλη, προπρανολόλη, σοταλόλη, τιμολόλη.

ΟΥΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Οι “Ουσίες Ειδικής Αναφοράς. περιγράφονται παρακάτω:

 • Εφεδρίνη, L-μεθυλαμφεταμίνη, μεθυλεφεδρίνη Κανναβινοειδή
 • Όλοι οι εισπνεόμενοι β-2 Αγωνιστές εκτός της κλενβουτερόλης Προβενεσίδη
 • Όλα τα Γλυκοκορτικοστεροειδή Όλoι oι β-Aναστoλεις
 • Αλκοόλη

“ο Κατάλογος Απαγορευμένων μπορεί να καθορίζει ουσίες ειδικής αναφοράς οι οποίες σχετίζονται ιδιαίτερα με μη ηθελημένες παραβιάσεις κανονισμών αντι-ντόπινγκ εξαιτίας της ευρείας διαθεσιμότητας τους σε φαρμακευτικά προ’ίόντα ή γιατί θεωρείται ότι είναι λιγότερο πιθανόν να χρησιμοποιούνται επιτυχώς ως παράγοντες ντόπινγκ». Μια παραβίαση κανονισμών αντι-ντόπινγκ με εμπλοκή αυτών των ουσιών μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη ποινή με την προϋπόθεση ότι ” … ο Αθλητής μπορεί να αποδείξει ότι η Χρήση μιας τέτονας ουσίας ειδικής αναφοράς δεν έγινε με σκοπό την αύξηση της αθλητικής απόδοσης … »

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Απόσπασμα από το “ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά της Φαρμακοδιέγερσης (WADA), σε ισχύ από 1η lανουαρίου 2005.

4.0 Κριτήρια Έγκρισης Εξαίρεσης Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς.

Είναι δυνατή η έγκριση Εξαίρεσης Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς (ΕΧΘΣ), η οποία επιτρέπει τη χρήση από Αθλητή Απαγορευμένης Ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου περιεχόμενης στον Κατάλογο Απαγορευμένων. Η αίτηση για ΕΧΘΣ εξετάζεται από Επιτροπή Εξαίρεσης Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς (ΕΕΧΘΣ). Η ΕΕΧΘΣ ορίζεται από έναν Οργανισμό Αντι-Ντόπινγκ. Μια εξαίρεση εγκρίνεται μόνο σε αυστηρή συμφωνία με τα ακόλουθα κριτήρια:

[Σχόλιο: Το Πρότυπο εφαρµόζεται σε όλους τους Αθλητές όπως καθορίζονται και υπόκεινται στον Κώδικα, δηλαδή αρτιµελείς Αθλητές και Αθλητές µε αναπηρία. Το Πρότυπο αυτό θα εφαρµόζεται σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες κάθε ατόµου. Για παράδειγµα, µία εξαίρεση κατάλληλη για Αθλητή µε αναπηρία πιθανόν να είναι ακατάλληλη για άλλους Αθλητές.]

4.1 Ο αθλητής να έχει υποβάλει την αίτηση για ΕΧΘΣ το αργότερο 21 ηµέρες προ της συµµετοχής του σε Διοργάνωση.

4.2 Ο αθλητής να αντιµετωπίζει σηµαντικό πρόβληµα υγείας εάν διακοπεί η χρήση Απαγορευµένης Ουσίας ή Απαγορευµένης Μεθόδου κατά τη διάρκεια θεραπείας οξείας ή χρόνιας παθολογικής κατάστασης.

4.3 Η χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς Απαγορευµένης Ουσίας ή Απαγορευµένης Μεθόδου να µην προκαλέσει επιπρόσθετη βελτίωση της απόδοσης, συγκρινόµενη µε αυτήν που αναµένεται από την επαναφορά σε υγιή κατάσταση µετά από ενδεδειγµένη θεραπεία παθολογικής κατάστασης. Η χρήση Απαγορευµένης Ουσίας ή Απαγορευµένης Μεθόδου για την αύξηση “χαµηλών φυσιολογικών» επιπέδων οποιασδήποτε ενδογενούς ορµόνης δεν θεωρείται αποδεκτή θεραπευτική παρέµβαση.

4.4 Δεν υπάρχει αποδεκτό εναλλακτικό θεραπευτικό σχήµα αντί της χρήσης της άλλως Απαγορευµένης Ουσίας ή Απαγορευµένης Μεθόδου.

4.5 Η ανάγκη χρήσης της άλλως Απαγορευµένης Ουσίας ή Απαγορευµένης Μεθόδου δεν προκύπτει ως συνέπεια, ολικώς ή µερικώς, προηγούµενης χρήσης για µη θεραπευτικούς σκοπούς οποιασδήποτε ουσίας από τον Κατάλογο Απαγορευµένων.

4.6 Η ΕΧΘΣ ανακαλείται από το σώµα το οποίο τη χορηγεί, εάν:

α. Ο αθλητής δεν συµµορφώνεται έγκαιρα µε τις απαιτήσεις ή συνθήκες που επιβάλλονται από τον Οργανισµό Αντι-Ντόπινγκ ο οποίος χορηγεί την εξαίρεση.

β. Ο λόγος έγκρισης της ΕΧΘΣ δεν υφίσταται πλέον.

γ. Ο Αθλητής ενηµερωθεί ότι η ΕΧΘΣ ανακλήθηκε από τον Οργανισµό Αντι- Ντόπινγκ.

[Σχόλιο: Κάθε ΕΧΘΣ θα έχει συγκεκριµένη διάρκεια καθοριζόµενη από την ΕΕΧΘΣ. Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες µια ΕΧΘΣ να έχει εκπνεύσει ή να έχει ανακληθεί και η απαγορευµένη ουσία που αφορά η ΕΧΘΣ να είναι ακόµη παρούσα στο Σώµα του Αθλητή. Σε τέτονες περιπτώσεις, ο Οργανισµός Αντι-Ντόπινγκ που διεξάγει την αρχική εξέταση ενός αντικανονικού ευρήµατος θα λάβει υπόψη εάν το εύρηµα είναι σύµφωνο µε την εκπνοή ή την απόσυρση της ΕΧΘΣ].

4.7 Η αίτηση για ΕΧΘΣ δεν µπορεί να έχει αναδροµική ισχύ εκτός από περιπτώσεις όπου:

α. Ήταν αναγκαία επείγουσα θεραπευτική αντιµετώπιση ή θεραπευτική αντιµετώπιση οξείας παθολογικής κατάστασης ή

β. Δεν υπήρχε ο αναγκαίος χρόνος ή δυνατότητα για τον αιτούντα να υποβάλλει την αίτηση ή για την ΕΕΧΘΣ να την εξετάσει πριν τον έλεγχο, λόγω εξαιρετικών συνθηκών.

[Σχόλιο: Επείγοντα ιατρικά περιστατικά ή οξείες παθολογικές καταστάσεις οι οποίες να απαιτούν χορήγηση µιας άλλως Απαγορευµένης Ουσίας ή Απαγορευµένης Μεθόδου πριν να µπορεί να γίνει αίτηση για ΕΧΘΣ δεν είναι συνήθεις. Οµοίως, περιπτώσεις οι οποίες να απαιτούν ταχεία εξέταση µιας αίτησης για ΕΧΘΣ λόγω επικείµενου αγώνα δεν είναι συχνές. Οργανισµοί Αντι-Ντόπινγκ οι οποίοι χορηγούν ΕΧΘΣ θα πρέπει να προβλέπουν εσωτερικές διαδικασίες οι οποίες να επιτρέπουν την εξέταση τέτονων καταστάσεων.]

5.0 Εµπιστευτικότητα των στοιχείων

5.1 Ο αιτών πρέπει να συγκατατεθεί γραπτώς στην κοινοποίηση των πληροφοριών που περιέχονται στην αίτηση προς τα µέλη της ΕΕΧΘΣ και, εάν απαιτείται, σε ανεξάρτητους ειδικούς ιατρούς/επιστήµονες, καθώς επίσης σε όλο το προσωπικό που εµπλέκεται στη δια χείριση, εξέταση και προσφυγή επί των ΕΧΘΣ.

Σε περίπτωση ανάγκης της συνδροµής ανεξάρτητων ειδικών, οι λεπτοµέρειες της αίτησης κοινοποιούνται χωρίς να γίνει γνωστό το όνοµα του εµπλεκόµενου Αθλητή. Ο αιτών πρέπει επίσης να συγκατατεθεί γραπτώς στην κοινοποίηση των αποφάσεων της ΕΕΧΘΣ σε άλλους σχετικούς Οργανισµούς Αντι-Ντόπινγκ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κώδικα.

Τα µέλη της ΕΕΧΘΣ και οι εµπλεκόµενοι διοικητικοί υπάλληλοι του Οργανισµού Αντι- Ντόπινγκ οφείλουν να εκτελούν τα καθήκοντα τους λαµβάνοντας υπόψη τον αυστηρά εµπιστευτικό χαρακτήρα της διαδικασίας και να υπογράφουν δήλωση εχεµύθειας. ΕΙδικά, οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να παραµένουν εµπιστευτικές:

α. Όλες οι ιατρικές πληροφορίες και δεδοµένα που παρέχονται από τον αθλητή και το(υς) θεράποντα(ες) ιατρό(ούς) του.

β. Όλες οι λεπτοµέρειες της αίτησης συµπεριλαµβανοµένων των ονοµάτων των εµπλεκοµένων ιατρών.

Σε περίπτωση που ο αθλητής επιθυµεί να αναστείλει τη δυνατότητα της ΕΕΧΘΣ ή της ΕΕΧΘΣ του WAP Α να αποκτά πληροφορίες περί της υγείας του αντΌυτού/ης, πρέπει να ενηµερώσει γραπτώς τον ιατρό του/της. Ως συνέπεια µιας τέτονας απόφασης, ο αθλητής δεν θα λάβει ΕΧΘΣ ή ανανέωση υφισταµένης ΕΧΘΣ.

6. Ο Επιτροπές Εξαίρεσης Χρήσης για θεραπευτικούς Σκοπούς {ΕΕΧΘΣ) Οι ΕΕΧΘΣ συγκροτούνται και λειτουργούν σύµφωνα µε τις ακόλουθες οδηγίες:

6.1 Οι ΕΕΧΘΣ αποτελούνται από τουλάχιστον τρεις ιατρούς µε εµπειρία στη φροντίδα και θεραπεία Αθλητών και βαθειά γνώση κλινικής, αθλητιατρικής ή ιατρικής της άσκησης. Με σκοπό να διασφαλίζεται ένα επίπεδο ανεξαρτησίας αποφάσεων, η πλειοψηφία των µελών της ΕΕΧΘΣ δεν θα πρέπει να έχουν κάποια επίσηµη ιδιότητα εντός του Οργανισµού Αντί- Ντόπινγκ. Όλα τα µέλη της ΕΕΧΘΣ υπογράφουν δήλωση µη σύγκρουσης συµφερόντων.

Σε περίπτωση αιτήσεων Αθλητών µε αναπηρία, τουλάχιστον ένα µέλος της ΕΕΧΘΣ πρέπει να έχει επιστηµονική εµπειρία στη φροντίδα και θεραπεία Αθλητών µε αναπηρίες.

6.2 Οι ΕΕΧΘΣ µπορούν να αναζητούν επιπλέον αναγκαία ιατρική ή επιστηµονική συνδροµή κατά την εξέταση αιτήσεων για ΕΧΘΣ.

6.3 Η ΕΕΧΘΣ του WADA θα συγκροτείται σύµφωνα µε τα κριτήρια που τέθηκαν στο άρθρο.

6.1. Η ΕΕΧΘΣ του WAP Α ιδρύεται µε σκοπό την αναθεώρηση µε δική της πρωτοβουλία αποφάσεων χορήγησης ΕΧΘΣ από Οργανισµούς Αντι-Ντόπινγκ. Όπως ορίζεται στο άρθρο

4.4. του Κώδικα, η ΕΕΧΘΣ του WADA µπορεί να αναθεωρήσει αποφάσεις Οργανισµών Αντι-Ντόπινγκ οι οποίοι αρνήθηκαν ΕΧΘΣ, μετά από αίτηση Αθλητών και έχει τη δυνατότητα να τις ανατρέψει

7.0 Διαδικασία Αίτησης κατ’ Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς. ,

7.1 Η ΕΧΘΣ εξετάζεται μόνο ύστερα από την υποβολη συμπληρωμένης αίτησης, η οποία περιλαμβάνει όλα τα σχετικά έγγραφα (βλέπε Παράρτημα 1 – έντυπο ΕΧΘΣ); Η διαδικασία αίτησης υπόκειται στις αρχές του ιατρικου απορρήτου.

7.2 Οι Οργανισμοί Αντι-Ντόπινγκ μπορούν να τροποποιούν το έντυπο αίτησης ΕΧΘΣ όπως αυτό εμφανίζεται στο Παράρτημα 1 περιλαμβάνοντας επιπλέον απαιτήσεις πληροφοριών, δεν πρέπει όμως να αφαιρεθούν θέματα ή τμήματα. “

7.3 Το έντυπο αίτησης ΕΧΘΣ μπορει να μεταφραστει σε άλλη(ες) γλώσσα(ες) από Οργανισμούς Αντι-Ντόπινγκ, όμως πρέπει να παραμένουν στο έντυπο αίτησης Αγγλικά ή Γαλλικά.

7.4Ένας Αθλητής δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για ΕΧΘΣ σε περισσότερους του ενός Οργανισμούς ΑντιΝτόπινγκ. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει το άθλημα του Αθλητή και όπου υφίσταται το αγώνισμα και τη θέση/ρόλο του.

7.5 Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει όποιες προηγούμενες και/ή τρέχουσες αιτήσεις για άδεια χρήσης μιας άλλως Απαγορευμένης Ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου, το σώμα προς το οποίο υποβλήθηκαν και την απόφαση αυτού.

7.6. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό και τα αποτελέσματα όλων των σχετιζόμενων με την αίτηση εξετάσεων, εργαστηριακών και απεικονιστικών.

7.7 Όποιες επιπρόσθετες έρευνες, εξετάσεις ή απεικονιστικές μελέτες απαιτούμενες από την ΕΕΧΘΣ του Οργανισμού Αντι-Ντόπινγκ πραγματοποιούνται με έξοδα του αιτούντος ή της οικείας εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας.

7.8 Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει δήλωση ειδικευμένου ιατρού, η οποία να αποδεικνύει την ανάγκη χρήσης της άλλως Απαγορευμένης Ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου για τη θεραπεία του Αθλητή και να περιγράφει τους λόγους αδυναμίας εναλλακτικής χρήσης επιτρεπόμενης φαρμακευτικής αγωγής στην κατάσταση αυτή.

7.9 Η δόση, συχνότητα, οδός και διάρκεια χορήγησης της απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου πρέπει να καθορίζονται

7.1 Ο Η απόφαση της ΕΕΧΘΣ πρέπει να λαμβάνεται εντός 30 ημερών από την παραλαβή όλων των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων και να ανακοινώνεται γραπτώς στον αθλητή από τον οικείο Οργανισμό Αντι-Ντόπινγκ. Εάν χορηγηθεί ΕΧΘΣ σε Αθλητή που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Ελεγχομένων Αθλητών του Οργανισμού Αντι-Ντόπινγκ, ανακοινώνεται στον αθλητή και εγκαίρως κοινοποιείται στο WADA η απόφαση έγκρισης που περιλαμβάνει πληροφορίες για τη διάρκεια της εξαίρεσης χρήσης και όποιες άλλες συνθήκες σχετικές με την ΕΧΘΣ.

7. 11 α. Με την παραλαβή αίτησης Αθλητή για αναθεώρηση, όπως καθορίζεται στο Άρθρο 4.4 του Κώδικα, η ΕΕΧΘΣ του WADA , μπορεί να ανατρέψει μιαν απόφαση Οργανισμού Αντι-Ντόπιvyκ περί χορήγησης ΕΧΘΣ. Ο Αθλητής παρέχει στην ΕΕΧΘΣ του WADA όλες τις πληροφορίες για την ΕΧΘΣ όπα:ς υποβλήθηκαν, αρχικά προς τον Οργανισμό Αντι-Ντο πινγκ συνοδευόμενες από παράβολο αίτησης. Η αρχικη αποφαση, παραμενει σε ισχύ μέχρι την έκδοση απόφαση~ από την EE~ΘΣ του WADA. Η διαδικασία δεν θα πρεπει να διαρκέσει περισσότερες από 30 ημέρες από την παραλαβη των στοιχείων από το WADA.

β. Ο WADA μπορεί να επιχείρησα αναθεώρηση σε οποιαδήποτε στιγμή. Η ΕΕΧΘΣ του WADA θα πρεπει να ολοκληρώσει την αναθεώρηση εντός 30 ημερών. ,

7.12 Σε περίπτωση ανατροπης αποφασης περι χορηγησης ΕΧΘΣ κατά την αναθεώρηση, αυτή δεν έχει αvαδρομική ισχύ και τα απoτελέσματα του Αθλητη κατα τη διάρκεια ισχύος της αρχικης xορηγηση δεν QKUPς?VOνται Η ανατροπή τίθεται σε ισχυ το αργοτερο 14 ημερες από την ανακοίνωση της απόφασης στον Αθλητη. ,

8.0 Συνοπτική διαδικασία Αίτησης κατ’ Εξαίρεση Χρησης για θεραπευτικούς Σκοπούς

8.1 Αναγνωρίζεται ότι ορισμένες ουσίες που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Aπαγoρευμένων Ουσιών, χρησιμοποιούνται για τη θεραπεια παθολογικων καταστα,σεων που απαντώνται συχνά στον πληθυσμό των Αθλητων. Σε τέτονες περιπτώσεις δεν είναι αναγκαία η πλήρης αίτηση που περιγράφεται στα τμήματα 4 και 7. Επομένως, τίθεται σε ισχύ μια συνοπτική διαδικασία ΕΧΘΣ.

8.2 Οι Απαγορευμένες Ουσίες ή Απαγορευμένες Μέθοδοι που μπορεί να επιτραπούν μέσω αυτής της συνοπτικής διαδικασίας περιορίζονται αυστηρά στις ακόλουθες:

β-2 αγωνιστές (φορμοτερόλη, σαλβουταμόλη, σα~μετερόλη. τερβουταλίνη) λαμβανόμενους δι’ εισπνοης και γλυκοκορτικοστεροειδή χορηγούμενα από μη συστηματικές οδούς.

8.3 Ο Αθλητής για να κάνει χρήση μίας εκ των ανωτέρω ουσιών, θα πρέπει να υποβάλει στον Οργανισμό Αντι-Ντόπινγκ ιατρική γνωμάτευση η οποία να δικαιολογεί τη θεραπευτική ανάγκη. Τέτονα ιατρική γνωμάτευση, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 2 θα πρέπει να περιγράφει τη διάγνωση, το όνομα του σκευάσματος ,τη δοσολογία, την οδό χορήγησης και τη διάρκεια θεραπείας. Εξετάσεις που έγιναν για να θεμελιώσουν τη γνωμάτευση, εάν είναι εφαρμόσιμες, πρέπει να περιλαμβάνονται (χωρίς αποτελέσματα ή λεπτομέρειες).

8.4 Η συνοπτική διαδικασία περιλαμβάνει περιπτώσεις όπου:

(α) η έγκριση για τη χρήση απαγορευμένης ουσίας μέσω της διαδικασίας ΕΧΘΣΑ τίθεται σε ισχύ από την παραλαβή συμπληρωμένης αίτησης από τον Οργανισμό Αντι-ντόπινγκ. Μη συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να επιστρέφονται στον αιτούντα.

(β) κατά την παραλαβή της συμπληρωμένης αίτησης θα πρέπει ο Οργανισμός Αντιντόπινγκ να ενημερώνει άμεσα τον Αθλητή. Παράλληλα θα πρέπει να ενημερώ νονται η ΔΟ του /της ή ΕΟ του/της και ο Οργανισμός Αντι-ντόπινγκ στον οποίο ανήκει Ο Οργανισμός Αντιντόπινγκ θα πρέπει να ενημερώνει τον WADA μόνο στην περίπτωση που ο Αθλητής είναι Διεθνούς Επιπέδου.

(γ) μια αίτηση για ΕΧΘΣΑ δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ εκτός αν:

– Ήταν αναγκαία επείγουσα θεραπευτική αντιμετώπιση ή θεραπευτική αντιμετώπιση οξείας παθολογικής κατάστασης ή

– Δεν υπήρχε ο αναγκαίος χρόνος ή δυνατότητα για τον αιτούντα να υποβάλλει την αίτηση ή για την ΕΕΧΘΣ να την εξετάσει λόγω εξαιρετικών συνθηκών πριν από τον Έλεγχο Ντόπινγκ,

8.5 (α) Η ΕΕΧΘΣ ή η ΕΕΧΘΣ του WADA µπορεί να επιχειρήσει αναθεώρηση οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια µιας ισχύουσας ΕΧΘΣΑ.

(β) Αν ένας αθλητής αιτηθεί να πραγµατοποιηθεί αναθεώρηση µίας διαδοχικής άρνησης ΕΧΘΣΑ, η ΕΕΧΘΣ του WADA θα έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει από τον αθλητή επιπρόσθετες ιατρικές πληροφορίες εφόσον κρίνεται απαραίτητο, τα έξοδα τον οποίων θα καλύπτονται από τον Αθλητή.

8.6 Μία ΕΧΘΣΑ µπορεί να απορριφθεί από την ΕΕΧΘΣ ή την ΕΕΧΘΣ του WADA οποιαδήποτε στιγµή. Ο Αθλητής, η ΔΟ του/της και όλοι οι σχετικοί Οργανισµοί Αντί- ντόπινγκ θα ενηµερώνονται άµεσα.

8.7 Η ακύρωση θα ισχύει αµέσως µετά την ανακοίνωση της απόφασης στον Αθλητή. Ο Αθλητής ωστόσο θα έχει τη δυνατότητα να κάνει αίτηση σύµφωνα µε το άρθρο 7 για ΕΧΘΣ.

9.0 Γραφείο συλλογής και οργάνωσης των πληροφοριών Ελέγχου Ντόπινγκ.

9.1 Οι Οργανισµοί Αντί-Ντόπινγκ είναι υποχρεωµένοι να κοινοποιούν στον WADA όλες τις ΕΧΘΣ και τα σχετικά έγγραφα, που αναφέρονται στο άρθρο 7.

9.2 Σε ό,τι αφορά τις τις ΕΧΘΣΑ οι Οργανισµοί ΑντίΝτόπινγκ θα κοινοποιούν στον WADA τις ιατρικές αιτήσεις που υποβάλλονται από τους Αθλητές Διεθνού< Επίπεδου όπως αναφέρεται στο άρθρο 8.4.

9.3 Το Γραφείο συλλογής και οργάνωσης των πληροφοριών Ελέγχου Ντόπινγκ θα εγγυάται τον αυστηρς εµπιστευτικό χαρακτήρα των ιατρικών πληροφοριών.

Εκδίδεται στο Παρίσι, σήµερα 18 Νοεµβρίου 2005, σΤη\ 33η σύνοδο της UNESCO, σε δύο πρωτότυπα αvτίγραφς που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου της Γενικής Συνδιάσκεψης και του Γενικού Διευθυντή της UNESςς και κατατίθεται στα αρχεία της UNESCO.

Το παραπάνω κείµενο είναι το επίσηµο κείµενο της Συνθήκης το οποίο υιοθετήθηκε νόµιµα από τη Γενική Συνδιάσκεψη της UNESCO κατά την 33η Σύνοδο αυτής η οποία πραγµατοποιήθηκε στο Παρίσι και έκλεισε τις εργασίες της στις 21 Οκτωβρίου 2005.

Σε µαρτυρία των ανωτέρω, οι κάτωθι υπογράφουν την παρούσα Συνθήκη σήµερα 18 Νοεµβρίου 2005.

Comments are closed.